Informacija studentams

 STUDENTAI, NORINTYS STUDIJUOTI AR ATLIKTI PRAKTIKĄ UŽSIENYJE PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ TURI NETURĖTI JOKIŲ AKADEMINIŲ SKOLŲ

 ERASMUS+ STUDIJOS

Konkursas dėl studijų užsienyje pagal Erasmus+ programą skelbiamas du kartus per metus, t.y. rudens bei pavasario semestrų pradžioje.
Konkurse gali dalyvauti visi 2-4 kursų studentai.
Erasmus+ studijų konkursuose gali dalyvauti studentai jau dalyvavę Erasmus programoje ir neišnaudoję 12 mėnesių mobilumo laikotarpio.
Teikdami paraišką Erasmus+ studijoms studentai turi išsirinkti užsienio aukštąją mokyklą iš Alytaus kolegijos Erasmus+ partnerių institucijų sąrašo
http://akolegija.lt/visuomenei/bendradarbiavimas/tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-programos/erasmus-2/erasmus-partneriai-uzsienio-salyse/

į kurią norėtų vykti studijuoti ir Tarptautinių ryšių skyriui pateikti šiuos dokumentus:

 • Paraišką Erasmus+ studijoms
 • Pažymą apie visų semestrų pažangumą iš dekanato
 • Europass CV (anglų kalba)
 • Motyvacinį laišką (anglų kalba)
 • Paso ar asmens kortelės kopiją
 • Studento pažymėjimo kopiją
 • Dvi dokumentines nuotraukas

Studentai atrenkami atsižvelgiama į šiuos atrankos kriterijus:

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai
 • Priimančios institucijos siūloma studijų programa, atitinkanti studento studijuojamą programą
 • Užsienio kalbos įgūdžiai
 • Motyvacija studijuoti užsienyje
 • Asmens gebėjimas spręsti kylančias problemas

Nominuoti Erasmus+ studijoms studentai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.
Studentai, nepatenkinti atrankos rezultatais, turi teisę į apeliaciją. Apeliacijos priimamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atrankos rezultatų paskelbimo Tarptautinių ryšių skyriuje. Apeliacijas nagrinėja Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta apeliacijų komisija. Apeliacijų komisijos posėdžiai vyksta ne vėliau kaip po 2 darbo dienų pasibaigus apeliacijų teikimo laikui. Apeliacijos komisijos rezultatai pateikiami protokolo forma. Protokolo originalas saugomas Tarptautinių ryšių skyriuje, o protokolo išrašas pateikiamas fakultetui, kurio studentai teikė apeliaciją.
Nominuoti Erasmus+ studijoms studentai, gavę pakvietimą iš priimančios institucijos, turi užpildyti (dažniausiai internetu) šiuos dokumentus:

  • Prašymą priimti studijuoti (angl. k. Application Form);
  • Prašymą dėl apgyvendinimo vietos (angl. k. Application for Accommodation);
  • Kitus priimančios institucijos reikalaujamus dokumentus.

Jeigu nominuoti studentai dėl kokios nors priežasties negali dalyvauti Erasmus+ studijų mobilume, jie turi Tarptautinių ryšių skyriui pateikti pasiaiškinamąjį atsisakymo dalyvauti mobilume raštą.

Rengiant Mokymosi sutartį Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Studies), studentai turi suderinti studijų užsienyje dalykus su savo fakultetų dekanais ir aptarti, kokie dalykai bus įskaityti.

Parengtas ir studentų pasirašytas bei dekanų patvirtintas studijų sutartis (angl. k. Learning Agreement for Studies) Tarptautinių ryšių skyrius siunčia priimančiai institucijai.

Priimanti institucija suderina Mokymosi sutartį Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Studies) ir atsiunčia Patvirtinimo laišką (angl. k. Letter of Acceptance). Tarptautinių ryšių skyriui  ir/arba tiesiai studentams.

Studentams gali būti skiriama Erasmus+ stipendija, dalinai padengsianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas Erasmus+ studijų laikotarpiu užsienyje.

Tiek gavę, tiek negavę stipendijos Erasmus+ studentai yra atleisti nuo mokėjimo už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius savo mokslo ir studijų institucijoje Erasmus+ studijų laikotarpiu užsienyje. Visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas išvykstantiems studentams negali būti nutrauktas jų Erasmus+ studijų laikotarpiu užsienyje.
Studentai, atrinkti studijuoti užsienyje pagal Erasmus+ programą, gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą dėl paskolos studijoms užsienyje gavimo. Daugiau informacijos apie paskolas rasite Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklapyje http://www.vmsfondas.lt.

Gavę patvirtinimo laišką studentai atvyksta i Tarptautinių ryšių skyrių pasirašyti Finansinę sutartį. Jos sudarymui studentai teikia Tarptautinių ryšių skyriui šią informaciją:

 • Banko sąskaita, į kurią bus pervedama ERASMUS+ stipendija
 • Banko sąskaitos turėtojas
 • Banko pavadinimas
 • Kliringo/BIC/SWIFT numeris                                                           
 • Sąskaitos/IBAN numeris
 • Draudimo poliso duomenys
 • Europos sveikatos draudimo kortelės duomenys

Mokymosi sutartis Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Studies), Bendrosios sąlygos ir Erasmus studento chartija yra neatskiriamos finansinės sutarties dalys.
 

ERASMUS+ programos studentų stipendijos

Priimančiosios šalys Mėnesio Erasmus+ stipendija
Airija, Austrijos Respublika, Danijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Italijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė 500 EUR
Belgijos karalystė, Čekijos Respublika, Graikijos Respublika, Islandijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Kipro Respublika, Kroatijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Nyderlandų Karalystė, Portugalijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Turkijos Respublika 400 EUR
Bulgarijos Respublika, Estijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Maltos Respublika, Rumunijos Respublika, Slovakijos Respublika, Vengrijos Respublika 300 EUR

 

Socialiai remtiniems studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju), vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos gali mokėti 200 eurų per mėnesį papildomą stipendiją.
Grįžę po studijų laikotarpio užsienyje studentai turi:

 1. Tarptautinių ryšių skyriui pateikti:

 

 • priėmusios institucijos išduotą akademinę pažymą (originalą), patvirtinančią studijų užsienio institucijoje rezultatus ir laikotarpį.
 • Mokymosi sutarties Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Studies) dalį, AFTER THE MOBILITY (originalą), užpildytą ir patvirtintą priėmusios institucijos.
 • Studijų laikotarpio užsienyje iliustruotą pristatymą.

 

 1. Kopijas pateikti savo fakulteto dekanui dėl studijų įskaitymo.

 

 1. Užpildyti ataskaitą internetu „Mobility Tool“ sistemoje, pateikiant joje savo atsiliepimus (nurodant faktinę informaciją), įvertinant veiklos laikotarpį užsienyje, pasirengimą jai bei jos įgyvendinimą.

Kvietimas užpildyti ataskaitą bus atsiųstas studentams e-paštu.

 

Iš studentų, nepateikusių ataskaitos ir/arba dalyvavimo datas patvirtinančio dokumento ir/arba neįvykdžiusių Mokymosi sutarties Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Studies), gali būti pareikalauta grąžinti dalį arba visą suteiktą Erasmus stipendiją.


ERASMUS+ PRAKTIKA

Konkursas dėl praktikos užsienyje pagal Erasmus+ programą vyksta visus mokslo metus.

Konkurse dėl praktikos užsienyje pagal Erasmus+ programą gali dalyvauti visi 1-4 kursų studentai.

Erasmus+ studijų konkursuose gali dalyvauti studentai jau dalyvavę Erasmus programoje ir neišnaudoję 12 mėnesių mobilumo laikotarpio.

NAUJA: Praktika absolventams. Paraiškos absolventų praktikoms priimamos iki 2015 m. gegužės 29 d. Dalyvauti absolventų Erasmus+ praktikos atrankoje gali studentai, kurie studijas baigia šių metų birželio mėnesį. Absolventai į praktikas gali išvykti anksčiausiai nuo liepos 1 d. Praktikos turi būti atliekamos per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos.

EK SVETAINĖ PRAKTIKOS VIETŲ PAIEŠKAI

Teikdami paraišką Erasmus+ praktikai studentai, susiradę praktikos vietą užsienyje, turi pateikti Tarptautinių ryšių skyriui šiuos dokumentus:

 • Paraišką Erasmus+ praktikai
 • Pažymą apie visų semestrų pažangumą iš dekanato
 • Europass CV (anglų kalba)
 • Motyvacinį laišką (anglų kalba)
 • Paso ar asmens kortelės kopiją
 • Studento pažymėjimo kopiją
 • Dvi dokumentines nuotraukas
 • Užsienio įmonės ar institucijos kvietimą atlikti praktiką

Atrenkant studentus praktikai, atsižvelgiama į šiuos atrankos kriterijus:

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai
 • Priimančios įmonės ar institucijos pasiūlyta praktikos programa
 • Užsienio kalbos įgūdžiai
 • Motyvacija atlikti praktiką užsienyje
 • Asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas

Nominuoti Erasmus+ praktikai studentai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

Studentai, nepatenkinti atrankos rezultatais, turi teisę į apeliaciją. Apeliacijos priimamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atrankos rezultatų paskelbimo Tarptautinių ryšių skyriuje. Apeliacijas nagrinėja Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta apeliacijų komisija. Apeliacijų komisijos posėdžiai vyksta ne vėliau kaip po 2 darbo dienų pasibaigus apeliacijų teikimo laikui. Apeliacijos komisijos rezultatai pateikiami protokolo forma. Protokolo originalas saugomas Tarptautinių ryšių skyriuje, o protokolo išrašas pateikiamas fakultetui, kurio studentai teikė apeliaciją.

Jeigu studentai dėl kokios nors priežasties negali dalyvauti Erasmus+ praktikos mobilume, jie turi Tarptautinių ryšių skyriui pateikti pasiaiškinamąjį atsisakymo dalyvauti mobilume raštą.
Rengiant Mokymosi sutartį Erasmus+ praktikos mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Traineeships), studentai turi suderinti praktikos užsienyje programą su savo fakultetų dekanais ir aptarti praktikos įskaitymą.
Parengtas ir studentų pasirašytas bei dekanų patvirtintas praktikos sutartis Tarptautinių ryšių skyrius siunčia priimančiai įmonei ar institucijai suderinti.
Studentams gali būti skiriama Erasmus+ stipendija, dalinai padengsianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas Erasmus+ praktikos laikotarpiu užsienyje.
Tiek gavę, tiek negavę stipendijos Erasmus+ studentai yra atleisti nuo mokėjimo už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius savo mokslo ir studijų institucijoje Erasmus+ praktikos laikotarpiu užsienyje. Visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas išvykstantiems studentams negali būti nutrauktas jų Erasmus+ praktikos laikotarpiu užsienyje.
Studentai, atrinkti atlikti praktiką užsienyje pagal Erasmus+ programą, gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą dėl paskolos praktikai užsienyje gavimo. Daugiau informacijos apie paskolas rasite Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklapyje http://www.vmsfondas.lt.

Suderinus praktikos sutartis, studentai atvyksta i Tarptautinių ryšių skyrių pasirašyti Finansinę sutartį. Jos sudarymui studentai teikia Tarptautinių ryšių skyriui šią informaciją:

 • Banko sąskaita, į kurią pervedama ERASMUS+ stipendija
 • Banko sąskaitos turėtojas
 • Banko pavadinimas
 • Kliringo/BIC/SWIFT numeris                                                           
 • Sąskaitos/IBAN numeris
 • Civilinės atsakomybės draudimo poliso duomenys
 • Europos sveikatos draudimo kortelės duomenys

Mokymosi sutartis Erasmus+ praktikos mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Traineeships), Bendrosios sąlygos ir Erasmus studento chartija yra neatskiriamos finansinės sutarties dalys.

ERASMUS+ programos tarptautinių praktikų stipendijos

Priimančiosios šalys Mėnesio Erasmus+ stipendija
Airija, Austrijos Respublika, Danijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Italijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė 700 EUR
Belgijos karalystė, Čekijos Respublika, Graikijos Respublika, Islandijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Kipro Respublika, Kroatijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Nyderlandų Karalystė, Portugalijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Turkijos Respublika 600 EUR
Bulgarijos Respublika, Estijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Maltos Respublika, Rumunijos Respublika, Slovakijos Respublika, Vengrijos Respublika 500 EUR

Socialiai remtiniems studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju), vykstantiems atlikti praktiką į užsienio valstybes, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos gali mokėti 200 eurų per mėnesį papildomą stipendiją.

Grįžę po praktikos laikotarpio užsienyje studentai turi:

 1. Tarptautinių ryšių skyriui pateikti:

 

 • priėmusios institucijos išduotą praktikos pažymą (originalą), patvirtinančią praktikos užsienio įmonėje ar institucijoje rezultatus ir laikotarpį.
 • Mokymosi sutarties Erasmus+ praktikos mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Traineeships) dalį, AFTER THE MOBILITY (originalą), užpildytą ir patvirtintą priėmusios institucijos.
 • Praktikos laikotarpio užsienyje iliustruotą pristatymą.

 

 1. Kopijas pateikti savo fakulteto dekanui dėl praktikos įskaitymo.

 

 1. Užpildyti ataskaitą internetu „Mobility Tool“ sistemoje, pateikiant joje savo atsiliepimus (nurodant faktinę informaciją), įvertinant veiklos laikotarpį užsienyje, pasirengimą jai bei jos įgyvendinimą.

Kvietimas užpildyti ataskaitą bus atsiųstas studentams e-paštu.
Iš studentų, nepateikusių ataskaitos ir/arba dalyvavimo datas patvirtinančio dokumento ir/arba neįvykdžiusių Mokymosi sutarties Erasmus+ praktikos mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Traineeships), gali būti pareikalauta grąžinti dalį arba visą suteiktą Erasmus stipendiją.