Informacija studentams

 ERASMUS+ MOBILUMAS STUDIJOMS

Ši veikla sudaro sąlygas mokslo ir studijų institucijų studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitoje šalyje, dalyvaujančioje Erasmus+ programoje.

Minėta veikla leidžia pasisemti studijų, kalbos ir kultūrinių žinių, skatina institucijų bendradarbiavimą ir praturtina studentus priimančių institucijų švietimo aplinką, leidžia plėsti patirties užsienyje pasisėmusių būsimų specialistų bazę, palengvina kreditų perkėlimą ir studijų užsienyje pripažinimą, taikant Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) arba atitinkamą kreditų sistemą.

Remiamos veiklos

Dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje.

Galimi veiklos dalyviai

Studentai, registruoti mokslo ir studijų institucijoje, turinčioje išplėstinę Erasmus aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Šalys, kuriose galima vykdyti veiklą

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Veiklos trukmė

Studijų mobilumas gali trukti nuo 3 iki 12 mėnesių.

Erasmus+ studijų trukmė gali būti pratęsta (jeigu ji trumpesnė nei vieneri mokslo metai ir truks iki vienerių metų) tik atskirais atvejais, sutarus siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms bei laikantis šių reikalavimų:

 • visi pakeitimai susiję su dvišalėmis sutartimis tarp institucijų bei siunčiančiosios institucijos ir studento turi būti atlikti iš anksto, prieš pasibaigiant esamam Erasmus+ studijų užsienyje periodui;
 • draudžiama studijas pratęsti po einamųjų metų vasaros atostogų arba pasibaigus mokslo metams, kuriais buvo suteikta Erasmus+ stipendija.

Studijų mobilumu laikomas ir toks periodas, kuris apima studijų ir praktikos veiklas, einančias viena po kitos ir organizuojamas tos pačios priimančiosios mokslo ir studijų institucijos. Tokio mišraus mobilumo atveju galima sujungti, pavyzdžiui, 1 mėn. praktikos laikotarpį su 2 mėn. studijų laikotarpiu.

Konkursas mobilumui studijoms skelbiamas du kartus per metus, t.y. rudens bei pavasario semestrų pradžioje.
Konkurse gali dalyvauti visi 2-4 kursų studentai.
Erasmus+ mobilumo studijoms konkursuose gali dalyvauti studentai jau dalyvavę Erasmus+ programoje ir neišnaudoję 12 mėnesių mobilumo laikotarpio.
Teikdami paraišką studentai renkasi užsienio aukštąją mokyklą iš Alytaus kolegijos Erasmus+ partnerių institucijų sąrašo:
http://akolegija.lt/visuomenei/bendradarbiavimas/tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-programos/erasmus-2/erasmus-partneriai-uzsienio-salyse/

Tarptautinių ryšių ir projektų centrui teikiami šie dokumentai:

 • Paraiška Erasmus+ mobilumui studijoms
 • Pažyma apie visų semestrų pažangumą iš Studijų centro
 • Europass CV (anglų kalba)
 • Motyvacinis laiškas (anglų kalba)
 • Paso ar asmens kortelės kopija
 • Studento pažymėjimo kopija
 • Dvi dokumentinės nuotraukos
 • Europos sveikatos draudimo kortelės kopija

 Prioritetai ir reikalavimai

Pagrindiniai bendri studentų atrankos kriterijai:

 • lankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai (be akademinių įsiskolinimų);
 • priimančios institucijos pasiūlyta studijų programa;
 • užsienio kalbos įgūdžiai;
 • motyvacija studijuoti užsienyje;
 • asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Nominuoti Erasmus+ mobilumui studijoms studentai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

Laimėjusiems konkursą studentams Tarptautinių ryšių ir projektų centras organizuoja informacinius susirinkimus, kurių metu paaiškina studentams tolimesnius veiksmus.

Prieš išvykstant

Erasmus+ studentų mobilumas yra vykdomas vadovaujantis tarptinstitucinėmis sutartimis, pasirašytomis tarp studentus siunčiančiųjų ir priimančiųjų mokslo ir studijų institucijų, turinčių galiojančią Erasmus aukštojo mokslo chartiją.

Prieš išvykimą Erasmus+ studentams suteikiama:

 • Erasmus+ studento chartija, kurioje nurodytos jų teisės ir įsipareigojimai studijų laikotarpio užsienyje atžvilgiu;
 • Studijų sutartis (angl. Learning Agreement for Studies), kurioje nurodyta privaloma studijų programa, patvirtinta studento, jį siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų.
 • rengiant Studijų sutartį (angl. Learning Agreement for Studies), studentai suderina studijų užsienyje dalykus su savo savo katedros vedėju ir fakulteto dekanu.

Studijų laikotarpis bei skiriamos stipendijos dydis nurodomi finansinėje sutartyje tarp studento ir siunčiančiosios mokslo ir studijų institucijos. Finansinė sutartis yra pagrįsta studijų sutartimi.

Finansinės sutarties sudarymui reikalinga informacija:

 • Banko sąskaita, į kurią bus pervedama ERASMUS+ stipendija
 • Banko sąskaitos turėtojas
 • Banko pavadinimas
 • Kliringo/BIC/SWIFT numeris                                                           
 • Sąskaitos/IBAN numeris
 • Draudimo poliso duomenys
 • Europos sveikatos draudimo kortelės duomenys

Internetinis kalbinis parengimas

Prieš išvykstant kiekvienam studentui suteikiama internetinio kalbinio parengimo (angl. Online Linguistic Support, OLS) licencija. Prieš prasidedant studijų mobilumui studentas privalo atlikti pirmąjį internetinį užsienio kalbos testą. Studijų metu studentui suteikiama galimybė pasitobulinti savo užsienio kalbos žinias internetinio užsienio kalbos kurso pagalba. Kvietimas ir prisijungimas studentams atsiunčiamas e-paštu.

Studijų laikotarpiui užsienyje pasibaigus studentai turi:

 1. Tarptautinių ryšių ir projektų centrui pateikti: 
 • Priimančios institucijos išduotą pažymą (originalą), patvirtinančią, kad sutarta studijų programa buvo įvykdyta sutartu laikotarpiu.
 • Priimančios institucijos išduotą akademinę pažymą (angl. Transcript of Records) (originalą), patvirtinančią studijų užsienio institucijoje rezultatus.
 • Mokymosi sutarties studijoms (angl. Learning Agreement for Studies) dalį AFTER THE MOBILITY (originalą), užpildytą ir patvirtintą priėmusios institucijos.
 • Studijų laikotarpio užsienyje iliustruotą pristatymą (MS Power Point presentation).

Siunčiančioji institucija privalo visiškai pripažinti Erasmus+ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą studijų sutartyje. Studijų pripažinimas yra vykdomas remiantis Europine kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).

 1. Privaloma užpildyti ataskaitą internetu „Mobility Tool“ sistemoje, pateikiant joje savo atsiliepimus (nurodant faktinę informaciją), įvertinant veiklos laikotarpį užsienyje, pasirengimą jai bei jos įgyvendinimą. Kvietimas užpildyti ataskaitą studentams atsiunčiamas e-paštu.

Iš studentų, nepateikusių ataskaitos ir/arba dalyvavimo mobilume studijoms patvirtinančių dokumentų ir/arba neįvykdžiusių Studijų sutarties Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Studies) sąlygų, gali būti pareikalauta grąžinti dalį arba visą suteiktą Erasmus+ stipendiją.

ERASMUS+ MOBILUMAS PRAKTIKAI

Ši veikla sudaro sąlygas atlikti praktiką įmonėje arba organizacijoje kitoje Erasmus+ programoje dalyvaujančioje šalyje. Praktikos dalyviai gali įgyti konkrečių įgūdžių, išplėsti savo supratimą apie tam tikros šalies ekonominę ir socialinę kultūrą, įgauti praktinės patirties Europos Sąjungos (ES) organizacijoje, susipažinti su ES darbo rinkos ypatybėmis.

Praktikos laikotarpiu galimi parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba darbine kalba. Studentų praktikos gali vykti įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose.

Konkursas mobilumui praktikai vyksta visus mokslo metus. Konkurse gali dalyvauti visi 1-4 kursų studentai.

Remiamos veiklos

Praktikos, kaip studijų dalies, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje.

Praktikos, kaip darbinės patirties pabaigus studijas, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje.

Galimi dalyviai

Studentai, registruoti mokslo ir studijų institucijoje, turinčioje išplėstinę Erasmus aukštojo mokslo chartiją.

Šalys, kuriose galima vykdyti veiklą

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Veiklos trukmė

Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

Erasmus praktikos trukmė gali būti pratęsta (jeigu ji trumpesnė nei vieneri mokslo metai ir truks iki vienerių metų) tik atskirais atvejais, sutarus siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms bei laikantis šių reikalavimų: visi pakeitimai susiję su dvišalėmis sutartimis tarp institucijų bei siunčiančiosios institucijos ir studento turi būti atlikti iš anksto, prieš pasibaigiant esamam Erasmus+ praktikos užsienyje periodui.

Mobilumu laikomas ir toks periodas, kuris apima studijų ir praktikos veiklas, einančias viena po kitos ir organizuojamas tos pačios priimančiosios mokslo ir studijų institucijos. Tokio mišraus mobilumo atveju galima sujungti, pavyzdžiui, 1 mėn. praktikos laikotarpį su 2 mėn. studijų laikotarpiu.

Erasmus+ mobilumui praktikai konkursuose gali dalyvauti studentai jau dalyvavę Erasmus+ programoje ir neišnaudoję 12 mėnesių mobilumo laikotarpio.

 Praktika absolventams. Absolventai į praktikas gali išvykti anksčiausiai nuo liepos 1 d. Praktikos turi būti atliekamos per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos.

Karjeros valdymo sistemos puslapis praktikos vietų paieškai www.karjera.lt
EK svetainė praktikos vietų paieškai www.erasmusintern.org

Praktika Vokietijoje www.gut-wehlitz.de

Praktika Maltoje http://learningmobility-malta.paragoneurope.eu/

Praktika Europoje http://www.paragoneurope.eu/

Praktika Graikijoje ir kitose Europos šalyse www.algoos.com

Praktika Italijoje www.euroformrfs.it

Tarptautinių ryšių ir projektų centrui teikiami šie dokumentai:

 • Paraiška Erasmus+ mobilumui praktikai
 • Pažyma apie visų semestrų pažangumą iš Studijų centro
 • Europass CV (anglų kalba)
 • Motyvacinis laiškas (anglų kalba)
 • Paso ar asmens kortelės kopija
 • Studento pažymėjimo kopija
 • Dvi dokumentinės nuotraukos
 • Užsienio įmonės ar institucijos kvietimas atlikti praktiką
 • Europos sveikatos draudimo kortelės kopija

Prioritetai ir reikalavimai

Pagrindiniai bendri studentų atrankos kriterijai:

 • lankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai (be akademinių įsiskolinimų);
 • priimančios įmonės (organizacijos) pasiūlyta praktikos programa;
 • užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Nominuoti Erasmus+ mobilumui praktikai studentai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

Laimėjusiems konkursą studentams Tarptautinių ryšių ir projektų centras organizuoja informacinius susirinkimus, kurių metu paaiškina studentams tolimesnius veiksmus.

Prieš išvykstant

Studentams pateikiama praktikos sutartis (angl. Learning Agreement for Traineeships), numatanti praktikos užsienyje programą. Šią sutartį pasirašo studentas, siunčiančioji mokslo ir studijų institucija ir priimančioji įmonė (organizacija);

Praktikos programa derinama su katedros vedėju ir fakulteto dekanu.

Prieš išvykimą Erasmus+ studentams suteikiama:

 • Erasmus+ studento chartija, kurioje nurodytos jų teisės ir įsipareigojimai studijų laikotarpio užsienyje atžvilgiu;
 • Praktikos sutartis (angl. Learning Agreement for Traineeships), kurioje nurodyta privaloma praktikos programa, patvirtinta studento, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios įmonės.

Praktikos laikotarpis bei skiriamos stipendijos dydis nurodomi finansinėje sutartyje tarp studento ir siunčiančiosios mokslo ir studijų institucijos. Finansinė sutartis yra pagrįsta praktikos sutartimi (angl. Learning Agreement for Traineeships), kurios esminę dalį sudaro visų su praktika susijusių šalių kokybės įsipareigojimas (angl. Quality commitment).

Siunčiančioji institucija privalo visiškai pripažinti Erasmus+ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą praktikos sutartyje. Praktikos pripažinimas yra vykdomas remiantis Europine kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).

Suderinus praktikos sutartis, sudaroma Finansinė sutartis. Jos sudarymui studentai teikia Tarptautinių ryšių skyriui šią informaciją:

 • Banko sąskaita, į kurią pervedama ERASMUS+ stipendija
 • Banko sąskaitos turėtojas
 • Banko pavadinimas
 • Kliringo/BIC/SWIFT numeris                                                           
 • Sąskaitos/IBAN numeris
 • Draudimo poliso duomenys
 • Europos sveikatos draudimo kortelės duomenys

Mokymosi sutartis Erasmus+ praktikos mobilumui (angl. Learning Agreement for Traineeships), Bendrosios sąlygos ir Erasmus studento chartija yra neatskiriamos finansinės sutarties dalys.

Internetinis kalbinis parengimas

 Prieš išvykstant kiekvienam studentui suteikiama internetinio kalbinio parengimo (angl. Online Linguistic Support, OLS) licencija. Prieš prasidedant praktikos mobilumui studentas privalo atlikti pirmąjį internetinį užsienio kalbos testą. Praktikos metu studentui suteikiama galimybė pasitobulinti savo užsienio kalbos žinias internetinio užsienio kalbos kurso pagalba. Kvietimas ir prisijungimas studentams atsiunčiamas e-paštu.

Pasibaigus praktikos laikotarpiui užsienyje studentai turi:

 1. Tarptautinių ryšių ir projektų centrui pateikti:
 • Priimančios įmonės/organizacijos Erasmus+ studentui išduotą pažymą (originalą), patvirtinančią, kad sutarta programa buvo įvykdyta sutartu laikotarpiu.
 • Mokymosi sutarties praktikai (angl. Learning Agreement for Traineeships) dalį AFTER THE MOBILITY (originalą), užpildytą ir patvirtintą priėmusios įmonės (organizacijos).
 • Praktikos įvertinimą (angl. Transcript of Work), užpildytą ir patvirtintą priėmusios įmonės (organizacijos).
 • Praktikos laikotarpio užsienyje iliustruotą pristatymą (MS PowerPoint presentation).

Siunčiančioji institucija privalo visiškai pripažinti Erasmus+ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą praktikos sutartyje. Studijų pripažinimas yra vykdomas remiantis Europine kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).

 1. Užpildyti ataskaitą internetu „Mobility Tool“ sistemoje, pateikiant joje savo atsiliepimus (nurodant faktinę informaciją), įvertinant veiklos laikotarpį užsienyje, pasirengimą jai bei jos įgyvendinimą. Kvietimas užpildyti ataskaitą studentams atsiunčiamas e-paštu.

Iš studentų, nepateikusių ataskaitos ir/arba dalyvavimo mobilume praktikai patvirtinančių dokumentų ir/arba neįvykdžiusių praktikos sutarties Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Traineeships) sąlygų, gali būti pareikalauta grąžinti dalį arba visą suteiktą Erasmus+ stipendiją.

 

VEIKLOS FINANSAVIMAS

Studentams gali būti skiriama Erasmus+ stipendija, dalinai padengsianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas Erasmus+ studijų/praktikos laikotarpiu užsienyje.

Tiek gavę, tiek negavę stipendijos Erasmus+ studentai yra atleisti nuo mokėjimo už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius savo mokslo ir studijų institucijoje Erasmus+ studijų/praktikos laikotarpiu užsienyje. Visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas išvykstantiems studentams negali būti nutrauktas jų Erasmus+ studijų/praktikos laikotarpiu užsienyje.

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programa ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir praktika po studijų).

Minimalūs ir maksimalūs Erasmus+ stipendijų, skiriamų išvykstantiems Lietuvos studentams, dydžiai yra nustatyti ir suskirstyti į tris grupes pagal atitinkamos šalies pragyvenimo lygį. Prieš skirdama Erasmus+ stipendiją mokslo ir studijų institucija su studentu sudaro finansinę sutartį.

Studentai gauna Erasmus+ stipendiją kaip priedą prie savo aukštosios mokyklos ar šalies skiriamų stipendijų.

Be to, studentai, kurie yra jau atrinkti studijuoti užsienyje pagal Erasmus+ programą, gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą dėl paskolos studijoms užsienyje gavimo. Daugiau informacijos apie paskolas rasite Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklapyje http://www.vmsfondas.lt

 

2020 M. PROJEKTAS KA103

Priimanti šalis STUDIJŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

PRAKTIKŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 520 700
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 500 680
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 450 630

 

2021 M. PROJEKTAS KA131

Priimanti šalis STUDIJŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

PRAKTIKŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 520 670
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 520 670
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 450 600

Papildoma parama mažiau galimybių Erasmus+ mobilumo programoje turinčioms Alytaus kolegijos studentų grupėms