Projektas

Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų, grįstų mokymo(si) inovacijomis tobulinimas stažuotėse“
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-020

Projekto vykdytojas: Marijampolės kolegija
Projekto partneriai: Alytaus kolegija, Panevėžio kolegija, Šiaulių kolegija, Žemaitijos kolegija
Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 1 d.
Projekto pabaiga – 2012 m. kovo 31 d.

Trumpas projekto aprašymas: EK projekto HEGESCO rezultatai rodo, kad naujų ir asocijuotų Europos Sąjungos šalių aukštasis mokslas patyrė sunkumų pritaikydamas studijų turinį ir dėstymo bei studijavimo metodus šiuolaikinės ekonomikos iššūkiams. Absolventų asmeninės atsakomybės didinimui kūrybiškumui ir individualios iniciatyvos skatinimui, nuolatiniam mokymuisi, verslumui ugdyti būtini nauji studijų metodai, formos. Bolonijos proceso šalys sutaria, jog labai svarbus artimiausio dešimtmečio Europos aukštojo mokslo uždavinys yra studentų ir dėstytojų mobilumas. Šiems tikslams pasiketi pasirinkta stažuočių forma. Stažuotėse bus tobulinamos dėstytojų pedagoginės kompetencijos, įgalinančios ugdyti studentų savarankiškumą, iniciatyvumą ir motyvaciją studijų procese. Bus mokomasi modernizuoti studijų procesą, naudojant e-mokymosi instrumentus, dirbti audiovizualinėse mokymo auditorijose. Šios kompetencijos bus siejamos su tarptautiniu kontekstu Europos aukštojo mokslo erdvėje. Projektu siekiama tobulinti dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, nes aukštesnės kvalifikacijos dėstytojai gebės geriau parengti darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus. Projekto tikslinė grupė – kolegijų dėstytojai. Projekte dalyvaus 30 dėstytojų, po 6 dėstytojus iš kiekvienos projekte dalyvaujančios kolegijos. Į projektą bus įtraukiami įvairių studijų sričių dėstytojai. Patirtis, įgyta stažuotėse ir mokymų metu užtikrins specialiųjų dėstytojų gebėjimų tobulinimą , mokymo (-si) inovacijų pritaikymą ruošiant studentams metodines mokymosi priemones, organizuojant kokybiškesnį studijų procesą. Projektas vertingas tuo, kad bus naudojami nestandartiniai kvalifikacijos kėlimo metodai, aktyviai plačiu mastu perimama užsienio patirtis, ugdomos tarpkultūrinės kompetencijos.

Projekto veiklos:
– Stažuočių atlikimo Lietuvoje organizavimas
– Stažuočių atlikimo užsienyje organizavimas
– Praktine patirtimi paremto mokymo(si) modelio studijavimas. Savarankiškų studijų aplinkos organizavimo mokymas
– Aktyvuotų mokymo (-si) metodų studijavimas Lietuvos aukštosiose mokyklose
– Probleminio mokymo metodų studijavimas Lietuvos aukštosiose mokyklose
– Interaktyvių mokymosi technologijų studijavimas
– Audiovizualinių mokymo auditorijų mokymosi procese panaudojimo galimybių studijavimas
– Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas užsienio kalbos gebėjimų pagrindu
– Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo studijavimas