Projektas

Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos kolegijų dėstytojų kompetencijų tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą (Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-004)

Projekto koordinatorius:
Alytaus kolegija

Partneriai:
Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ
Utenos kolegija
Marijampolės kolegija
Žemaitijos kolegija

Projekto trukmė: 2010 04 – 2012 01

Projekto tikslas
Kompetencijų tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą

Trumpas projekto aprašymas:
Projektas spręs Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Vilniaus regionų kolegijų kompetencijos tobulinimo bei greitesnio įsijungimo į Europos mokslo ir inovacijų sistemą problemas. Projekto metu bus įdiegtas sisteminis kolegijų dėstytojų kompetencijų ugdymas Alytaus, Marijampolės, Utenos, Žemaitijos, Vilniaus regioninėse kolegijose, diegiant inovatyvius mokymo metodus, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą, ugdant dėstytojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, sukurta metodinė sistema. Įgyvendinus numatytas veiklas, bus pagerinta studijų kokybė, padidintas kolegijų tarptautiškumas, integruojantis į Europos mokslo ir inovacijų sistemą, ugdomi dėstytojų komunikaciniai, informaciniai gebėjimai, padėsiantys prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, perduodant įgytas inovatyvias žinias studentams. Kiekvienoje partnerinėje kolegijoje bus sukurta įgūdžių ugdymo ir tobulinimo sistema, kuri ir pasibaigus projektui padės vykdyti dėstytojų kompetencijų ugdymą ir tobulinimą. Kolegijose bus kaupiama, nuolat atnaujinama mokomoji medžiaga, skirta tobulinti dėstytojų kompetencijas. Bus sukomplektuota metodinė medžiaga ir pagerintas kompetencijų tobulinimo prieinamumas bei suformuotas kompetencijų tobulinimo poreikis.
Pagrindinė projekto funkcija – palaikyti ryšius su kolegijų dėstytojais, organizuoti jiems tikslinius mokymus, teikti informaciją apie naujausią mokymo studijų metodologiją, mokymosi priemonių ir studijų organizavimo inovacijas, skatinančias užimtumą, mokymąsi visą gyvenimą bei tarptautiškumą, kviesti geriausius Lietuvos ir Europos specialistus vykdyti mokymus bei nuolat konsultuoti.

Projekto valdymo grupė:
Jurgita Merkevičienė – projekto vadovė
Dalė Griškonienė – projekto finansininkė
Vytautas Žvinakevičius – asmuo, atsakingas už projekto stebėseną
Edita Klimavičiūtė – projekto administratorė
Jolita Leonavičienė – projekto koordinatorė
Rimas Krutulis – projekto viešųjų pirkimų specialistas

Projekto uždaviniai:
Kompetencijų ugdymas ir tobulinimas diegiant inovatyvius mokymo metodus
Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą

Projekto veiklos:
Organizuoti bendrųjų gebėjimų mokymus
Organizuoti specialiųjų gebėjimų mokymus
Organizuoti specialiųjų profesinių gebėjimų mokymus
Tobulinti dėstytojų specialiąsias kompetencijas užsienyje