Apie AK

Alytaus kolegija – vienintelė aukštojo mokslo institucija Alytaus regione, įkurta 2000 metais. Alytaus kolegijos istorija ir patirtis sukaupta bei vertybės puoselėjamos nuo 1960 metų, kai čia buvo įkurtas Alytaus mechanikos technikumas, vėliau reorganizuotas į Alytaus politechnikumą. Keičiantis mokyklos profiliui, vyko visų procesų modernizacija, buvo įgyvendinami dinamiški kokybės užtikrinimo reikalavimai, ženklia tapo akademinės bendruomenės erudicijos ir kompetencijų pažanga.

Alytaus kolegijos įdiegta ir sertifikuota vidinės studijų kokybės vadybos sistema parodo, kad kolegija vykdo nuolatinį veiklos gerinimą, atsižvelgdama į pasiektą kokybę. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygmenimis pozityviai įvertintos ir visos institucijoje realizuojamos studijų programos. Šie puikūs įvertinimai – tai akivaizdus rezultatas sutelkto Alytaus kolegijos bendruomenės darbo ir sėkmingo Alytaus kolegijos bendradarbiavimo su verslo įmonėmis, miesto ir rajono savivaldos institucijomis, su studentija ir ALUMNUS klubu. Bendradarbiavimas vyksta atsižvelgiant į studijų tikslus, darbo rinkos poreikius ir regiono plėtros strategiją. Ypatingą vertę turi Alytaus kolegijos ryšys su Alytaus kolegijos socialiniais partneriais, asocijuotomis verslo struktūromis ir tarybos nariais, visuomet skleidžiančiais naujas idėjas ir matančiais prasmę aukštojo mokslo puoselėjime Alytaus regione. Alytaus kolegijos siekiai ugdyti kūrybingas ir atsakingas asmenybes, užtikrinti aukštą studijų kokybę, kurti ir skleisti modernias technologijas, stiprinti regiono konkurencingumą nuolat sulaukia aukšto visuomenės įvertinimo. Populiarėjanti ir gerą vardą bei savo tradicijas turinti Alytaus kolegija, nenori užmigti ant laurų, todėl ir toliau veiklos prioritetu institucijoje išlieka kokybės siekiniai, kurie yra kaip pagrindiniai elementai įgyvendinant tokią veiklą kaip mokymasis visą gyvenimą, tarptautinis atvirumas ir mobilumas, sąsajos tarp studijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų. Todėl vienas svarbiausių Alytaus kolegijos akademinės bendruomenės tikslų – pasiūlyti žinių siekiantiesiems kuo daugiau šiuolaikiškų, laiko aktualijas atliepiančių ir rinkos poreikius tenkinančių studijų programų ir kartu siekti, kad studijų metai studentams būtų produktyvūs pirmiausia kokybės prasme. Alytaus kolegijoje visas dėmesys sutelkiamas į tai, kad studentai gautų šiuolaikiškų žinių ir praktinių įgūdžių, lengvai pritaikomų darbo rinkoje, ir dar bestudijuodami galėtų užsitikrinti sėkmingą savo karjerą.

„Man didelė atsakomybė ir iššūkis vadovauti Alytaus kolegijai. Pasitikiu Alytaus kolegijos bendruomene, tikiu Alytaus kolegijos ateitimi, ir žinau, kad svarbiausias Alytaus kolegijos tikslas – pritraukti ir išlaikyti regione, kuo daugiau jaunų žmonių, kurie turi aukštus idealus, siekia modernių žinių ir galėtų tapti pasirinktos profesijos lyderiais ir kūrėjais“, – teigia Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius.

SVEIKATOS MOKSLŲ IR INŽINERIJOS bei INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VADYBOS fakultetuose studijų programų spektras pakankamai platus ir įvairiapusis. Studentai siekia profesijos bakalauro diplomų ir įgyja akademines bei profesines kompetencijas Bendrosios praktikos slaugos, Kineziterapijos, Transporto ir logistikos verslo, Verslo vadybos, Įmonių administravimo, Buhalterinės apskaitos, Maisto produktų technologijų, Statinių inžinerinių sistemų, Informacinių sistemų technologijų, Multimedijos ir vizualinės komunikacijos, Automobilių transporto inžinerijos aukštojo mokslo studijų programose. Verslo vadybos studijų programa – viena pirmųjų studijų programų, kuriomis prasidėjo aukštojo mokslo studijos kolegijoje. Verslo vadybos studijų programa skirta rengti vadybininkus, gebančius savarankiškai dirbti bei siekti karjeros šiuolaikinėje darbo rinkoje, suformuoti vadybininkui būtinus profesinius įgūdžius. Programos paskirtis ir tikslas siejasi su darbdavių suformuotomis kompetencijomis. Įgijęs aukštąjį koleginį išsilavinimą, vadybininkas galės dirbti savarankišką vadybinį darbą verslo ar paslaugų įmonėse, organizacijose arba jų padaliniuose. Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta rengti buhalterius, gebančius dirbti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo, ūkinių procesų apskaitos kontrolės, veiklos rezultatų analizės bei įmonės biudžeto rengimo srityse, analizuoti įmonės veiklą, dirbti specialiomis kompiuterinėmis programomis, gebančius suformuoti buhalterinės apskaitos specialistui būtinus profesinius įgūdžius bei nuostatą nuolatiniam asmenybės ir profesiniam tobulėjimui. Įgijęs aukštąjį koleginį išsilavinimą, buhalteris galės dirbti verslo ar paslaugų įmonių buhalterinės apskaitos padaliniuose arba tvarkyti buhalterinę apskaitą smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėse. Informacinių sistemų technologijų studijų programa – viena moderniausių ir naujausių. Ją baigę specialistai geba analizuoti kompiuterių techninės ir programinės įrangos technines charakteristikas, eksploatuoti ir administruoti verslo informacines sistemas, taikyti integruotas informacines sistemas organizacijų veikloje, administruoti operacines sistemas, atlikti kompiuterių diagnostiką, šalinti kompiuterių bei išorinių įrengimų darbo sutrikimus, diegti įvairią techniką bei integruoti į sistemą bei valdymą. Šią studijų programą pasirinkę absolventai gebės kurti ir publikuoti tinklalapius, kurti interaktyviuosius produktus bei įdiegti į juos daugialypės terpės elementus. Lietuvos rinkoje gausu neekonomiškai eksploatuojamų statinių, kuriems būtina įdiegti modernias, energiją taupančias inžinerines sistemas: šildymo, kondicionavimo, vandens tiekimo bei nuotekų sutvarkymo ir pan. Pastebimas ryškus poreikis specialistams, gebantiems profesionaliai dirbti statybos inžinerijos srityse, todėl Alytaus aukštojoje mokykloje populiari ir statinių inžinerinių sistemų studijų programa, kurią baigę absolventai sėkmingai darbuojasi statybos inžinerijos srityje. 2013 m. sukurta nauja studijų programa – Transporto ir logistikos verslas.  Transporto ir logistikos verslo studijų programa skirta transporto ir logistikos verslo specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Transporto ir logistikos verslo studijų programos absolventai galės dirbti logistikos centruose, transporto įmonėse, logistikos padaliniuose, gamybos ir paslaugų įmonėse vadybininkais, vadovų asistentais ar jų pavaduotojais, projektų vadovais, padalinių ar atstovybių (filialų) Lietuvoje ar užsienio rinkose vadovais. 2016 m. sukurta nauja studijų programa – Bendrosios praktikos slauga. Bendrosios praktikos slaugos studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojus, turinčius pakankamą supratimą apie sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną, taip pat ryšį tarp asmens sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės aplinkos, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius taikyti tenkinant paciento slaugos reikalavimus, laikantis etikos ir bendrųjų sveikatos priežiūros bei slaugos principų. 2019 m. patvirtinta nauja Kineziterapijos studijų programa.

Alytaus kolegija, atsižvelgdama į modernėjantį pasaulį bei darbo rinkos paklausą ir užtikrindama regiono poreikius, kuria naujas ir atnaujina esančias studijų programas. Siekiant užtikrinti modernią studijų aplinką, kvalifikuotų ir paklausių darbo rinkoje specialistų rengimą, 2020 m. parengtas projektas „Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto plėtra“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto tikslas – gerinti Alytaus kolegijos mokslo ir studijų kokybę didinant šalies ir regiono poreikius atitinkančių studentų profesinius gebėjimus, kartu užtikrinant kokybišką mokslo ir studijų aplinką. Projekto veiklose numatyta kompleksiškai atnaujinti kolegijos studijų infrastruktūrą, įrengti universalias ir daugiafunkcines laboratorijas bei studentų iniciatyvoms realizuoti reikalingas patalpas, įsigyti interaktyvią studijų organizavimo įrangą.

Informacinių sistemų technologijų (IST), Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų (MVK) programų studentams ir Jaunųjų informatikų akademijos moksleiviams įsigyta laboratorinė garso ir vaizdo, 3D, virtualios realybės, kompiuterinė, programinė ir kt. įranga leis užtikrinti aukštą mokslo ir studijų lygį, didinti studentų ir moksleivių teorinius bei praktinius įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius. Būsimi IT specialistai galės kurti TV projektus, reklamas, animuotus multimedijos elementus, įmonę reprezentuojančias ekskursijas, virtualias muziejų, parodų ekspozicijas, jas kokybiškai įgarsinti, projektuoti trimatės grafikos elementus ir juos spausdinti 3D spausdintuvu. Atlikti patalpų remonto darbai ir įsigyti baldai leis užtikrinti komfortišką mokslo ir studijų aplinką.

Moderni studijų infrastruktūra svarbi ne tik studentams bet ir akademiniam personalui. Tai itin svarbu užtikrinant dėstytojų kvalifikacijos kėlimą, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų įgyvendinimą, personalo mokslinio potencialo vystymą. Intensyviai vystantis technologijoms, tik jas aktyviai naudojantys ir gebantys pritaikyti studijų bei MTEP veiklų procese dėstytojai gali pasiūlyti studentams kokybišką studijų turinį.

Alytaus kolegijoje įgyvendinama tarptautinių studijų programa. Kartu su tarptautiniais studentais ne tik iš ES, o ir kitų pasaulio valstybių. Anglų kalba pasirinktas Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programose studijuoja studentai iš ES šalių ir Indijos, Nepalo, Bangladešo, Kongo ir Nigerijos. 2015 m. Alytaus kolegija išleido pirmą išleido pirmąją užsieniečių absolventų laidą.

Per 23 metų laikotarpį Alytaus kolegijos absolventams įteikti 5 519 aukštojo mokslo diplomai. 2023 m. Alytaus kolegija išleido jau 21-ąją absolventų laidą. Visiems suteikti profesinio bakalauro laipsniai.

Alytaus kolegijos absolventai didžiuojasi, kad jų diplomas yra pripažįstamas ne tik Lietuvoje, o ir užsienyje, nes jo priedėlis pažymėtas specialia diplomo priedėlio etikete, į kurią teisę Alytaus kolegija įgijo Europos Komisijos sprendimu. Tai liudija, kad Alytaus kolegija yra gavusi labai aukštą Europos Komisijos įvertinimą, atspindintį Alytaus kolegijoje teikiamų žinių ir kompetencijų kokybę, tarptautiškumą.
Diplomantų atlikti mokslo taikomojo pobūdžio baigiamieji darbai orientuoti į šiuolaikinių mokslo, technikos ir technologijų naujovių taikymą praktikoje. Tai, kad darbus absolventams užsako verslo įmonės, įstaigos, asociacijos, gerokai didina pačių absolventų atsakomybę bei kolegijos prestižą.

„Studijas bei kolegijoje įgytas specialybes pozityviai vertina tiek darbdaviai, tiek ir absolventai. Tai patvirtina ir kasmet atliekamos jų apklausos dėl studijų programų kokybės bei įsidarbinimo. Nemažai ankstesnių laidų mūsų absolventų šiandien jau yra diplomuoti magistrai, verslo įmonių vadovai, būsimų absolventų darbdaviai“, – absolventų pasiekimais džiaugiasi Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius. Alytaus kolegijoje veikia ALUMNUS klubas, vienijantis aktyviausią jaunimą ir Alytaus kolegijos absolventus. Klubo nariai noriai dalijasi savo patirtimi rengiamuose seminaruose, susitikimuose su dėstytojais, įvairių kursų studentais, padeda rengti projektus, teikia siūlymus studijų proceso tobulinimui.

Rengdama kvalifikuotus ir konkurencingus technologijų bei vadybos ir inžinerijos sričių specialistus, Alytaus kolegija dalyvauja Europos aukštųjų mokyklų tarptautinio bendradarbiavimo tinklų veikloje, kurių pagrindinės veiklos kryptys yra: moksliniai tyrimai ir plėtra, bendrų studijų programų ir nuotolinių studijų organizavimas, studentų ir akademinio personalo mainai. Šiandien Alytaus kolegija turi kuo pasidžiaugti: tai ir ilgalaikės studijos bei praktikos Europos šalių aukštosiose mokyklose pagal studentų, dėstytojų ir personalo mainų ES Erasmus+ programą. ERASMUS+ programa, pagal kurią Alytaus kolegija užtikrina galimybę pasirinkti vieną iš 30-ies aukštojo mokslo institucijų 16-oje užsienio šalių vienam arba dviem semestrams.

Studentų savarankiškam darbui įrengtas Informacijos ir savarankiškų studijų centras, kuriame be gausių bibliotekos (įskaitant ir e. bibliotekos) fondų, turtingos periodinių leidinių, videotekos ir audiotekos skaityklų, veikia konsultacinis verslo idėjų inkubatorius. Studentai ypač praleidžia daug laiko modernioje Interneto skaitykloje, naudodamiesi specializuotomis mokslinėmis internetinėmis duomenų bazėmis (BNS, EBSCOhost ir kitomis) bei LITLEX ir metodiniais intranetiniais mokymo/si medžiagos rinkiniais, sėkmingai naudojasi nuotolinio mokymo teikiamomis galimybėmis.

„Gerą specialistą ugdo viskas kartu: patraukli mokymosi aplinka, dėstytojų kompetencija, ryšiai su socialiniais partneriais. Džiaugiamės, kad ši dermė Alytaus kolegijoje yra efektyvi“, – kolegijos socialiniai partneriai vertina solidžią šios aukštosios mokyklos patirtį.