Projektas (FORMALIS)

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose (FORMALIS)
Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003/P1

 

Projekto vykdytojas

Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros ir kompetencijų centras

Projekto partneriai:
Aleksandro Stulginskio universitetas
Kauno technologijos universitetas
Klaipėdos universitetas
Lietuvos sporto universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Alytaus kolegija
Klaipėdos valstybinė kolegija
Marijampolės kolegija
Šiaulių valstybinė kolegija

Projekto trukmė: nuo 2012 m. balandžio 11 d. iki 2014 m. balandžio 11 d.

Projekto aprašymas
Projektu siekiama tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą, sukuriant ir įdiegiant neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą.
Asmenys, turintys neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų, – viena iš projekto FORMALIS tikslinių grupių. Numatyta, kad projekto metu 100 kandidatų galės siekti profesinėje, visuomeninėje ir kitose veiklose įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimo ir jų pripažinimo kaip atitinkančius studijų rezultatus. Tačiau, norint sudaryti tokias sąlygas projekto partnerinėse institucijose, būtina atlikti nemažai parengiamųjų darbų:
• parengti 80 administracinio personalo ir 250 akademinio personalo atstovų, galinčių konsultuoti kandidatus ir vertinti jų neformaliuoju būdu įgytus mokymosi pasiekimus;
• parengti ir išleisti 10 skirtingų metodikų, reikalingų kompetencijoms vertinti ir pripažinti tam tikrose studijų programose;
• parengti ir patvirtinti 10 tvarkos aprašų, reglamentuojančių, neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūras partnerinėse institucijose.
Projektas patrauklus ir tuo, kad bus stiprinami partnerystės ryšiai tarp kolegijų ir universitetų. Projekto metu taip pat bus stiprinami bendradarbiavimo ryšiai tarp kolegijos ir verslo sektoriaus bei profesinių asociacijų atstovų.
Alytaus kolegijoje projektą įgyvendina penki dėstytojai (vertintojai-ekspertai), kurie dirba Verslo vadybos studijų programoje: Jurgita Merkevičienė, Jovita Balčiūnienė, Danutė Stadulienė, Regina Špukienė, Nijolė Vitienė. Taip pat trys administracijos darbuotojai (konsultantai-ekspertai): Danutė Remeikienė, Edita Klimavičiūtė, Aurelija Goravičienė. Alytaus kolegijos projekto dalyviai 2012-2013 m. dalyvavo mokymuose.
Vertintojai-ekspertai parengs Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašą, metodiką. Šio dokumento pagrindu projekto laikotarpiu bus vertinami dešimties kandidatų neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgyti mokymosi pasiekimai, kurie finansuojami projekto lėšomis. Kandidatų vertinimai bus pripažinti atitinkamų dalykų studijų rezultatais Verslo vadybos studijų programoje.
2014 m. vasario mėn. vertintojai-ekspertai organizuoja mokymus dvidešimčiai akademinio personalo atstovams, kovo mėn. konsultantai-ekspertai – penkiems administracijos personalo atstovams.
Susidomėjusius potencialius kandidatus dėl neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo prašome iki 2014 m. kovo 1 d. kreiptis į Vadybos ir administravimo katedros vedėją Aureliją Goravičienę (Alytaus kolegija, Studentų g. 17, 203 kab.)

Projekto veiklos vykdomos pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. Projektas FORMALIS finansuojamos iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Parengė Edita Klimavičiūtė