Apie AK

Alytaus kolegija – vienintelė aukštojo mokslo institucija Alytaus regione, įkurta 2000 metais. Alytaus kolegijos istorija ir patirtis sukaupta bei vertybės puoselėjamos nuo 1960 metų, kai čia buvo įkurtas Alytaus mechanikos technikumas, vėliau reorganizuotas į Alytaus politechnikumą. Keičiantis mokyklos profiliui, vyko visų procesų modernizacija, buvo įgyvendinami dinamiški kokybės užtikrinimo reikalavimai, ženklia tapo akademinės bendruomenės erudicijos ir kompetencijų pažanga.
2012 m. Alytaus kolegijos tarptautinis pripažinimas įteisintas ir mokykla tapo akredituota tarptautinėje erdvėje maksimaliam 6-erių metų laikotarpiui su aukščiausiais įvertinimais.
2013 m. birželio pradžioje Alytaus kolegijos Vidinės studijų kokybės vadybos sistema pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ir Alytaus kolegijai išduotas standarto ISO 9001:2008 atitikties sertifikatas. Įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema parodo, kad kolegija vykdo nuolatinį veiklos gerinimą, atsižvelgdama į pasiektą kokybę. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygmenimis pozityviai įvertintos ir visos institucijoje realizuojamos studijų programos. Šie puikūs įvertinimai – tai akivaizdus rezultatas sutelkto Alytaus kolegijos bendruomenės darbo ir sėkmingo Alytaus kolegijos bendradarbiavimo su verslo įmonėmis, miesto ir rajono savivaldos institucijomis, su studentija ir ALUMNUS klubu. Bendradarbiavimas vyksta atsižvelgiant į studijų tikslus, darbo rinkos poreikius ir regiono plėtros strategiją. Ypatingą vertę turi Alytaus kolegijos ryšys su Alytaus kolegijos socialiniais partneriais, asocijuotomis verslo struktūromis ir tarybos nariais, visuomet skleidžiančiais naujas idėjas ir matančiais prasmę aukštojo mokslo puoselėjime Alytaus regione. Alytaus kolegijos siekiai ugdyti kūrybingas ir atsakingas asmenybes, užtikrinti aukštą studijų kokybę, kurti ir skleisti modernias technologijas, stiprinti regiono konkurencingumą nuolat sulaukia aukšto visuomenės įvertinimo. Populiarėjanti ir gerą vardą bei savo tradicijas turinti Alytaus kolegija, nenori užmigti ant laurų, todėl ir toliau veiklos prioritetu institucijoje išlieka kokybės siekiniai, kurie yra kaip pagrindiniai elementai įgyvendinant tokią veiklą kaip mokymasis visą gyvenimą, tarptautinis atvirumas ir mobilumas, sąsajos tarp studijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų. Todėl vienas svarbiausių Alytaus kolegijos akademinės bendruomenės tikslų – pasiūlyti žinių siekiantiesiems kuo daugiau šiuolaikiškų, laiko aktualijas atliepiančių ir rinkos poreikius tenkinančių studijų programų ir kartu siekti, kad studijų metai studentams būtų produktyvūs pirmiausia kokybės prasme. Alytaus kolegijoje visas dėmesys sutelkiamas į tai, kad studentai gautų šiuolaikiškų žinių ir praktinių įgūdžių, lengvai pritaikomų darbo rinkoje, ir dar bestudijuodami galėtų užsitikrinti sėkmingą savo karjerą. „Studentas Alytaus kolegijoje yra neįkainojama vertybė. Veiklus, iniciatyvus ir kūrybingas studentas aktyviai įtakoja visus aukštosios mokyklos procesus. Dėstytojas yra puikus ir išmintingas draugas, gebantis inspiruoti studento ego, pažadinti jo smalsumą, atverti kūrybiškumą, įkvėpti drąsos ir žavėjimosi pasirinkta profesija“, – įsitikinusi kolegijos direktorė doc. Danutė Remeikienė.

INŽINERIJOS IR BIOMEDICINOS bei INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ fakultetuose studijų programų spektras pakankamai platus ir įvairiapusis. Studentai siekia profesijos bakalauro diplomų ir įgyja akademines bei profesines kompetencijas Bendrosios praktikos slaugos, Tarptautinio verslo, Transporto ir logistikos verslo, Verslo vadybos, Įstaigų ir įmonių administravimo, Finansų, Buhalterinės apskaitos, Maisto produktų technologijų, Statinių inžinerinių sistemų, Kompiuterinių tinklų administravimo, Informacinių sistemų technologijų, Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų, Automobilių techninio eksploatavimo aukštojo mokslo studijų programose. Verslo vadybos studijų programa – viena pirmųjų studijų programų, kuriomis prasidėjo aukštojo mokslo studijos kolegijoje. Verslo vadybos studijų programa skirta rengti vadybininkus, gebančius savarankiškai dirbti bei siekti karjeros šiuolaikinėje darbo rinkoje, suformuoti vadybininkui būtinus profesinius įgūdžius. Programos paskirtis ir tikslas siejasi su darbdavių suformuotomis kompetencijomis. Įgijęs aukštąjį koleginį išsilavinimą, vadybininkas galės dirbti savarankišką vadybinį darbą verslo ar paslaugų įmonėse, organizacijose arba jų padaliniuose. Marketingo vadybos studijų programa skirta rengti vadybininkus, turinčius gebėjimų, reikalingų įmonės marketingo padalinio kūrimo, jo veiklos planavimo, darbo organizavimo ir vadovavimo darbuotojams, rinkos tyrimo, vartotojų rinkos vertinimo, marketingo komunikacijos ar gaminio marketingo veiklos srityse bei skirta suformuoti marketingo vadybininkui būtinus profesinius įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos reikalavimus. Baigę studijas ir įgiję aukštąjį koleginį išsilavinimą, specialistai galės dirbti verslo įmonėse marketingo vadybininkais, o taip pat valstybinėse įmonėse ryšių su visuomene specialistais, įvaizdžio formavimo įmonėse, reklamos agentūrose. Įmonių finansų vadybos studijų programa skirta rengti finansų vadybininkus, įgijusius stiprius praktinius gebėjimus įmonių finansų vadybos srityje, gebančius savarankiškai ir atsakingai dirbti, suformuoti finansų vadybininkui būtinus profesinius įgūdžius, siekti karjeros šiuolaikinėje darbo rinkoje. Įgijęs aukštąjį koleginį išsilavinimą, finansų vadybininkas galės dirbti finansų padalinyje smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse bei biudžetinėse įstaigose, kurių veikla susijusi su gamyba, prekyba, paslaugomis ar finansais. Finansų studijų programa skirta rengti finansininkus, gebančius dirbti finansų sistemos procesų stebėjimo ir vertinimo, finansinės veiklos analizės, finansinių sprendimų priėmimo, finansinių procesų valdymo, buhalterinės apskaitos, ūkinių procesų apskaitos kontrolės veiklos srityse, gebančius nuolat tobulinti savo kompetencijas, suformuoti finansininkui būtinus profesinius įgūdžius. Įgijęs aukštąjį koleginį išsilavinimą, finansininkas galės dirbti įmonių, organizacijų, finansų institucijų, viešųjų finansų bei buhalterinės apskaitos tarnybose ar padaliniuose, mokesčių inspekcijoje ir kitose srityse. Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta rengti buhalterius, gebančius dirbti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo, ūkinių procesų apskaitos kontrolės, veiklos rezultatų analizės bei įmonės biudžeto rengimo srityse, analizuoti įmonės veiklą, dirbti specialiomis kompiuterinėmis programomis, gebančius suformuoti buhalterinės apskaitos specialistui būtinus profesinius įgūdžius bei nuostatą nuolatiniam asmenybės ir profesiniam tobulėjimui. Įgijęs aukštąjį koleginį išsilavinimą, buhalteris galės dirbti verslo ar paslaugų įmonių buhalterinės apskaitos padaliniuose arba tvarkyti buhalterinę apskaitą smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėse.  Informacinių sistemų technologijų studijų programa – viena moderniausių ir naujausių. Ją baigę specialistai geba analizuoti kompiuterių techninės ir programinės įrangos technines charakteristikas, eksploatuoti ir administruoti verslo informacines sistemas, taikyti integruotas informacines sistemas organizacijų veikloje, administruoti operacines sistemas, atlikti kompiuterių diagnostiką, šalinti kompiuterių bei išorinių įrengimų darbo sutrikimus, diegti įvairią techniką bei integruoti į sistemą bei valdymą. Šią studijų programą pasirinkę absolventai gebės kurti ir publikuoti tinklalapius, kurti interaktyviuosius produktus bei įdiegti į juos daugialypės terpės elementus. Studijavę kompiuterinių tinklų administravimo studijų programą moka atlikti kompiuterinės techninės įrangos priežiūrą, efektyviai eksploatuoti kompiuterių programinę įrangą, užtikrinti sklandų kompiuterių operacinių sistemų darbą, įvertinti programinės įrangos atitikimą šiuolaikiniams reikalavimams bei įdiegti programinę įrangą ir atlikti jos priežiūrą. Alytaus kolegijos parengti multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų inžinieriai geba projektuoti, maketuoti ir parengti spaudai įvairios paskirties spaudinius, organizuoti elektroninės leidybos darbą, projektuoti ir publikuoti interneto informacines svetaines, kurti bei animuoti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, pasitelkiant daugialypę terpę, reklaminius siužetus, kurti elektroninius leidinius bei reklaminius siužetus, apjungti poligrafijos ir informacinių technologijų galimybes. Lietuvos rinkoje gausu neekonomiškai eksploatuojamų statinių, kuriems būtina įdiegti modernias, energiją taupančias inžinerines sistemas: šildymo, kondicionavimo, vandens tiekimo bei nuotekų sutvarkymo ir pan. Pastebimas ryškus poreikis specialistams, gebantiems profesionaliai dirbti statybos inžinerijos srityse, todėl Alytaus aukštojoje mokykloje populiari ir statinių inžinerinių sistemų studijų programa, kurią baigę absolventai sėkmingai darbuojasi statybos inžinerijos srityje. 2013 m. sukurta nauja studijų programa – Transporto ir logistikos verslas.  Transporto ir logistikos verslo studijų programa skirta transporto ir logistikos verslo specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Transporto ir logistikos verslo studijų programos absolventai galės dirbti logistikos centruose, transporto įmonėse, logistikos padaliniuose, gamybos ir paslaugų įmonėse vadybininkais, vadovų asistentais ar jų pavaduotojais, projektų vadovais, padalinių ar atstovybių (filialų) Lietuvoje ar užsienio rinkose vadovais. 2016 m. sukurta nauja studijų programa – Bendrosios praktikos slauga. Bendrosios praktikos slaugos studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojus, turinčius pakankamą supratimą apie sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną, taip pat ryšį tarp asmens sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės aplinkos, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius taikyti tenkinant paciento slaugos reikalavimus, laikantis etikos ir bendrųjų sveikatos priežiūros bei slaugos principų.

Alytaus kolegija viena iš pirmųjų Lietuvos kolegijų į studijų procesą sėkmingai integravo lazerines technologijas, kurių taikymu džiaugėsi diplomantų atliktų darbų užsakovai ir vertintojai – mokslininkai bei verslininkai, jų vertę suvokė ir patys diplomantai.
Lazerinės technologijos – ne vienintelė naujovė Alytaus kolegijoje. AK didelį dėmesį skiria studijų infrastruktūrai, kuri sudaro galimybes didinti studijų kokybę. 2013 metais gegužės mėn. Alytaus kolegija baigė įgyvendinti infrastruktūros plėtros projektą „Regioninio technologijų centro kūrimas“, kurio tikslas – sukurti inovatyvią technologijų mokslams skirtą infrastruktūrą, siekiant užtikrinti aukštą studijų ir mokslo kokybę. Regioniniame technologijų centre įrengtos 7 laboratorijos mokslo darbų vykdymui ir studentų inžinerinių praktinių gebėjimų ugdymui: Elektrotechnikos ir elektronikos, Mechatronikos bei fizikos ir medžiagų bandymo, Automobilių variklių bandymų, Automobilių važiuoklės, ratų geometrijos, techninės priežiūros tikrinimo, Šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, Atsinaujinančių energijos šaltinių. Taip pat įrengtos modernios kompiuterinės-laboratorinės-lingafoninės auditorijos.

Kita svarbi naujovė Alytaus kolegijoje – įgyvendinama tarptautinių studijų programa. Kartu su tarptautiniais studentais ne tik iš ES, o ir kitų pasaulio valstybių. Anglų kalba pasirinktas Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programose studijuoja studentai iš ES šalių ir Indijos, Nepalo, Bangladešo, Kongo ir Nigerijos. 2015 m. Alytaus kolegija išleido pirmą išleido pirmąją užsieniečių absolventų laidą.

Per penkiolikos metų laikotarpį Alytaus kolegijos absolventams įteikti 4 584 aukštojo mokslo diplomai. 2017 m. Alytaus kolegija išleido jau 15-ąją absolventų laidą. Visiems suteikti profesinio bakalauro laipsniai.

Alytaus kolegijos absolventai didžiuojasi, kad jų diplomas yra pripažįstamas ne tik Lietuvoje, o ir užsienyje, nes jo priedėlis pažymėtas specialia diplomo priedėlio etikete, į kurią teisę Alytaus kolegija įgijo Europos Komisijos sprendimu. Tai liudija, kad Alytaus kolegija yra gavusi labai aukštą Europos Komisijos įvertinimą, atspindintį Alytaus kolegijoje teikiamų žinių ir kompetencijų kokybę, tarptautiškumą.
Diplomantų atlikti mokslo taikomojo pobūdžio baigiamieji darbai orientuoti į šiuolaikinių mokslo, technikos ir technologijų naujovių taikymą praktikoje. Tai, kad darbus absolventams užsako verslo įmonės, įstaigos, asociacijos, gerokai didina pačių absolventų atsakomybę bei kolegijos prestižą.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis (Diploma Supplement), kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo profesinio bakalauro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą. Alytaus kolegijos absolventai didžiuojasi, kad jų diplomas pripažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, nes jo priedėlis pažymėtas specialiu „Diploma Supplement Label” ženklu.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas:

  •  nuo 2005-01-01 – tik asmenims, baigusiems studijas 2005 m., jų pageidavimu;
  • nuo 2006-01-01 – tik asmenims, baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

Diplomo priedėlio pavyzdys:

  • profesinio bakalauro studijų diplomo priedėlis

„Studijas bei kolegijoje įgytas specialybes pozityviai vertina tiek darbdaviai, tiek ir absolventai. Tai patvirtina ir kasmet atliekamos jų apklausos dėl studijų programų kokybės bei įsidarbinimo. Nemažai ankstesnių laidų mūsų absolventų šiandien jau yra diplomuoti magistrai, verslo įmonių vadovai, būsimų absolventų darbdaviai“, – absolventų pasiekimais džiaugiasi Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė. Alytaus kolegijoje veikia ALUMNUS klubas, vienijantis aktyviausią jaunimą ir Alytaus kolegijos absolventus. Klubo nariai noriai dalijasi savo patirtimi rengiamuose seminaruose, susitikimuose su dėstytojais, įvairių kursų studentais, padeda rengti projektus, teikia siūlymus studijų proceso tobulinimui.

Tai, kad studijuojant Alytaus kolegijoje naudojamos naujausios technologijos, sukurta moderni mokymo/si bazė, plačiai išplėtoti tarptautiniai ryšiai, studentai vertina ypač pozityviai. Alytaus kolegijoje veikia gausus spektras mokslo taikomųjų centrų, kuriuose studentai įgyja praktines kompetencijas. Tai ir multimedijos, operacinių sistemų, CISCO akademijos, vaizdo, foto-, videostudijų, marketingo tyrimų, inžinerinių technologijų, kompetencijų, karjeros, finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos bei vadybos technologijų centrai.

Rengdama kvalifikuotus ir konkurencingus technologijų bei vadybos ir inžinerijos sričių specialistus, Alytaus kolegija dalyvauja Europos aukštųjų mokyklų tarptautinio bendradarbiavimo tinklų veikloje, kurių pagrindinės veiklos kryptys yra: moksliniai tyrimai ir plėtra, bendrų studijų programų ir nuotolinių studijų organizavimas, studentų ir akademinio personalo mainai. Šiandien Alytaus kolegija turi kuo pasidžiaugti: tai ir ilgalaikės studijos bei praktikos Europos šalių aukštosiose mokyklose pagal studentų, dėstytojų ir personalo mainų ES Erasmus+ programą. ERASMUS+ programa, pagal kurią Alytaus kolegija užtikrina galimybę pasirinkti vieną iš 30-ies aukštojo mokslo institucijų 16-oje užsienio šalių vienam arba dviem semestrams.

Alytaus kolegijoje užsienio partnerių tinklas formuojamas, remiantis bendradarbiavimu tarptautinių asociacijų SPACE, EURASHE, EAIE, BMDA veikloje bei tarptautinio bendradarbiavimo tinkluose “Baltic Sea Network”, “OUR Network”, “PHEENIX Network”, taip pat plečiant bei gilinant bendradarbiavimą su senais patikrintais partneriais.
Alytaus kolegija aktyviai dalyvauja tarptautinėse programose: Mokymosi visą gyvenimą, Europos socialinio fondo, INTERREG, Švedijos tarptautinio vystymo kooperavimo agentūros (SIDA) ir kitose. Vystomi tarptautiniai ryšiai įtakoja ir tokį svarbų Alytaus kolegijos veiklos kokybės rodiklį, kaip čia vykdomų studijų pripažinimas Europos aukštojo mokslo institucijose.

Studentų savarankiškam darbui įrengtas Informacijos ir savarankiškų studijų centras, kuriame be gausių bibliotekos (įskaitant ir e. bibliotekos) fondų, turtingos periodinių leidinių, videotekos ir audiotekos skaityklų, veikia konsultacinis verslo idėjų inkubatorius. Studentai ypač praleidžia daug laiko modernioje Interneto skaitykloje, naudodamiesi specializuotomis mokslinėmis internetinėmis duomenų bazėmis (BNS, EBSCOhost ir kitomis) bei LITLEX ir metodiniais intranetiniais mokymo/si medžiagos rinkiniais, sėkmingai naudojasi nuotolinio mokymo teikiamomis galimybėmis.

Ypač įdomus ir turiningas studentų popaskaitinis gyvenimas, veikia klubai į kuriuos studentai buriasi pagal interesus, populiarus studentų choras, ypač intensyvi studentų sportinė veikla. Labai turiningas tarptautinis studentų gyvenimas.

„Gerą specialistą ugdo viskas kartu: patraukli mokymosi aplinka, dėstytojų kompetencija, ryšiai su socialiniais partneriais. Džiaugiamės, kad ši dermė Alytaus kolegijoje yra efektyvi“, –kolegijos socialiniai partneriai vertina solidžią šios aukštosios mokyklos patirtį.