Projektas

Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas, atnaujinant studijų programas kintančios darbo rinkos kontekste (STUGER) (Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-003)

Projekto koordinatorius:
Alytaus kolegija

Projekto trukmė: 2010 04 – 2012 09

Projekto tikslas:
Gerinti studijų programų kokybę, didinant jų konkurencingumą, patrauklumą ir atvirumą Europos aukštojo mokslo erdvėje.

Trumpas projekto aprašymas:
Projekto metu bus atnaujintos 3 lanksčios modulinės sąrangos studijų programos: Įstaigų, įmonių administravimas (ĮĮA), Finansai (F), Automobilių techninis eksploatavimas (ATE), atitinkančios kintančios darbo rinkos poreikius. Atnaujinant studijų programas, bus pasitelkta aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos mokslininkų, užsienio ekspertų, verslo asociacijų patirtis.
Projekto metu bus sukurta ir virtualioje erdvėje patalpinta metodinė medžiaga, diegiamos inovatyvios mokymo formos ir metodai, kurie skatins aktyvų mokymąsi, savarankiškumą, iniciatyvumą, kritinį mąstymą ir kūrybingumą. Anglų kalba sukurti moduliai ir metodinė medžiaga sustiprins studijų tarptautiškumą Bolonijos proceso kontekste, sudarys sąlygas atvykti studijuoti užsienio studentams.
Projektas, kaip efektyvi inovacija Pietų Lietuvos regione, įtakos mokslo ir studijų vaidmens reikšmingumą: sukurs sąlygas kvalifikuotų savarankiškų, aktyvių ir atsakingų visuomenės narių susiformavimui, padėsiančių pamatus intelektualios žinių visuomenės atsiradimui ir plėtrai.

Projekto valdymo grupė:
Danutė Remeikienė – projekto vadovė
Lina Kankevičienė – projekto koordinatorė
Jurgita Merkevičienė – projekto studijų programų rengimo koordinatorė
Jadvyga Prakapienė – projekto finansininkė
Rasa Balynienė, Romena Šerkšnienė – projekto administratorės
Jovita Balčiūnienė – asmuo, atsakingas už projekto stebėseną
Rimas Krutulis – projekto viešųjų pirkimų specialistas

Projekto uždaviniai:
Dėstytojų didaktinio pasirengimo stiprinimas, rengiant, realizuojant ir tobulinant studijų rezultatais pagrįstas studijų programas
Studijų programų atnaujinimas, taikant inovatyvius studijų organizavimo ir mokymo(si) metodus

Projekto veiklos:
Inovatyvių studijų organizavimo metodų ir formų mokymai
Lanksčių mokymo(si) metodų taikymo mokymai
Studijų programų atnaujinimas
Socialinių dalininkų, Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų ekspertų konsultavimas
Studijų programų tarpinis, galutinis vertinimas ir bandomasis studijų programų realizavimas
Mokymo metodinės medžiagos rengimas ir atnaujinimas, plėtojant e-mokymosi formas ir išteklius
Knygų įsigijimas ir leidyba