Projektas

Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas, Alytaus kolegijoje
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-018

Projekto koordinatorius

Alytaus kolegija

Projekto trukmė: 2010 07 – 2013 07

Projekto tikslas

Užtikrinti Alytaus kolegijos mokslo ir studijų veiklos kokybę, atsižvelgiant į europinę dimensiją

Trumpas projekto aprašymas

Kiekviena aukštoji mokykla privalo turėti vidinę studijų kokybės vadybos sistemą (VSKVS), grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir pačios aukštosios mokyklos patvirtinta veiklos kokybės gerinimo strategija, numatyti veikimo būdus ir priemones, padedančius užtikrinti teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę. Siekiant didinti studijų sistemos efektyvumą ir prieinamumą, tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą sistemą, užtikrinti jos teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę, būtina Alytaus kolegijoje įdiegti VSKVS, kuri sudarytų sąlygas tobulinti vidaus valdymo sąrangą. Kuriant VSKVS būtina sukurti VSKVS modelį bei parengti kokybės vadovą, ugdyti kolegijos darbuotojų, atsakingų už VSKVS kūrimą, tobulinimą ir įgyvendinimą, specialiuosius gebėjimus, reikalingus kokybės vadybos sistemai kurti ir ją įdiegti.

Tam projekto veiklose numatyti mokymai, skirti VSKVS kūrimui ir diegimui, ugdant specialiuosius gebėjimus, bei komandiruotės į užsienio aukštąsias mokyklas, perimant jų patirtį ir skatinant tarptautinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo kokybės užtikrinime. Atsižvelgiant į kitų aukštųjų mokyklų patirtį diegiant VSKVS, projekto įgyvendinimo metu kolegijoje bus įdiegta VSKVS atitinkanti tarptautinio standarto ISO 9001 ir EFQM reikalavimus. Siekiant užtikrinti kolegijos nusistatytų kokybės kriterijų, tikslų pasiekimą, būtina adaptuoti tarptautinių kokybės standartų elementus bei užtikrinti vidinės studijų kokybės įdiegimą šiose srityse: studijų programų kokybės užtikrinimas, informacijos apie studijų kokybę prieinamumas, VSKVS nuolatinis tobulinimas, kolegijos personalo, administravimo proceso bei projektų valdymo organizavimas.

Projekto uždaviniai:

• Tobulinti darbuotojų, atsakingų už vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimą, tobulinimą ir įgyvendinimą, specialiuosius gebėjimus
• Įdiegti vidinės studijų kokybės vadybos sistemą mokymosi visą gyvenimą koncepte

Projekto administravimo grupė:

Jovita Balčiūnienė – projekto vadovė
Jurgita Merkevičienė – projekto kokybės vadybininkė
Dalė Griškonienė – projekto finansininkė
Lina Kankevičienė – projekto koordinatorė
Edita Klimavičiūtė – projekto administratorė
Jolita Leonavičienė – projekto administratorė
Rimas Krutulis – projekto viešųjų pirkimų specialistas