Laisvai pasirenkami dalykai

INFORMACIJA
Laisvai pasirenkamų dalykų registracijos taisyklės:

 • Informacija apie laisvai pasirenkamus dalykus skelbiama kolegijos interneto puslapyje, facebook paskyroje, katedrose.
 • Laisvai pasirenkamų dalykų studijoms registracija internete vykdoma Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto bei Vadybos ir inžinerijos fakulteto studentams. Kiekvienas studentas turi užsiregistruoti ir pasirinkti dalykus kitų mokslo metų studijoms. Dalykus renkasi ir registracijos formoje registruoja I ir II kurso nuolatiniai ir II ir III kurso ištęstiniai studentai.
 • Pirmas registracijos etapas –  vasario 1 d. iki vasario 20 d. Po pirmojo etapo, iki vasario 28 d. Studijų centras pateikia du sąrašus katedrų vedėjams ir skelbia tinklalapyke – vieną su dalykais, kuriuos pasirinko ne mažesnis skaičius, negu nurodyta 6 punkte (AK laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarkos aprašas) ir kitą, kuriame paskelbti dalykai, kurie surinko mažesnį nei minimalų studentų skaičių.
 • Studentai, kurie nedalyvavo pirmajame etape arba tie, kurie pasirinko dalykus, surinkusius mažesnį nei minimalų studentų skaičių, dalyvauja antrame etape –nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. Tokia pačia tvarka sąrašai skelbiami iki kovo 30 d.
 • Studentai, kurie per antrąjį turą pasirinko dalykus, kurie negali būti organizuojami pagal 6 punktą, arba nedalyvavo pasirinkimų etapuose, į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašus įrašo katedros vedėjas, įvertinęs studento poreikius.
 • Atsakinga už informacijos teikimą bei konsultavimą laisvai pasirenkamų dalykų klausimais Studijų centro vedėja Sandra Karpavičienė tel. (8 69) 391 581, el. p. sandra.karpaviciene@akolegija.lt
 • Detalesnę informaciją apie konkretų laisvai pasirenkamą dalyką galite gauti jį siūlančioje katedroje.
  • Aplinkos apsauga

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikta Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos Aplinkos Monitoringo, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, kitų norminių teisės aktų, suderintų su Europos Sąjungos teisės aktais, pagrindinės nuostatos, jų įgyvendinimo priemonės. Supažindinama su pagrindiniais aplinkos apsaugos mokslo principais, organizuojant ir vykdant konkretų verslą. Nagrinėjami atliekų tvarkymo principai, būdai, jų svarba, mažinant atliekų kaupimą. Paaiškinta aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo politika, jos svarba. Nagrinėjama pagamintų prekių aplinkosauginio ženklinimo tvarka bei taikymo aspektai konkrečioje veikloje.

  • Bendravimas ir konsultavimas

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Nijolė Jakubaitienė
   Dalyko aprašas:
   studentai susipažins su įvairiais mokymo ir paciento/kliento konsultavimo metodais, tarpkultūriniais bendravimo skirtumais, pacientų mokymui ir mokymuisi naudojamomis technologijomis, mokymo ir mokymosi metodų, technikų diferencijavimu skirtingų poreikių turintiems pacientams. Studentai įgis aktyvaus klausymosi gebėjimų, savo patirties reflektavimo gebėjimų ir konsultavimo proceso pagrindų.

  • Eismo saugumas

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Romaldas Milius
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikiama sistema „Vairuotojas – automobilis – kelias – aplinka“, kurios elementai turi svarbią reikšmę eismo saugumui. Analizuojama transporto priemonių eksploatacinės charakteristikos atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas, vertinamos vairuotojo psichofiziologinių savybių įtaka aplinkai ir eismo saugumui. Apibrėžiama dabartinė eismo saugumo padėtis pasaulyje ir Lietuvoje, prioritetinės eismo saugumo kryptys ES ir Lietuvoje, mažinant avaringumą Lietuvos keliuose. Nagrinėjami kelių eismą reglamentuojantys teisiniai ir normatyviniai dokumentai.

  • Ergonomika

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikta Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kitų norminių teisės aktų, suderintų su Europos Sąjungos teisės aktais, pagrindinės nuostatos, jų įgyvendinimo priemonės. Pateikta kaip turi būti sudaromos saugios ir sveikos darbo sąlygos, jų vertinimas. Analizuojama rengiamų ir įrengtų kompiuterizuotų darbo vietų vertinimo kriterijai bei sąlygos darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu. Analizuojami žmogaus sveikatos ir saugumo darbe ergonominiai reikalavimai. Įvertinama pagrindiniai ergonomikos mokslo principai, kuriant naujas darbo vietas.

  • Funkcionalusis maistas

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Birutė Judickienė
   Dalyko aprašas:
   studentai supažindinami su funkcionaliojo maisto reglamentavimu bei žmogaus genetine informacija. Studijuojant šį dalyką, įgyjama žinių apie funkcionalaus maisto produktų sudedamąsias dalis: maistines skaidulas, oligosacharidus, sacharidus-alkoholius (poliolius), vitaminus ir mineralines medžiagas, probiotines bakterijų kultūras, peptidus ir proteinus, polinesočiasias riebalų rūgštis, antioksidatorius, augalų ekstraktus ir kitas medžiagas; jų poveikį žmogaus sveikatai. Studentai išmoksta atlikti funkcionaliojo maisto produktų sudedamųjų dalių skaičiavimus, atlieka praktinius darbus, padedančius teorines žinias pritaikyti praktikoje.

  • Genetiškai modifikuoti organizmai

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: dr. Ilona Teodora Miceikienė
   Dalyko aprašas:
   Studentai įgis žinias apie genetiškai modifikuotų organizmų klasifikavimą, biotechnologinius metodus, naudojamus genetiškai modifikuotiems organizmams (GMO) sukurti, kiekybinius ir kokybinius GMO nustatymo metodus, genetiškai modifikuotų augalų paplitimą ir panaudojimo galimybes, genetiškai modifikuotų gyvūnų sukūrimo ir dauginimo galimybes, genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų ir medžiagų, gautų iš genetiškai modifikuotų organizmų, naudojamų žmogaus mityboje, rizikos vertinimą, GM augalų ir gyvulių paplitimą Lietuvoje ir pasaulyje. Studentai gebės taikyti teorines dalyko žinias apibūdinant genų inžinerijos metodais sukurtus produktus bei įvertinant genetiškai modifikuotų organizmų poveikį žmogui, gyvūnams ir gamtai.

  • Internetinės technologijos

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Aušra Stravinskienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios interneto paslaugų bei technologijų naudojimo srityje, mokoma valdyti WEB ir e-pašto sistemas, susipažindinama su interneto paslaugų įdiegimo ir valdymo pagrindais, suteikiama žinių WWW technologijų naudojimo, pateikimo, saugumo užtikrinimo ir autorizacijos srityse, mokoma kurti asmenines svetaines su paveikslėlių, garso, judesio ir vaizdo objektų įtraukimu į asmeninius puslapius.

  • Kompiuterinis dizainas

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Edita Griškėnienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie kompiuterinio dizaino sudedamuosius elementus ir rastrinių vaizdų kūrimą. Praktiniai užsiėmimai yra skirti Adobe Photoshop programa nagrinėti pagrindinius įrankius ir komandas, analizuoti sluoksnių naudojimo galimybes, išbandyti specialiųjų efektų taikymo pavyzdžius. Išmoksite kurti ir redaguoti iliustracijas, grafines tekstūras, retušuoti fotografijas ar tiesiog sukomponuoti kelis piešinius, pritaikyti juos įmonės veikloje.

  • Komunikacinė elgsena

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Nijolė Vitienė
   Dalyko aprašymas:
   efektyvios komunikacijos organizacijoje ir už jos ribų užtikrinimas yra esminis šiuolaikinės organizacijos sėkmės pamatas. Komunikacinės elgsenos dalykas skirtas parengti būsimus Informacinių sistemų technologus efektyviau komunikuoti asmeninėje bei profesinėje aplinkoje. Studijuodami studentai susipažins su iškalbos istorija, pagrindiniais komunikacijos procesais, būdais, viešosios kalbos parengimo etapais bei kalbos sakymo būdais, teksto kompozicija, viešosios kalbos teksto kūrimu akcentuojant klausymosi svarbą, susipažins su klausytojų dėmesio valdymo būdais, išsiugdys gebėjimą parengti viešąją kalbą ir ją prezentuoti.

  • Multimedija ir internetas

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Danguolė Leščinskienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie multimedijos reikšmę, multimedijos kūrimo priemones, pagrindinius multimedijos elementus: tekstą, garsą, grafinius vaizdus, video, animaciją. Praktiniuose užsiėmimuose mokoma dirbti su programa Adobe Flash – animacijos kūrimo priemone. Supažindinama su programos įrankiais, animacijos būdais, sluoksniais, biblioteka ir jos simboliais Flash dokumente, ActionScript scenarijais, publikavimo internete formatais, kuriami įvairūs animuoti objektai, nesudėtingi žaidimai, elektroniniai atvirukai.

  • Politologija

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Liuda Neringa Čižinauskienė
   Dalyko aprašymas:
   studijos pradedamos politikos mokslo principų aiškinimu bei politinės kultūros ir socializacijos teorine analize. Pateikiamos valstybės funkcijos, valstybės formos, valstybių klasifikavimas, partijų tyrimo parametrai. Analizuojami politinės kultūros suvokimo lygiai.

  • Projektų vadyba

   Informacinių technologijų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Nijolė Vitienė
   Dalyko aprašas:
   studijų dalyko metu bus nagrinėjama projekto pagrindiniai rengimo bei valdymo etapai bei projekto, kaip inovacijos, išorinė bei vidinė aplinka ir iššūkiai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas projekto idėjos generavimui bei partnerių pasirinkimui ir paieškai; tinkamos finansuoti programos pasirinkimui; projekto grupės sudarymui; projekto paraiškos rengimui ir administravimo metu reikalingų projektų valdymo priemonių (MS Project, VUE, Gant’o diagramos, „priežasties-pasėkmės“ schemų ir kt.) naudojimui; projekto paraiškos teikimo apibūdinimui ir bendravimui su finansuojančia organizacija. Bus mokoma administruoti projektus: išskiriami pagrindiniai projekto darbo grupės uždaviniai ir pareigos projekto planavimo ir vykdymo etape. Pabrėžiamas vadovavimas projektui ir jo veiksmų koordinavimas, projekto įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas, projekto užbaigimas ir atsiskaitymas.

  • Rusų k. II

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Aida Kliukinskienė
   Dalyko aprašymas:
   dalykas skirtas pradedantiesiems, norintiems bendrauti rusų kalba buitiniame kontekste. Supažindinama su garsais, jų tarimu ir rašymu, pagrindinėmis kalbos dalimis: mokoma dažniausiai vartojamų žodžių ir frazių. Nagrinėjamos temos: tarimo ir rašymo pradmenys, susipažinimas, laikas, aplinka, būstas, maisto produktai, apsipirkimas, sveikata, orientavimasis mieste, komandiruotė, viešbutis, darbas, paslaugos, laisvalaikis.

  • Slauga namuose (Integralioji slauga)

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra,
   Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Teresė Draugelienė
   Dalyko aprašas:
   studentai susipažins su slauga namuose pacientų, turinčių problemų kvėpavimo, saugios aplinkos, bendravimo, asmens higienos, valgymo-gėrimo, tuštinimosi ir šlapinimosi, judėjimo, miego gyvybinėse veiklose. Analizuos karščiuojančio, mirštančio, seno žmogaus slaugą namuose. Planuos ir atliks slaugos procedūras. Teiks kitas socialines paslaugas.

  • Stresas ir savireguliacija

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra,
   Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Nijolė Jakubaitienė
   Dalyko aprašas:
   studentai išsiaiškins streso sampratą, teorinius modelius bei streso priežastis. Žinos stresorių klasifikaciją. Apžvelgs psichologinius streso mechanizmus. Analizuos streso reakcijų bendrąją struktūrą, ypatumus, pasekmes. Vertins galimybes savireguliacijai, streso įveikos būdus.

  • Sveikatai palankios mitybos pagrindai

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra,
   Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Birutė Judickienė
   Dalyko aprašas:
   Studijuojant šį dalyką įgyjama žinių apie medžiagų ir energijos apykaitą žmogaus organizme, maisto virškinimą ir pasisavinimą, maisto medžiagų reikšmę ir energijos sąnaudas, o taip pat apie kenksmingas maisto medžiagas, jų metabolizmą, patekimo į maistą priežastis, poveikį žmogaus organizmui, maisto saugos kriterijus. Išmokstama analizuoti saugą visoje maisto grandinėje ir parinkti priemones jai užtikrinti.

  • Taikomųjų tyrimų metodologija

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikta pažinimo proceso samprata, pažinimo būdai, empirinio ir teorinio pažinimo bei mokslinio tyrimo esmė, mokslo metodologijos samprata, empirinio tyrimo ir tyrimo metodo samprata. Nagrinėjama mokslinio bei taikomojo tyrimo proceso principai bei mokslinio tyrimo eigos pagrindiniai etapai, kiekybiniai bei kokybiniai tyrimai, tyrimo tikslų ir uždavinių, imties nustatymas, tyrimo proceso organizavimas bei tyrimo reikšmingumo įvertinimas. Atliekamas konkrečios, būsimos profesinės veiklos mokslinis taikomasis tyrimas.

  • Tarptautinė logistika

   Inžinerijos katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Ingrida Brazionienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikiama tarptautinės logistikos koncepcija ir uždaviniai bei jos svarba ir vieta įmonės tarptautinėje veikloje. Nagrinėjama pagrindinės logistikos veiklos sritys – logistinis klientų aptarnavimas, sandėliavimas, atsargų valdymas ir transportavimas bei šių veiklų sąsajos. Apžvelgiamos šiuolaikinės automatizuotos sandėliavimo struktūros, logistinių centrų plėtros tendencijos Lietuvoje, transporto sprendimai, naudojamos naujausios informacinės technologijos, leidžiančios optimizuoti prekių srautų judėjimą.

  • Tarptautinis protokolas ir dalykinis etiketas

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Laima Urbonienė
   Dalyko aprašymas:
   supažindinama su diplomatijos ir tarptautinio protokolo normas determinuojančiais ES, Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentais. Aptariami protokoliniai reikalavimai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių aukščiausio rango asmenimis. Detalizuojami verslo arba dalykinio etiketo subtilumai, kaip: bendrasis asmens įvaizdis, pasisveikinimo ir susipažinimo veiksmai, komunikacijos priemonės, oficialūs ir dalykiniai renginiai, derybų organizavimas, konferencijų vadyba. Formuojamas gebėjimas pritaikyti tarptautinio protokolo ir dalykinio etiketo normas užtikrinant sklandžią vadybinę veiklą vidinėje ir išorinėje aplinkoje.

  • Vartotojų teisių politika ir institucijos

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Jolita Leonavičienė
   Dalyko aprašas:
   vartotojų teisių politikos ir institucijų dalyko medžiagoje pateikiama vartotojų apsaugos teisės samprata, istoriniai vystymosi aspektai, vartotojų apsaugos užtikrinimo institucinė sistema, vartotojų teisės bei jų gynimo formos. Nagrinėjamos teorinės ir praktinės žinios apie vartotojų apsaugos teisių normų taikymą bei įgyvendinimą. Analizuojamas politinių sprendimų ir institucijų veiksmų poveikis vartotojų teisėms.

  • Verslo planavimo pagrindai

   Vadybos ir administravimo katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Milda Budrienė
   Dalyko aprašas:
   parengiamas pasirinktos verslo idėjos įgyvendinimo planas naujos steigiamos įmonės įmonės verslui arba pateikiama esama įmonės padėtis ir jos ateities strategija, jei planas rengiamas veikiančios įmonės veiklos plėtrai ar pokyčiui. Verslo plane pateikiama verslo sumanymo esmė, tikslas, veiklos galimos rizikos, remiantis teisine informacija, pateikiama pagrindindinė informacija apie steigiamą įmonę, veiklos produktų (paslaugų ar gaminių), jų technologinio proceso aprašymas, veiklos produktų vartotojai, investicijos idėjos įgyvendinimui, rinkodaros planas, veiklos valdymo strategija bei finansinė prognozė – laukiami rezultatai.

  • Verslo informacinės sistemos

   Informatikos sistemų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Rasa Balynienė
   Dalyko aprašas:
   suteikiama teorinių bei praktinių žinių apie šiuolaikines verslo valdymo informacines sistemas naudojamas verslo valdyme, supažindinama su šiuolaikinių verslo valdymo informacinių sistemų taikymo patirtimi šalyje ir užsienyje.
   Nagrinėjamos šios temos: verslo valdymo sistemos samprata, funkcijos, verslo apskaitos kompiuterizuotos sistemos, verslo valdymo darbo principai informacinėse sistemose, verslo procesų valdymo sistemos bei verslo informacinės bazės.

  • Viešojo maitinimo organizavimas

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Aurelija Goravičienė
   Dalyko aprašas:
   dalykas skirtas susipažinti su viešojo maitinimo įmonių tipais, pagrindiniais sanitariniais ir higieniniais reikalavimais, organizuojant gamybinę – technologinę veiklą skirtingų tipų įmonėse.

  • Masažas

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: lektorė Gerda Vencevečiūtė
   Dalyko aprašas: Būsimas specialistas įgis žinių apie asmens fizinę ir psichikos sveikatos būklę; įvertins ir paaiškins masažo poveikį, sudarys masažuotojo veiksmų planą, išmoks savarankiškai atlikti masažą kaip pasyvų kineziterapijos metodą, kuris naudojamas ne tik sveikatai stiprinti, bet ir psichinėms bei fizinėms jėgoms grąžinti.

  • Norvegų kalba

   Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: kviestinis (KalbaLT)
   Dalyko aprašas:
   Norvegų kalbos dalyko tikslas – įgyti šios kalbos pagrindus bei komunikacines kompetencijas , lavinant visus pagrindinius kalbos įgūdžius ( kalbėjimą, skaitymą, rašymą ir klausymą), kurie įgalintų bendrauti ekonominėje ir socialinėje aplinklose. Studentas įgis žinių apie norvegų kalbą – indoeuropiečių kalbų šeimos kalbą, kilusią iš germanų prokalbės ir priklausančią germanų kalbų šakai. Kartu su danų kalba, švedų kalba, farerų kalba ir islandų kalba ši kalba sudaro skandinavų kalbų pogrupį. Studentai, išklausę šios kalbos kursą, turės galimybę geriau pažinti Skandinavijos šalių kultūras, gilintis į literatūros šaltinius būsimos profesijos kontekste.

  Registracijos anketa