Studentams, turintiems negalią

SVARBU ŽINOTI!

 • Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 900 nauja redakcija).
 • Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei pagalbai gauti.
 • Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja neįgalusis.
 • Visą reikalingą informaciją ir pagalbą Jums suteiks Studijų centro koordinatorė Sandra Karpavičienė el. paštu sandra.karpaviciene@akolegija.lt arba telefonu +370 687 80571.
 • Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija turėtų būti pateikta kuo skubiau į Studijų centrą (Ligoninės g. 1C – 106 kab.).
 • Studentas, kuriam paskirta parama, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, taip pat studentui pakeitus vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos numerį, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui fondas@vsf.lt ir Alytaus kolegijos Studijų centrui sandra.karpaviciene@akolegija.lt, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

FINANSINĖ PARAMA NEĮGALIESIEMS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią, teikia šias finansinės pagalbos priemones:

 • specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio (šiuo metu 123,11 Eur) tikslinė išmoka (mokama kas mėnesį studijuojantiems valstybės finansuojamose ir / ar mokamose studijų vietose);
 • studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – tikslinė išmoka (mokama už kiekvieną semestrą studijuojantiems mokamose studijų vietose, šiuo metu 156,80 Eur).

Išmokas gali gauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus:
1. jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą.

 

Jei atitinki šiuos kriterijus, kviečiame atvykti į Studijų centrą (Ligoninės g. 1C – 106 kab.) arba parašyti el. paštu sandra.karpaviciene@akolegija.lt.

Dokumentai, kuriuos reikia pristatyti:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą PRAŠYMO FORMA (galima užpildyti Studijų centre);
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

SVARBU! Prašymą šioms išmokoms reikia pildyti kiekvienais studijų metais iki rugsėjo 9 dienos (arba bet kada atsiradus naujai aplinkybei).

 

Valstybinis studijų fondas skiria ir administruoja Tikslines išmokas neįgaliesiems: 

Tikslinę išmoką (šiuo metu 196 Eur per mėnesį) turi teisę gauti studentai, kurie turi negalią ir atitinka šiuos kriterijus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų apibrėžta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą.

Prašymai gauti tikslinę išmoką priimami tik VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt, kur studentas turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą. Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

Tikslinė išmoka studentams yra skiriama studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki semestro pabaigos, įskaitant pavasario semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

SVARBU! Prašymą šiai išmokai reikia pildyti kiekvieną semestrą.

 

Valstybinis studijų fondas skiria ir administruoja Socialines stipendijas:

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (šiuo metu 318.50 € per mėnesį), gali gauti visi Lietuvos ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpąpagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metųir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Prašymai teikiami internetu, prisijungus prie fondo informacinės sistemos „Parama” ir užpildžius naują prašymą „Socialinė stipendija”.

SVARBU! Prašymą šiai išmokai reikia pildyti kiekvieną semestrą.

 

STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS ALYTAUS KOLEGIJOJE

Alytaus kolegijos bendruomenė nuo 2015 m. iki dabar dalyvauja Valstybinio studijų fondo vykdomame projekte „Studijų prieinamumo didinimas“, kuriame didelis dėmesys skiriamas švietimo pagalbos specialistų, darbuotojų, dėstytojų kvalifikacijos kėlimui. Mokymai apie studijų proceso, ugdymo turinio individualizavimo galimybes, atsiskaitymo formų specifiškumą skirtingais specialiųjų poreikių atvejais, užduočių ir atsiskaitymo formų (įskaitų, egzaminų) pritaikymą yra prioritetiniai ugdant specialiųjų poreikių turinčius studentus. Mokymų metu akademinis personalas supažindinamas su programine įranga, kad dėstytojai galėtų perteikti žinias studentams, kuriems reikalingos šios programos studijų procese.

Alytaus kolegijoje pritaikyta infrastruktūra, baldai judėjimo negalią turintiems asmenims. Informacinių technologijų ir vadybos fakultete infrastruktūra atitinka neįgaliųjų reikmių tenkinimo reikalavimus, yra liftas. Centriniuose rūmuose įsigytas mobilusis kopiklis laiptais YACK N 912,  „Aerolight“ rampa optimizuota atsižvelgiant į judrumo negalią. Ją galima naudoti ne tik studijų procesui užtikrinti, bet ir kitose erdvėse organizuojant studentiškus laisvalaikio renginius. Įrengta auditorija  su specialiuosius poreikius turintiems studentams pritaikytomis ir įrengtomis darbo vietomis (reguliuojama kėdė, reguliuojamas klaviatūros padėklas, specializuotas stalas, alternatyvios kompiuterinės pelės). Silpnaregiams pritaikyta klaviatūra KBS, Brailio rašto spausdintuvas VP Collumbia, Programinės įrangos: Supernova Magnifier CD teksto (ekrano) didinimo, JAWS 14 for Windows, Win TAKER Voice 1.6, Easy Converter.

Esame atviri kiekvienam!