Studijų dokumentai

AK studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas (įskaitymų prašymas)


Alytaus kolegijos apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas


AK savarankiškų ir baigiamųjų darbų rengimo metodiniai reikalavimai (įsigalioja nuo 2023 m. vasario 1 d.) Tituliniai lapai baigiamajam darbui


Alytaus kolegijos Studijų reglamentas


Alytaus kolegijos stipendijų, išmokų ir premijų skyrimo nuostatai


Alytaus kolegijos studijų proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos kvalifikacinio egzamino organizavimo tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka 


Alytaus kolegijos gerai besimokančio studento nustatymo, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos studentų praktikų organizacijose organizavimo, jų ataskaitų rengimo, pateikimo, gynimo ir vertinimo tvarka (įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.)
PRIEDAI: praktikos planas, vertinimo lapas, įvertinimo anketa, praktikos ataskaita


Užsienio šalių (nesančių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės) piliečių priėmimo į Alytaus kolegiją tvarkos aprašas


Baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo, gynimo ir vertinimo tvarka Alytaus kolegijoje


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarka


Alytaus kolegijos studentų studijų pagal individualų studijų planą tvarka


AK neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo Verslo vadybos studijų programos rezultatams tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos  kursinių darbų rengimo, pateikimo, gynimo ir vertinimo tvarka


Alytaus kolegijos akademinės etikos kodeksas, priedai


Už studijas sumokėtos sumos kompensavimo Alytaus kolegijoje tvarka


Alytaus kolegijos  studentų konkursinių eilių pagal egzaminų sesijos rezultatus sudarymo tvarka