Projektas


Šalinti
„AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ UGDYMO KARJERAI IR KARJEROS STEBĖSENOS MODELIŲ PLĖTOTĖ IR ĮDIEGIMAS, SU STUDENTAIS DIRBANČIŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, JIEMS SKIRTŲ PRIEMONIŲ SUKŪRIMAS (I ETAPAS)“
Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001

Projekto koordinatorius: Vilniaus universiteto Karjeros centras
Projekto trukmė: 36 mėn.
Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 22 d.
Projekto pabaiga – 2013 m. balandžio 22 d.

Projekto tikslas: siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos užbaigtumo, sukuriant ir įdiegiant visiems aukštųjų mokyklų studentams prieinamą ir jų poreikius atitinkantį karjeros valdymo paslaugų modelį ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros vertinimo ir absolventų karjeros stebėsenos srityse.

Trumpas projekto aprašymas: Aukštojo mokslo sistema turi prisidėti prie studentų karjeros valdymo gebėjimų stiprinimo bei iškylančių karjeros problemų šalinimo. 2004–2006 m. ES struktūrinių fondų parama suteikė impulsą karjeros paslaugų sistemos kūrimui Lietuvos aukštosiose mokyklose, tačiau vis dar nepakankamai dėmesio skiriama karjeros valdymo kompetencijų sistemingam ugdymui, trūksta metodinių priemonių, neparengti karjeros valdymo paslaugų kokybės standartai, nesukurta karjeros vertinimo sistema, trūksta karjeros valdymui reikalingų šiuolaikiškų informacinių šaltinių, neparengta ir neįdiegta visą aukštąjį mokslą apimanti absolventų karjeros stebėsenos sistema. Projekto tikslas yra sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų teikimui reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai. Projekto inovatyvumas yra pagrįstas konceptualių studentų ugdymo karjerai idėjų įgyvendinimu per grįžtamuoju ryšiu susietą sukuriamų priemonių ir sistemų visumą. Šią visumą sudarys sukurta ir su kitomis švietimo grandimis suderinta aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai metodinė bazė kokybiškoms studentų ugdymo karjerai, karjeros informavimo, konsultavimo bei vertinimo paslaugoms teikti. Ji remsis sukurta karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo baze ir specialistams suteiktomis kompetencijomis. Grįžtamąjį ryšį užtikrins sukurtas informacinių technologijų ir sociologinių tyrimų priemonėmis grindžiamas aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos modelis ir visas karjeros valdymo aukštajame moksle paslaugas apimanti kokybės gerinimo ir palaikymo sistema.

Projekto uždaviniai:
• Sukurti bazę kokybiškam aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui.
• Sukurti informacinėmis technologijomis pagrįstą virtualizuotą infrastruktūrą studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui.

Projekto veiklos:
• Parengti aukštųjų mokyklų poreikius atitinkantį studentų karjeros valdymo paslaugų modelį.
• Parengti priemonių rinkinius aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymui.
• Parengti specialistus karjeros valdymo paslaugų teikimui aukštųjų mokyklų studentams.
• Suteikti aukštųjų mokyklų studentams ugdymo karjerai pilotines paslaugas.
• Parengti dokumentacijos rinkinį informacinės sistemos (IS) kūrimui.
• Sukonstruoti ir įdiegti IS.
• Organizuoti duomenų, reikalingų aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenai, surinkimo iš studentų ciklus (I etapas).
Projekto laukiami rezultatai:
• Parengtas karjeros valdymo paslaugų aukštosiose mokyklose modelio aprašas
• Sukurti 8 priemonių rinkiniai aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymui
• Parengti 263 specialistai karjeros valdymo paslaugų teikimui aukštųjų mokyklų studentams
• 3000 studentų suteiktos pilotinės ugdymo karjerai paslaugos
• Sukonstruota ir įdiegta nacionalinė IS karjeros valdymo paslaugų virtualizavimui