Projektas


Inovatyvūs karjeros konsultavimo modeliai – sėkmingos integracijos į darbo rinką skatinimo priemonė

Projekto koordinatorius
Socialinių mokslų kolegija

Partneriai:
Alytaus Kolegija;
Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba;
VšĮ V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla;
Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba;
Klaipėdos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba;
Panevėžio Kolegija;
Panevėžio darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba;
Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba;

Projekto trukmė: 2006 05 01 – 2007 12 31

Trumpas projekto aprašymas
Žinių ekonomikos sąlygomis karjeros konsultavimas tampa svarbia priemone, padedančia žmonėms priimti profesinio tobulėjimo sprendimus, ugdančia universaliuosius veiklos ir socialinius gebėjimus bei skatinančia žmogų mokytis visą gyvenimą. Ypač svarbus vaidmuo šiuolaikiniame karjeros konsultavime tenka informacinių technologijų panaudojimui, nes jos daro karjeros konsultavimą ne tik patrauklesnį, bet ir prieinamesnį toms visuomenės grupėms, kurios neturi galimybių susitikti su konsultantu tiesiogiai.

Lietuvoje karjeros konsultavimą vykdo darbo rinkos mokymo tarnybos, karjeros centrai, privačios įdarbinimo agentūros. Atlikus jų veiklos tyrimą, paaiškėjo, kad labiausiai naudojamos yra teorinės karjeros konsultavimo metodikos, o informacines technologijas karjeros konsultavime naudoja tik 15 proc. apklaustų profesinio konsultavimo specialistų. Tai rodo, jog Lietuvos karjeros konsultavimo sistemoje neišnaudojamos informacinių technologijų suteikiamos galimybės, ypač konsultavimo tinkle metodikos. Kitas problematinis karjeros konsultavimo aspektas – ypač menkas dėmesys skiriamas pasirengimui dirbti su skirtingų kultūrų atstovais. Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos atliktas mokslinis tyrimas atskleidė, jog Lietuvoje praktiškai nenagrinėjami tarpkultūriniai karjeros konsultavimo aspektai, o karjeros konsultantai nėra pasirengę dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje.

Įvertinant sparčią internacionalizacijos ir naujų technologijų raidą, karjeros konsultavimas Lietuvoje turi kokybiškai transformuotis į interaktyvia sąveika grindžiamą ir tarpkultūrinę dimensiją integruojančią karjeros konsultavimo ir projektavimo sistemą, laiduojančią efektyvų, patogų ir visiems prieinamą karjeros konsultavimo paslaugų teikimą. Tam būtina kurti ir diegti inovatyvius karjeros konsultavimo modelius bei stiprinti šioje srityje dirbančių specialistų kompetencijas.

Šiuo projektu siekiama sukurti metodinius pagrindus inovatyvių karjeros konsultavimo modelių kūrimui bei įdiegti internetinę karjeros konsultavimo sistemą. Taip pat numatoma kelti karjeros konsultantų dalykines kompetencijas, vykdyti sklaidos renginius. Projektu siekiama inkorporuoti svarbiausius šiandieninio karjeros konsultavimo inovatyvumo aspektus – naujų informacinių technologijų panaudojimą ir tarpkultūrinės dimensijos pritaikymą. Projekto vykdymo koncepcija remsis pažangios užsienio šalių patirties perėmimu, pilotinių Leonardo da Vinči programos projektų produktų adaptavimu.

Šį projektą inicijuoja Socialinių mokslų kolegija, kurioje jau dvejus metus veikia Karjeros centras, siekiantis įvairinti teikimų paslaugų spektrą ir prisidėti prie karjeros konsultavimo sistemos plėtros Lietuvoje. Be to, kolegija 2003-2005 metais dalyvavo tarptautinio mokslinių tyrimo projekto, nagrinėjančio karjeros konsultavimo tarpkultūrinėje erdvėje klausimus, vykdyme ir siekia paskleisti bei pritaikyti įgytą gerąją patirtį.

Projekte savo intelektualines pajėgas suvienija aukštosios mokyklos, darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos ir informacinių technologijų specialistai. Panaudodami savo skirtingą patirtį ir gebėjimus, jie kurs metodines mokomąsias priemones, skirtas supažindinti su inovatyviais karjeros konsultavimo metodais, išmokyti kurti konsultavimo tinkle priemones. Taip pat bus vykdomi mokymai patyrusiems karjeros konsultavimo specialistams, siekiant suteikti jiems naujų žinių ir gebėjimų kuriant internetines konsultavimo sistemas, vykdant konsultavimą tinkle ir dirbant su skirtingų kultūrų atstovais. Mokymai bus organizuoti ir aukštųjų bei profesinių mokyklų dėstytojams, vidurinių mokyklų mokytojams, kurie atlieka karjeros konsultantų funkcijas ir siekia įgyti naujų konsultavimo gebėjimų.

Taip pat bus parengta 10 interaktyvių karjeros konsultavimo priemonių, kurių pagrindu bus sukurta internetinė karjeros konsultavimo ir darbo paieškos svetainė, veiksianti nuolat ir sudarysianti puikias galimybes studentams, mokiniams ir kitiems asmenims, siekiantiems įgyti ar keisti profesiją, gauti karjeros konsultacijas ir susirasti darbą.

Svarbus vaidmuo projekte teks ir keitimosi pažangia praktika partnerystės plėtojimui, ryšių tarp skirtingų institucijų, dirbančių karjeros konsultavimo srityje, stiprinimui. Projekto pabaigoje bus organizuota konferencija, kurioje bus pristatyti projekto rezultatai, siekiant jų plataus pritaikomumo ir žinomumo. Projektas įtakos sėkmingesnę karjeros konsultavimo sistemos plėtrą Lietuvoje, taip pat pagerins asmenų, gaunančių karjeros konsultavimo paslaugas, integracijos į darbo rinką galimybes. Projektas bus įgyvendinamas Klaipėdoje, Alytuje, Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, taigi apims didžiąją dalį šalies regionų.

Planuojami tiesioginiai projekto pasiekimai:
* Parengtos metodinės rekomendacijos Karjeros konsultavimas internete;
* Parengtos metodinės rekomendacijos Karjeros konsultavimas tarpkultūrinėje erdvėje;
* Išleistas metodinis leidinys „Inovatyvūs karjeros konsultavimo modeliai”;
* Sukurta 10 interaktyvių karjeros konsultavimo priemonių;
* Sukurta bei realiai veikianti internetinė karjeros konsultavimo sistema;
* Parengtas ir išleistas savarankiško mokymosi vadovas, kaip kurti ir diegti praktikoje inovatyvius karjeros konsultavimo modelius;
* Apmokyta 60 patyrusių profesijos konsultantų, kaip kurti interaktyvias karjeros konsultavimo priemones;
* Apmokyta 60 patyrusių profesijos konsultantų ir 120 profesijos dėstytojų bei mokytojų, kaip konsultuoti internete;
* Apmokyta 60 patyrusių profesijos konsultantų ir 120 profesijos dėstytojų bei mokytojų, kaip dirbti su skirtingų kultūrų atstovais;
* Organizuota konferencija „Informacinės ir komunikacinės technologijos karjeros konsultavime: naujos galimybės ir iššūkiai”;
* Pasirašytos 9 tolesnio bendradarbiavimo sutartys tarp projekte dalyvavusių institucijų.