ECTS

Europinė kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (European Credit Transfer System) – tai sistema, pagrįsta studento darbo laiku, reikalingu tam, kad studentas pasiektų programos tikslus, kurie turėtų būti apibrėžti studijų pasiekimais ir kompetencijomis, kurias turi įgyti studentas. Tai sistema, kuri orientuota į studentą, ir studentas atsiduria jos centre.

ECTS buvo pradėta diegti 1989 metais, Erasmus programos rėmuose. ECTS yra vienintelė kreditinė sistema, kuri buvo sėkmingai patikrinta ir naudojama visoje Europoje.
ECTS leidžia lengviau suprasti ir palyginti studijų programas tiek saviems, tiek ir užsienio studentams. ECTS skatina mainus ir akademinį pripažinimą.
ECTS grindžiama susitarimu, kad 60 kreditų (Lietuvoje – 40 nacionalinių kreditų) atspindi vienerių mokslo metų nuosekliųjų studijų studento darbo krūvį.
Studentų darbo krūvis ECTS apima laiką, praleistą paskaitose, seminaruose, o taip pat laiką, kai studentas studijuoja ar dirba individualiai bei ruošiasi egzaminams ar juos laiko ir t.t.
Kreditas taip pat suteikia galimybę įvertinti studijų pasiekimų kiekybę. Studijų pasiekimai yra kompetencijų rinkinys, rodantis, ką studentas žinos, supras ar gebės atlikti pasibaigus trumpam ar ilgam mokymo procesui. Kreditus ECTS sistemoje galima gauti tik atlikus tai, ko reikalauja programa ir gavus atitinkamą studijų pasiekimų įvertinimą.

Studentams ECTS:

. užtikrina studijų užsienyje akademinį pripažinimą;
. suteikia galimybę lankyti nuolatinių dėstomų dalykų užsiėmimus kartus su vietos studentais ir dalyvauti akademiniame priimančiosios institucijos gyvenime;
. suteikia galimybę toliau studijuoti užsienyje.

Europoje yra daug skirtingų vertinimo sistemų. Studento pasiekimai vertinami vietiniu/nacionaliniu pažymiu arba balu. Siekiant padėti institucijoms konvertuoti studentų „parsivežtus” įvertinimus, yra sukurta ECTS pažymių skalė. ECTS naudojant kaip kreditų perkėlimo sistemą, greta nacionalinio pažymio yra rašomas ir ECTS pažymys.

Alytaus kolegijos ir ECTS vertinimo skalė

ECTS vertinimo skalė

]Alytaus kolegijos įvertinimas ECTS įvertinimas Sėkmingai besimokančių studentų, paprastai gaunančių šį pažymį, procentas
10 A 10%
9 B 10%
8 C 25%
7 C 35%
6 D 15%
5 E 5%
4 FX
3 F
2
1


Alytaus kolegijos vertinimo skalė

Įvertinimas Alytaus kolegijos įvertinimas Reikalavimai įvertinimui gauti
Įskaityta 10 PUIKIAI: puikus darbo atlikimas su nežymiomis klaidomis
Įskaityta 9 LABAI GERAI: aukščiau vidutinių standartų, bet su keliomis klaidomis
Įskaityta 8 GERAI: stiprus darbas, tačiau su žymiomis klaidomis
Įskaityta 7 PAKANKAMAI: gana geras, bet su reikšmingais trūkumais
Įskaityta 6 PATENKINAMAI: darbas atitinka minimalius reikalavimus
Įskaityta 5 SILPNAI
Neįskaityta 4 NEPATENKINAMAI: norint gauti kreditą, reikia papildomai dirbti
Neįskaityta 3 NEPATENKINAMAI: reikia dar gana daug dirbti
Neįskaityta 2 NEPATENKINAMAI
Neįskaityta 1 NEPATENKINAMAI

ECTS taip skiria neigiamus vertinimus FX ir F. FX reiškia: „Nepatenkinamai – norint gauti kreditą, reikia papildomai dirbti”, o F reiškia: „Nepatenkinamai – reikia dar gana daug dirbti”.

Daugiau informacijos apie ECTS rasite Europos Komisijos tinklalapyje:
http://ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm

Medžiaga parengta pagal Švietimo mainų paramos fondo informaciją (www.smpf.lt)