Laisvai pasirenkami dalykai

INFORMACIJA
Laisvai pasirenkamų dalykų registracijos taisyklės:

 • Informacija apie laisvai pasirenkamus dalykus skelbiama kolegijos interneto puslapyje, facebook paskyroje, katedrose.
 • Laisvai pasirenkamų dalykų studijoms registracija internete vykdoma Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto bei Vadybos ir inžinerijos fakulteto studentams. Kiekvienas studentas turi užsiregistruoti ir pasirinkti dalykus kitų mokslo metų studijoms. Dalykus renkasi ir registracijos formoje registruoja I ir II kurso nuolatiniai ir II ir III kurso ištęstiniai studentai.
 • Pirmas registracijos etapas –  vasario 1 d. iki vasario 20 d. Po pirmojo etapo, iki vasario 28 d. Studijų centras pateikia du sąrašus katedrų vedėjams ir skelbia tinklalapyje – vieną su dalykais, kuriuos pasirinko ne mažesnis skaičius, negu nurodyta 6 punkte (AK laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarkos aprašas) ir kitą, kuriame paskelbti dalykai, kurie surinko mažesnį nei minimalų studentų skaičių.
 • Studentai, kurie nedalyvavo pirmajame etape arba tie, kurie pasirinko dalykus, surinkusius mažesnį nei minimalų studentų skaičių, dalyvauja antrame etape –nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. Tokia pačia tvarka sąrašai skelbiami iki kovo 30 d.
 • Studentai, kurie per antrąjį turą pasirinko dalykus, kurie negali būti organizuojami pagal 6 punktą, arba nedalyvavo pasirinkimų etapuose, į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašus įrašo katedros vedėjas, įvertinęs studento poreikius.
 • Atsakinga už informacijos teikimą bei konsultavimą laisvai pasirenkamų dalykų klausimais Studijų centro vedėja Sandra Karpavičienė tel. (8 69) 391 581, el. p. sandra.karpaviciene@akolegija.lt
  Detalesnę informaciją apie konkretų laisvai pasirenkamą dalyką galite gauti jį siūlančioje katedroje.
  • Administravimo pagrindai

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Jolita Leonavičienė
   Dalyko aprašymas:
   pateikiamos administravimo teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, padedantys suprasti pagrindinius valdymo procesus ir įgytus praktinius gebėjimus. Nagrinėjamos administravimo problemos, bendrieji administravimo principai, užsienio šalių administravimo modelių charakteristikos, darbo aspektai ir problemos. Vertinamos administravimo kokybės ir numatymo tobulinimo galimybės, sprendimų priėmimas organizacijoje, kokybinių ir kiekybinių sprendimų priėmimo metodai.

  • Apskaitos pagrindai

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Dalė Griškonienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie buhalterinės apskaitos pagrindus, bendruosius apskaitos principus, finansinės atskaitomybės esmę, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų apskaitą ir ugdomi reikiami gebėjimai.

  • Atsinaujinančios energijos technologijos

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Nerijus Cesiulis
   Dalyko aprašymas:
   studentai bus supažindinti su saulės, vėjo, hidro-, geotermine ir bio- energijų rūšimis, jų privalumais ir trūkumais bei galimybėmis integruoti į energetikos sistemą.

  • Auditas

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Jūratė Patackaitė
   Dalyko aprašymas:
   auditas padės įsisavinti šiuolaikines vadybos žinias, padės atnaujinti ir integruoti įvairių mokslo sričių žinias, savarankiškai organizuoti tyrimus veiklos ir finansų srities problemoms nagrinėti, profesionaliai komunikuoti informaciją įvairioms interesų grupėms. Supažindinama su audito raida, audito veikla Lietuvoje. Nagrinėjama audito samprata, tikslai, pabrėžiant audito reikšmę ir poreikį rinkos ekonomikoje, siekiant išvengti neobjektyvios informacijos. Analizuojami teisiniai aktai, reglamentuojantys audito veiklą Lietuvoje. Nagrinėjama audito metodologija.

  • Dalykinė komunikacija

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Palmira Rodžienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikiamos komunikacijos ir bendravimo sąvokos, komunikacijos rūšys, procesas, modeliai, efektyvios komunikacijos bruožai. Pateikta dalykinės komunikacijos samprata, formos, ypatumai, neverbalinės ir verbalinės komunikacijos bruožai ir reikšmė, dalykinės komunikacijos raštu principai ir procesas. Analizuojama grupinė komunikacija, komunikuojančios grupės privalumai ir komunikacijos problemų įveikimas grupėje. Nagrinėjami tarpkultūrinės dalykinės komunikacijos ypatumai, kultūriniai skirtumai, nacionalinių kultūrų bruožai, įvairių šalių vertybių skirtumų įtaka efektyviam dalykiniam bendravimui.

  • El. komercija

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Jolita Leonavičienė
   Dalyko aprašymas:
   studijuodami dalyką, studentai įgyja žinių apie e. komerciją, jos taikymo galimybes įmonių veikloje elektroninės rinkos mechanizmus, įrankius ir poveikį, vartotojų elgseną internete, interneto rinkodarą ir reklamą, verslas-verslui elektroninę komerciją bei suprasti e. komercijos poveikį strateginio planavimo procesui.

  • Finansų rinkos

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Vilma Slavickienė
   Dalyko aprašymas:
   finansų rinkų dalyko turinys apima finansų rinkų vaidmenį finansų sistemoje, analizuojamos nuolat kintančios finansų rinkos, jų funkcionavimo ypatumai, rinkos dalyvių elgsena, priimant finansinius sprendimus. Studijuojamos vertybinių popierių, kapitalo ir pinigų rinkų funkcionavimo ypatybės, jų finansiniai instrumentai, vertinamos išvestinės finansinės priemonės, analizuojami finansų įmonių teikiamų paslaugų ypatumai ir joms tenkančios rizikas, apibrėžiamas centrinės finansų institucijų vaidmuo šiuolaikinės ekonomikos vystymosi kontekste.

  • Funkcionalusis maistas

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Birutė Judickienė
   Dalyko aprašymas:
   Studentai supažindinami su funkcionaliojo maisto reglamentavimu bei žmogaus genetine informacija. Studijuojant šį dalyką, įgyjama žinių apie funkcionalaus maisto produktų sudedamąsias dalis: maistines skaidulas; oligosacharidus; sacharidus-alkoholius (poliolius); vitaminus ir mineralines medžiagas; probiotines bakterijų kultūras; peptidus ir proteinus; polinesočiąsias riebalų rūgštis; antioksidatorius; augalų ekstraktus ir kitas medžiagas, jų poveikį žmogaus sveikatai. Studentai išmoksta atlikti funkcionaliojo maisto produktų sudedamųjų dalių skaičiavimus, atlieka praktinius darbus, padedančius teorines žinias pritaikyti praktikoje.

  • Genetiškai modifikuoti organizmai

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: prof. dr. Ilona Teodora Miceikienė
   Dalyko aprašymas:
   Studentai įgis žinias apie genetiškai modifikuotų organizmų klasifikavimą, biotechnologinius metodus, naudojamus genetiškai modifikuotiems organizmams (GMO) sukurti, kiekybinius ir kokybinius GMO nustatymo metodus, genetiškai modifikuotų augalų paplitimą ir panaudojimo galimybes, genetiškai modifikuotų gyvūnų sukūrimo ir dauginimo galimybes, genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų ir medžiagų, gautų iš genetiškai modifikuotų organizmų, naudojamų žmogaus mityboje, rizikos vertinimą, GM augalų ir gyvulių paplitimą Lietuvoje ir pasaulyje. Studentai gebės taikyti teorines dalyko žinias apibūdinant genų inžinerijos metodais sukurtus produktus bei įvertinant genetiškai modifikuotų organizmų poveikį žmogui, gyvūnams ir gamtai.

  • Informacijos architektūra

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Daiva Žvinakevičienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiama teorinių bei praktinių žinių apie šiuolaikines informacijos architektūros analizės, pateikimo ir valdymo būdus ir formas naudojamas kuriant informacinius produktus, analizuojant informacinio produkto informacinę struktūrą ir dizainą. Nagrinėjamos šios temos: informacijos architektūros samprata, funkcijos, informacinių struktūrų kūrimo principai ir priemonės, žinių valdymas ir kt.

  • Internetinės technologijos

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Kristina Paičienė
   Dalyko aprašymas:
   Supažindinama su kompiuterinių žaidimų kūrimo principais ir teorijomis, suteikiama žinių ir gebėjimų projektuoti ir kurti palankią naudotojui grafinės sąsajos programinę įrangą. Praktiniuose užsiėmimuose mokoma projektuoti ir kurti kompiuterinius žaidimus naudojant Unity kūrimo platformą, testuoti ir publikuoti kompiuterinius žaidimus. Mokomos šios temos: Įvadas į kompiuterinį žaidimų kūrimą: kompiuterinio žaidimo sąvoka ir rūšys, žaidimų tipai, projektų dokumentacija. Žaidimų projektavimas ir dizainas: žaidimo idėjos formavimas, prototipų naudojimas, veikėjai ir jų kūrimo tipai. Grafikos kompiuterinių žaidimų kūrime taikymas: žaidimo aplinkos kūrimas, apšvietimas, objektų modeliavimas, šešėliai, bibliotekos ir jų integravimas. Media priemonių integravimas: animacija, tekstūros, garsai, efektai ir sinchronizacija.

  • Karjeros valdymas

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: savarankiškas darbas (projektas)
   Dėstytojas: Neringa Vismolekienė
   Dalyko aprašymas:
   dalykas skirtas ugdyti studentų žinias bei gebėjimus karjeros valdymo srityje. Dalyke pristatoma šiuolaikinė karjeros samprata, nagrinėjama asmeninės karjeros valdymo svarba bei pristatomas karjeros valdymo modelis. Akcentuojama, kad vadovaujantis šiuolaikine karjeros samprata karjeros galimybių tyrinėjimas yra suprantamas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas, nukreiptas į karjeros informacijos rinkimą ir apdorojimą, siekiant efektyviau valdyti asmeninę karjerą. Aptariamos savęs pažinimo alternatyvos, paremtos karjerai svarbių stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimu. Karjeros planavimo temoje pristatomi karjeros planavimo modeliai bei procesas, analizuojami planavimo ir įgyvendinimo modeliai, pabrėžiant kuris modelis yra perspektyviausias besikeičiančioje aplinkoje. Pristatomas darbo paieškos procesas, gyvenimo aprašymo bei kitų su darbo paieška susijusių laiškų rengimo taisyklės. Supažindinama su įsitvirtinimo darbo vietoje principais. Nagrinėjamas asmeninių finansų valdymas ir finansų ryšys su karjeros planavimu bei įgyvendinimu. Dalykas baigiamas supažindinimu su pagrindinėmis asmeninio karjeros plano dalimis bei struktūra, rengimo principais bei asmeninio karjeros plano pristatymu.

  • Kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Kristina Paičienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie pagrindines grafinių vaizdų atvaizdavimo sistemas, atvaizdavimo problemas ir esamus jų sprendimo būdus, mokoma nagrinėti geometrines formas pagal jų atvaizdus, rengti darbo brėžinius, modeliuoti dvimačius ir trimačius grafinius vaizdus; susipažįstama su erdvinių geometrinių formų kūrimu, jų paviršių struktūra, apšvietimu ir vizualinių medžiagų vaizdavimu. Praktiniuose užsiėmimuose mokoma dirbti su Autodesk AutoCAD ir Autodesk 3Ds Max programomis. Supažindinama su programos įrankiais, sluoksniais, grafiniais primityvais, jų redagavimu ir konstravimu. Braižomi individualūs brėžiniai. Mokoma modeliuoti trimačius objektus, priskirti jiems medžiagas, juos valdyti bei animuoti, panaudoti šviesos šaltinius ir kameras, atvaizduoti sukurtas scenas bei sukurti trimatį animacinį failą.

  • Kompiuterinė grafika

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Kristina Paičienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie pagrindines grafinių vaizdų atvaizdavimo sistemas, atvaizdavimo problemas ir esamus jų sprendimo būdus, mokoma nagrinėti geometrines formas pagal jų atvaizdus, rengti darbo brėžinius, modeliuoti dvimačius ir trimačius grafinius vaizdus; susipažįstama su erdvinių geometrinių formų kūrimu, jų paviršių struktūra, apšvietimu ir vizualinių medžiagų vaizdavimu. Praktiniuose užsiėmimuose mokoma dirbti su Autodesk AutoCAD ir Autodesk 3Ds Max programomis. Supažindinama su programos įrankiais, sluoksniais, grafiniais primityvais, jų redagavimu ir konstravimu. Braižomi individualūs brėžiniai. Mokoma modeliuoti trimačius objektus, priskirti jiems medžiagas, juos valdyti bei animuoti, panaudoti šviesos šaltinius ir kameras, atvaizduoti sukurtas scenas bei sukurti trimatį animacinį failą.

  • Kompiuterinis dizainas

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 5 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 6 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Edita Griškėnienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie kompiuterinio dizaino sudedamuosius elementus ir rastrinių vaizdų kūrimą. Praktiniai užsiėmimai yra skirti Adobe Photoshop programa nagrinėti pagrindinius įrankius ir komandas, analizuoti sluoksnių naudojimo galimybes, išbandyti specialiųjų efektų taikymo pavyzdžius. Išmoksite kurti ir redaguoti iliustracijas, grafines tekstūras, retušuoti fotografijas ar tiesiog sukomponuoti kelis piešinius, pritaik juos įmonės veikloje.

  • Komunikacinė elgsena

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Nijolė Vitienė
   Dalyko aprašymas:
   efektyvios komunikacijos organizacijoje ir už jos ribų užtikrinimas yra esminis šiuolaikinės organizacijos sėkmės pamatas. Komunikacinės elgsenos dalykas skirtas parengti būsimus Informacinių sistemų technologus efektyviau komunikuoti asmeninėje bei profesinėje aplinkoje. Studijuodami studentai susipažins su iškalbos istorija, pagrindiniais komunikacijos procesais, būdais, viešosios kalbos parengimo etapais bei kalbos sakymo būdais, teksto kompozicija, viešosios kalbos teksto kūrimu akcentuojant klausymosi svarbą, susipažins su klausytojų dėmesio valdymo būdais, išsiugdys gebėjimą parengti viešąją kalbą ir ją prezentuoti.

  • Konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4,6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: dr. Povilas Šaulys
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikiama metalų, jų lydinių ir nemetalinių medžiagų sandara, savybės, žymėjimas, panaudojimas automobilių detalių gamyboje. Įgyjama bazinių žinių apie metalų lydinių terminį ir termocheminį apdorojimo būdus, jų taikymą automobilių detalių gamyboje. Nagrinėjama automobilių degalų, alyvų, aušinimo ir hidraulinių sistemų, eksploatacinių skysčių parinkimas ir taikymas eksploatuojant automobilius bei atliekant jų techninę priežiūrą ir remontą.

  • Mechatronikos pagrindai

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Saulius Čiuplys
   Dalyko aprašymas:
   studentai supažindinami su mechatronika, mechatroninių sistemų struktūra, veikimu ir taikymu. Išmoksta atpažinti pneumatinių ir hidraulinių sistemų elementus, juos panaudoti braižant schemas, taip pat montuoti ir eksploatuoti nesudėtingas pneumatines ir hidraulines sistemas. Išmoksta parinkti, sumontuoti ir eksploatuoti reikiamas valdymo sistemas, jutiklių sistemas, parašyti nesudėtingas valdymo programas.

  • Muitinės darbo technologija

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos muitų teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios prekių įvežimo, išvežimo į(iš) Bendrijos muitų teritoriją, nagrinėjama prekių deklaravimo muitinei tvarka, pateikta muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų samprata, charakteristika bei jų atlikimo tvarka, taip pat pateikta supaprastintų muitinės procedūrų esmė ir jų taikymo ypatumai, nagrinėjama naudojamos dokumentacijos svarba, pildymas bei naudojimas, prekių muitinės vertės ir muito dydžio nustatymas.

  • Multimedija ir internetas

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Danguolė Leščinskienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie multimedijos reikšmę, multimedijos kūrimo priemones, pagrindinius multimedijos elementus: tekstą, garsą, grafinius vaizdus, video, animaciją. Praktiniuose užsiėmimuose mokoma dirbti su programa Adobe Flash – animacijos kūrimo priemone. Supažindinama su programos įrankiais, animacijos būdais, sluoksniais, biblioteka ir jos simboliais Flash dokumente, ActionScript scenarijais, publikavimo internete formatais, kuriami įvairūs animuoti objektai, nesudėtingi žaidimai, elektroniniai atvirukai.

  • Operacinės sistemos

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Daiva Žvinakevičienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiama teorinių bei praktinių žinių apie Operacinių sistemų, įvairovę, sandarą ir praktinį kompiuterio valdymą, naudojant Linux Mint operacinę sistemą ir lyginant ją su Windows operacine sistema bei atliekant praktines užduotis. Nagrinėjamos šios temos: operacinės sistemos samprata, funkcijos, branduolio struktūra, procesai ir jų valdymas, darbo režimai ir kt.

  • Pasaulio kulinarinis paveldas ir mitybos teorijos

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4,6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Auksė Sapežinskienė
   Dalyko aprašymas:
   Studijų metu nagrinės pasaulinio kulinarinio paveldo ir mitybos teorijos pagrindus, įgys žinių apie Europos kulinarinio paveldo tinklą, susipažins su Lietuvos regionų virtuvėmis, tradicijomis ir papročiais. Susipažins su istorine Lietuvos dvarų ir kaimų virtuve. Taip pat žinos kasdieninius, šventinius, vaišių ir apeigų valgius, jų pateikimo ir valgymo tradicijas. Analizuos vietos maisto išteklius ir tradicinę gamybos technologiją.

  • Pinigai, kreditas ir bankai

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Kristina Stauskienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke nagrinėjama bankinė sistema, bankų valdymas, pagrindinės bankų funkcijos, pagrindinės jų operacijos. Nagrinėjama kredito sąvoka, kredito rūšys (teikiamos verslo ir fiziniams subjektams), suteikimo būdai, kredito rizika, bei taikomos sąlygos. Pateikiami palūkanų palyginimai, jų apskaičiavimo principai.

  • Prancūzų k. II

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Inga Mickevičiūtė
   Dalyko aprašymas:
   dalykas skirtas pradedantiesiems, norintiems bendrauti prancūzų kalba buitiniame kontekste. Supažindinama su garsais, jų tarimu ir rašymu, pagrindinėmis kalbos dalimis: mokoma dažniausiai vartojamų žodžių ir frazių. Nagrinėjamos temos: tarimo ir rašymo pradmenys, susipažinimas, laikas, aplinka, būstas, maisto produktai, apsipirkimas, sveikata, orientavimasis mieste, komandiruotė, viešbutis, darbas, paslaugos, laisvalaikis.

  • Projektų vadyba

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Nijolė Vitienė
   Dalyko aprašymas:
   studijų dalyko metu bus nagrinėjama projekto pagrindiniai rengimo bei valdymo etapai bei projekto, kaip inovacijos, išorinė bei vidinė aplinka ir iššūkiai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas projekto idėjos generavimui bei partnerių pasirinkimui ir paieškai; tinkamos finansuoti programos pasirinkimui; projekto grupės sudarymui; projekto paraiškos rengimui ir administravimo metu reikalingų projektų valdymo priemonių (MS Project, VUE, Gant’o diagramos, „priežasties-pasekmės“ schemų ir kt.) naudojimui; projekto paraiškos teikimo apibūdinimui ir bendravimui su finansuojančia organizacija. Bus mokoma administruoti projektus: išskiriami pagrindiniai projekto darbo grupės uždaviniai ir pareigos projekto planavimo ir vykdymo etape. Pabrėžiamas vadovavimas projektui ir jo veiksmų koordinavimas, projekto įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas, projekto užbaigimas ir atsiskaitymas.

  • Rusų k. II

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Aida Kliukinskienė
   Dalyko aprašymas:
   dalykas skirtas pradedantiesiems, norintiems bendrauti rusų kalba buitiniame kontekste. Supažindinama su garsais, jų tarimu ir rašymu, pagrindinėmis kalbos dalimis: mokoma dažniausiai vartojamų žodžių ir frazių. Nagrinėjamos temos: tarimo ir rašymo pradmenys, susipažinimas, laikas, aplinka, būstas, maisto produktai, apsipirkimas, sveikata, orientavimasis mieste, komandiruotė, viešbutis, darbas, paslaugos, laisvalaikis.

  • Slauga namuose (Integralioji slauga)

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Teresė Draugelienė
   Dalyko aprašymas:
   studentai susipažins su slauga namuose pacientų, turinčių problemų kvėpavimo, saugios aplinkos, bendravimo, asmens higienos, valgymo-gėrimo, tuštinimosi ir šlapinimosi, judėjimo, miego gyvybinėse veiklose. Analizuos karščiuojančio, mirštančio, seno žmogaus slaugą namuose. Planuos ir atliks slaugos procedūras. Teiks kitas socialines paslaugas.

  • Socialinės apsaugos ekonomika

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Neringa Draugelienė
   Dalyko aprašymas:
   apžvelgiama socialinės ekonomikos samprata. Nagrinėjami socialinio sektoriaus ekonomikos funkcionavimo principai, uždaviniai, problemos. Pateikiama valstybinės socialinės apsaugos samprata, socialinio draudimo, socialinės paramos esmė. Apžvelgiama valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo sistema Lietuvoje. Nagrinėjamas valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų bei išmokų skaičiavimo mechanizmas. Pateikiami tarptautiniai socialinės apsaugos aspektai.

  • Sveikatai palankios mitybos pagrindai

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Birutė Judickienė
   Dalyko aprašymas:
   Studijuojant šį dalyką įgyjama žinių apie medžiagų ir energijos apykaitą žmogaus organizme, maisto virškinimą ir pasisavinimą, maisto medžiagų reikšmę ir energijos sąnaudas, o taip pat apie kenksmingas maisto medžiagas, jų metabolizmą, patekimo į maistą priežastis, poveikį žmogaus organizmui, maisto saugos kriterijus. Išmokstama analizuoti saugą visoje maisto grandinėje ir parinkti priemones jai užtikrinti.

  • Taikomųjų tyrimų metodologija

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: savarankiškas darbas (projektas)
   Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikta pažinimo proceso samprata, pažinimo būdai, empirinio ir teorinio pažinimo bei mokslinio tyrimo esmė, mokslo metodologijos samprata, empirinio tyrimo ir tyrimo metodo samprata. Nagrinėjama mokslinio bei taikomojo tyrimo proceso principai bei mokslinio tyrimo eigos pagrindiniai etapai, kiekybiniai bei kokybiniai tyrimai, tyrimo tikslų ir uždavinių, imties nustatymas, tyrimo proceso organizavimas bei tyrimo reikšmingumo įvertinimas. Atliekamas konkrečios, būsimos profesinės veiklos mokslinis taikomasis tyrimas.

  • Tarptautinė ekonomika

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Kristina Stauskienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke nagrinėjama atskirų šalių ekonomikų tarpusavio santykiai, tarptautinių ekonominių santykių teoriniai pagrindai, aktualiausios šiuolaikinės užsienio prekybos ir tarptautines finansų problemos, ekonomikos bei politikos tarpusavio sąveika moderniajame pasaulyje.

  • Tarptautinė logistika

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Ingrida Brazionienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikiama tarptautinės logistikos koncepcija ir uždaviniai bei jos svarba ir vieta įmonės tarptautinėje veikloje. Nagrinėjama pagrindinės logistikos veiklos sritys – logistinis klientų aptarnavimas, sandėliavimas, atsargų valdymas ir transportavimas bei šių veiklų sąsajos. Apžvelgiamos šiuolaikinės automatizuotos sandėliavimo struktūros, logistinių centrų plėtros tendencijos Lietuvoje, transporto sprendimai, naudojamos naujausios informacinės technologijos, leidžiančios optimizuoti prekių srautų judėjimą.

  • Tarptautinis marketingas

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Danutė Stadulienė
   Dalyko aprašymas:
   dalykas skirtas praplėsti studentų marketingo žinias ir praktinius įgūdžius, nukreipiant įmonių marketingo veiklą į užsienio rinkas. Pateikiama tarptautinio marketingo samprata, jo vykdymo užsienio rinkose ypatumai. Pateikiamas tarptautinio marketingo aplinkų turinys. Apžvelgiami tarptautinio marketingo elementai ir jų strategijų formavimo specifika. Atskirai nagrinėjami užsienio rinkų parinkimo modeliai, naudojant tarptautinius rinkos tyrimo metodus. Analizuojama globalaus marketingo veikla.

  • Tarptautinis protokolas ir dalykinis etiketas

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Laima Urbonienė
   Dalyko aprašymas:
   supažindinama su diplomatijos ir tarptautinio protokolo normas determinuojančiais ES, Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentais. Aptariami protokoliniai reikalavimai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių aukščiausio rango asmenimis. Detalizuojami verslo arba dalykinio etiketo subtilumai, kaip: bendrasis asmens įvaizdis, pasisveikinimo ir susipažinimo veiksmai, komunikacijos priemonės, oficialūs ir dalykiniai renginiai, derybų organizavimas, konferencijų vadyba. Formuojamas gebėjimas pritaikyti tarptautinio protokolo ir dalykinio etiketo normas užtikrinant sklandžią vadybinę veiklą vidinėje ir išorinėje aplinkoje.

  • Trimatė animacija

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 5 semestruose, ištęstinės studijos – 6 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Edita Griškėnienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie animacijos kūrimo eigą ir sudedamuosius elementus. Praktiniai užsiėmimai yra skirti trimatės animacijos sukūrimo Autodesk Maya programa nagrinėti: modeliuoti iš daugiakampių ir NURBS paviršių bei kreivių, parinkti apšvietimą, medžiagų kūrimą ir tekstūravimą, animacijos dinamikos nustatymą, praktinių animacijos galimybių taikymą.

  • Vartotojų elgsena

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Neringa Vismolekienė
   Dalyko aprašymas:
   pateikiama vartotojų elgsenos samprata. Atskleidžiami vartotojo elgsenai įtaką darantys vidiniai ir išoriniai veiksniai. Nagrinėjamas vartotojų pirkimo sprendimo priėmimo procesas, organizacijų pirkimo elgsena. Analizuojama su vartojimu susiję socialiniai procesai: vartotojų elgsenos tendencijos, naujovių sklaida rinkoje, reklamos suvokimas.

  • Vartotojų teisių politika ir institucijos

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Jolita Leonavičienė
   Dalyko aprašymas:
   vartotojų teisių politikos ir institucijų dalyko medžiagoje pateikiama vartotojų apsaugos teisės samprata, istoriniai vystymosi aspektai, vartotojų apsaugos užtikrinimo institucinė sistema, vartotojų teisės bei jų gynimo formos. Nagrinėjamos teorinės ir praktinės žinios apie vartotojų apsaugos teisių normų taikymą bei įgyvendinimą. Analizuojamas politinių sprendimų ir institucijų veiksmų poveikis vartotojų teisėms.

  • Verslo etika ir etiketas

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Regina Špukienė
   Dalyko aprašymas:
   dalykas skirtas supažindinti su etikos ir profesinės etikos raida, etinėmis kategorijomis ir etinės filosofijos kryptimis, organizacijos veiklos aplinkoje kylančiomis etinėmis problemomis, jų sprendimu, diplomatijos ir diplomatinio protokolo įtaka karjerai, dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo principais, priėmimų, derybų, susirinkimų organizavimu, apsirengimo kultūra.

  • Verslo informacinės sistemos

   Informatikos sistemų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Rasa Balynienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie verslo valdymo informacinių sistemų paskirtį, tikslus, sprendžiamus uždavinius, verslo valdymo informacinių sistemų klasifikavimą pagal spendžiamus uždavinius ir paskirtį, tipiniai modelius. Nagrinėjami verslo valdymo sistemų parinkimo kriterijai.
   Išklausę šio dalyko kursą gebės parinkti, įdiegti verslo valdymo sistemas reikalingas įmonės poreikiams tenkinti.

  • Verslo pagrindai

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Kristina Stauskienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikiamos verslo, verslumo sampratos, analizuojamos verslo funkcionavimo sąlygos, formos, verslo funkcijos, motyvai, verslo steigimo išlaidos. Nagrinėjama smulkaus ir vidutinio verslo samprata, privalumai, trūkumai, plėtros priežastys, verslo aplinkos, verslo vertės kūrimas. Analizuojami verslo finansavimo šaltiniai. Nagrinėjama mokesčių samprata, verslo ir mokesčių ryšys, mokesčių sistema, mokesčių įtaka ūkinės veiklos efektyvumui. Pateikiama verslo rizikos esmė, klasifikavimas, analizuojami verslo nuostoliai, rizikos mažinimo būdai. Nagrinėjamas verslo modelis, verslo pradžios etapai, verslo kūrimo uždaviniai.

  • Verslo planavimo pagrindai

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: savarankiškas darbas (projektas)
   Dėstytojas: Milda Budrienė
   Dalyko aprašymas:
   parengiamas pasirinktos verslo idėjos įgyvendinimo planas naujos steigiamos įmonės verslui arba pateikiama esama įmonės padėtis ir jos ateities strategija, jei planas rengiamas veikiančios įmonės veiklos plėtrai ar pokyčiui. Verslo plane pateikiama verslo sumanymo esmė, tikslas, veiklos galimos rizikos, remiantis teisine informacija, pateikiama pagrindinė informacija apie steigiamą įmonę, veiklos produktų (paslaugų ar gaminių), jų technologinio proceso aprašymas, veiklos produktų vartotojai, investicijos idėjos įgyvendinimui, rinkodaros planas, veiklos valdymo strategija bei finansinė prognozė – laukiami rezultatai.

  • Verslo socialinė atsakomybė

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Regina Špukienė
   Dalyko aprašymas:
   dalykas skirtas supažindinti su verslo socialinės atsakomybės raida, atsakomybės rūšimis ir įmonių socialine atsakomybe, darniąja plėtra, klimato kaitos problema, etinėmis kategorijomis ir etinės filosofijos kryptimis, organizacijos veiklos aplinkoje kylančiomis problemomis, susijusiomis su socialine atsakomybe, jų sprendimu.

  • Viešojo maitinimo organizavimas

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Aurelija Goravičienė
   Dalyko aprašymas:
   dalykas skirtas susipažinti su viešojo maitinimo įmonių tipais, pagrindiniais sanitariniais ir higieniniais reikalavimais, organizuojant gamybinę – technologinę veiklą skirtingų tipų įmonėse.

  • Vizualinė estetika ir etika

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Redas Diržys
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie vizualinį produktą kaip sociokultūrinį reiškinį, ugdomas kontekstinis požiūris į vizualinio produkto kūrimą, gebėjimą analizuoti vizualinio produkto adresato poveikio formas, ugdoma atsakomybė už vizualaus produkto sociokultūrinio poveikio padarinius, mokoma atpažinti vizualaus produkto sklaidos visuomenėje formas pagal estetinę išraišką.

  • Žmogaus ir kompiuterio sąveika

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: egzaminas
   Dėstytojas: Daiva Žvinakevičienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiama teorinių bei praktinių žinių apie žmogaus ir kompiuterio sąveiką, kuriant informacinius-programinius produktus ir įvairias informacines sistemas. Nagrinėjamos šios temos: žmogaus ir kompiuterio sąveikos samprata, informacijos architektūra ir kompiuterio galimybių ribos, programinio produkto struktūros konstravimas ir kt.


  LAISVAI PASIRENKAMŲ STUDIJŲ DALYKŲ REGISTRACIJOS ANKETOS
  • ATE - automobilių techninis eksploatavimas
    
    

  • BA - buhalterinė apskaita
    
    

  • BPS - bendrosios praktikos slauga
    
    

  • IIA - įstaigų ir įmonių administravimas
    
    

  • IST - informacinių sistemų technologijos
    
    

  • MDLT - multimedija, dizainas ir leidybos technologijos
    
    

  • MPT - maisto produktų technologija
    
    

  • SIS - statinių inžinerinės sistemos
    
    

  • TLV - transporto ir logistikos verslas
    
    

  • VV - verslo vadyba