Projektas

UGDYMO KARJERAI IR KARJEROS STEBĖSENOS INFRASTRUKTŪROS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE PLĖTOTĖ Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia – 2011 m. sausio mėn.
Projekto pabaiga – 2013 m. rugpjūčio mėn.
Projekto partneriai: Alytaus kolegija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, V.A. Graičiūno AVM, Kauno kolegija, LSMU, KTU, Klaipėdos valstybinė kolegija, KU, Lietuvos jūreivystės aukštoji mokukla, LMTA, ASU, Marijampolės kolegija, MRU, Panevėžio kolegija, Socialinių mokslų kolegija, Šiaulių kolegija, ŠU, Šiaurės Lietuvos kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, LEU, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, VDU, Žemaitijos kolegija.

Projekto tikslas: sukurti karjeros stebėsenos infrastruktūrą bei išplėsti ir modernizuoti karjeros va;dymo paslaugų teikimo materialinę bazę aukštosiose mokyklose.

Trumpas projekto aprašymas: Aukštųjų mokyklų (AM) infrastruktūros problemos karjeros valdymo paslaugų (KVP) srityje: nepakankami šiuolaikiniai skaitmeniniai informaciniai ištekliai; netolygios karjeros valdymo paslaugas teikiančių padalinių (KVPP) darbo sąlygos; atskiros IT sistemos, lėmusios informacijos sklaidos, jos prieinamumo problemas. Tai lemia, kad studentams nesuteikiama sisteminga informacija apie karjeros galimybes baigus tam tikrą studijų programą. Projekto tikslas – prisidėti prie profesinio orientavimo sistemos plėtotės, plečiant bei modernizuojant ugdymo karjerai paslaugų teikimo infrastruktūrą aukštosiose mokyklose ir sukuriant karjeros stebėsenos techninę bazę. Numatoma modernizuoti AM KVP teikimo materialinę bazę: atnaujinti ar sukurti KVPP infrastruktūrą; sudaryti sąlygas studentams gauti kokybiškas, IT technologijomis pagrįstas paslaugas, kelti KVP specialistų kvalifikaciją; sukurti AM absolventų karjeros stebėsenos modeliui nacionaliniu mastu įdiegti ir palaikyti reikalingą infrastruktūra. Nuotolinis mokymas, modernūs mokymo metodai nėra paplitę Lietuvoje (LT) teikiant KVS. Įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos skatinti teikti KVS, pagrįstas IT naudojimu, sukuriant infrastruktūrą, skirtą modernių e.mokymo priemonių įgyvendinimui, nuotolinių konsultacijų teikimo galimybių gerinimui. LT nėra apjungtos absolventų karjeros stebėsenos duomenų bazės: atliekami pavieniai valstybinių institucijų ar pačių AM inicijuoti lokalūs tyrimai. Projektu siekiama sukurti/atnaujinti pagal vieningą KVP modelį veikiančių karjeros centrų infrastruktūrą, kuriuos sietų bendras duomenų tinklas ir KVP informacinė sistema (KVIS). Pasitelkiant pažangias technologijas, sprendimus ITTC duomenų centras ir įsigyti resursai taps sukurto inovatyvaus KVIS realizavimo priemone. KVP metodinių priemonių ir karjeros stebėsenos duomenų platforma taps ITTC duomenų centras ir duomenų kaupimo įranga, kurioje bus kaupiami ir analizuojami AM absolventų duomenys 5 metus po studijų baigimo.

Projekto uždaviniai:
• Sukurti technologinę bazę karjeros valdymo paslaugų IS ir absolventų karjeros stebėsenos sistemos, paremtos IT naudojimu, įgyvendinant VU IITC.
• Pritaikyti VU KC patalpas metodinio centro funkcijoms atlikti ir sukurti/atnaujinti partnerių infrastruktūrą, skirtą karjeros valdymo paslaugoms teikti.

Projekto veiklos:
• Duomenų centro patalpų rekonstrukcija.
• Duomenų centro tarnybinių stočių telkinio ir duomenų saugyklų įsigijimas
• Patalpų remontas, aprūpinimas baldais ir kita įranga
• Metodinio centro aprūpinimas kompiuterine, organizacine ir biuro įranga
• Projekto partnerių aprūpinimas kompiuterine, programine, organizacine ir biuro įranga