Projektas


ES struktūrinių fondų paramos projektas
Alytaus kolegijos plėtra, diegiant inovatyvias studijų programas ir gerinant mokymosi kokybę
(BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0066)

Trumpas projekto aprašymas:
Globalios tendencijos, radikalūs pokyčiai visuomenėje, LR Vyriausybės politika, nukreipta į informacinių technologijų (IT) plėtrą, informacinės visuomenės formavimo uždaviniai keičia verslo pavidalą informacinių technologijų diegimo aspektu bei kelia aukštus reikalavimus darbuotojų profesinės kompetencijos, IT bei bendrųjų gebėjimų lygiui. LR Vyriausybė 2001 metais informacinės ir žinių visuomenės plėtojimą pripažino strateginiu tikslu (prioritetu) bei ekonominės plėtotės kryptimi. Aukštojo mokslo sistemos 2001-2005 m. Plėtros plane nurodyta, kad didžiausia paklausa numatoma informatikos ir telekomunikacijų studijų krypčių specialistų, kuri auga plečiantis informacinių technologijų taikymui. Informatikos specialistų poreikis auga srityse, kuriose jau dabar sparčiai diegiamos naujos technologijos. Minėtų specialistų poreikiui ir toliau turės įtakos tokie šalies strateginiai tikslai, kaip ryšių įmonių plėtra bei telekomunikacijų rinkų liberalizavimas, platus kompiuterinės technikos panaudojimas, kompiuterinių tinklų kūrimas, e. verslas, e. paslaugos, e. mokymasis ir kt. Informatikos krypties specialistų rengimas ir jų profesinės kvalifikacijos užtikrinimas tiesiogiai susijęs su įvairių rūšių informacinėmis sistemomis, kurios yra viena svarbiausių infrastruktūrų, sudarančių palankias sąlygas verslo ir pramonės plėtrai.
Pastaruoju metu vyksta šilumos ūkio sektoriaus plėtra, visų grandžių įrenginių modernizavimas, naujausių technologijų diegimas. Todėl šiandien smarkiai išaugo su šilumos energetika susijusių profesijų paklausa, o tobulėjant technologijoms – naujų žinių ir kvalifikacijos poreikis, ypač statinių šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrai. Dabar Lietuvos šilumos ūkio darbuotojų vidutinis amžiaus vidurkis apie 47 metai, todėl patirtis gali būti prarasta darbuotojams einant į pensiją. Be to, vyresnio amžiaus žmonės sunkiau priima pokyčius ir progresą. Šiuolaikinių sąlygų diktuojamas požiūris į bendravimą su klientu reikalauja vadybinės, psichologinės, rinkodarinės patirties. Šiuo metu rengiami šilumos energetikos specialistai stokoja reikiamų praktinių įgūdžių dirbti su naujomis šilumos technologijomis. Mokymo institucijoms trūksta patirties rengiant šiuolaikiškas studijų programas, lėšų – praktinio mokymo bazei įsirengti, įsigyti naujų, šilumos ūkyje naudojamų technologijų ir įrenginių. Siekiant prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, studentams būtinos naujos žinios, būtina perimti naujus darbo metodus, įgyti modernios energetinės įrangos valdymo patirties.
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos trys naujos studijų programos, programų moduliai ir metodinė medžiaga bei nuotolinio mokymosi kursai, kurie leis žmonėms studijuoti ir įgyti šias rinkoje paklausias specialybes:

* elektroninės leidybos;
* kompiuterinių tinklų administravimo;
* statinių inžinerinių sistemų priežiūros.

Projektas bus vykdomas Alytaus kolegijoje dirbančių dėstytojų jėgomis, pasitelkiant aukštos kvalifikacijos konsultantus ir vertintojus – VGTU bei KTU mokslininkus, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos konsultantus, verslininkų organizacijų atstovus, darbdavius.

Projekto rengėjai bei administratoriai
Rūta Petrauskienė – projekto vadovė, Nuotolinio mokymo centro vedėja,
Dalė Griškonienė – projekto vyriausia finansininkė, vyriausia buhalterė,
Danutė Remeikienė – asmuo, atsakingas už projekto stebėseną, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai,
Lina Kankevičienė – administravimo grupės narys, matematikos ir informatikos katedros vedėja,
Kazys Riauba – administravimo grupės narys, transporto inžinerijos katedros vedėjas.

Projekto idėja
Praplėsti aukštojo mokslo galimybes Alytuje, taikyti naujoves, užtikrinti studijų lankstumą.

Projekto tikslas
Diegti rinkos poreikius atitinkančias inovatyvias studijų programas ir organizuoti efektyvų mokymąsi.

Projekto uždaviniai
* sukurti elektroninės leidybos studijų programą;
* sukurti kompiuterinių tinklų administravimo studijų programą;
* sukurti statinių inžinerinių sistemų studijų programą;

* sukurti elektroninės leidybos studijų programos dalykų modulius;
* sukurti kompiuterinių tinklų administravimo programos dalykų modulius;
* sukurti statinių inžinerinių sistemų studijų programos dalykų modulius;

* sukurti elektroninės leidybos studijų programos metodinę medžiagą;
* sukurti kompiuterinių tinklų administravimo programos metodinę medžiagą;
* sukurti statinių inžinerinių sistemų studijų programos metodinę medžiagą;

* sukurti nuotolinio mokymosi kursus elektroninės leidybos studijų, kompiuterinių tinklų administravimo ir statinių inžinerinių sistemų studijų programoms;

* atobulinti Alytaus kolegijos dėstytojų kvalifikaciją ir profesines kompetencijas.

Projekto atitikimas BPD tikslams ir uždaviniams
Projektas įgyvendina BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra” tikslą:
* švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų sektoriaus plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas.

Projektas įgyvendina BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.4 priemonės uždavinius:
* sukurti sąlygas kiekvienam jaunam žmogui įgyti jo/jos sugebėjimus ir poreikius atitinkančias švietimo, mokymo ir studijų paslaugas;
* užtikrinti, kad švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų sistema atitiktų besikeičiančius ekonomikos bei verslo poreikius;
* vystyti švietimo, profesinio mokymo ir rengimo, mokslo ir studijų žmogiškąjį kapitalą.

Projekto veiklos ir terminai

Projekto trukmė – 17 mėn.
Projekto veiklos etapai: 2005-03-16 – 2006-07-31
2005 kovo – rugsėjo mėn.: Parengta statinių inžinerinių sistemų studijų programa;
2005 rugpjūčio mėn. – 2006 vasario mėn.: Parengta kompiuterinių tinklų administravimo programa;
2005 sausio mėn. – 2006 liepos mėn.: Parengta elektroninės leidybos programa;
2006 birželio – liepos mėn.: Projekto auditas;
2005 – 2006 m.: Projekto informacijos sklaida

Projekto biudžetas
Projektui skirta 877 400 Lt:

* 658 050 Lt (75 proc.) iš Europos socialinio fondo,
* 219 350 Lt (25 proc.) iš Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų.

Įsidarbinimo galimybių pagrindimas IT specialistams
* Darbo biržos duomenimis, prognozuojamos didžiausios įsidarbinimo galimybės programuotojams, kompiuterių taikymo, informacinių skaičiavimo sistemų aptarnavimo inžinieriams,
* Darbdavių apklausa Alytaus miesto įmonėse parodė: 59 proc. darbdavių pasigenda kompiuterinių tinklų specialistų, 33 proc. – kompiuterinės srities vadybininkų.

Įsidarbinimo galimybių pagrindimas statinių inžinieriams
* 2004 m. vasario mėn. atliktas pastatų inžinerinių sistemų eksploatavimo inžinierių poreikio tyrimas parodė – darbuotojams reikalingos naujos kompetencijos.
* Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo priežiūrai (namų plotas per 36 mln. kv. m) reikalinga papildomai apie 1000 naujai parengtų specialistų.
* Lietuvos šilumos ūkio darbuotojų vidutinis amžiaus vidurkis apie 47 metai, todėl būtina rengti naujus darbuotojus.

Nuotolinio mokymosi kursai
Projekte numatyta sukurti 20 nuotolinio mokymosi kursų:
* pirmasis etapas – bendrojo aukštojo lavinimo dalykų studijos (psichologija, filosofija, matematika, informacinės technologijos, inžinerinė grafika, kompiuterinė grafika, duomenų bazės);
* antrasis etapas – dalykai profesinei kvalifikacijai įgyti (verslo ekonomika, rinkodara, finansų apskaita, vadyba, taikomoji matematika, hidraulika, programavimas, kompiuterių tinklai, OS pagrindai, atviro kodo sistemos, elektroninė komercija, grafinis dizainas)
* trečias etapas – specializacijos dalykas (kompiuterinių tinklų saugumas).

Projekto informacijos sklaida
Vyks informacijos sklaida:
* spausdinami informaciniai lankstukai, lipdukai, pranešimai,
* paskelbti informaciniai pranešimai spaudoje,
* organizuota mokslinė praktinė konferencija
.