3D mokymas

Projekto pavadinimas: „3D mokymas: mokymo priemonių daugialypėje terpėje kūrimas socialinių mokslų studijoms”

Projekto Nr.: BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0177
Projekto trukmė: 2006 05 01 – 2007 12 31
Projekto koordinatorius: Socialinių mokslų kolegija

Projekto partneriai:
* Alytaus kolegija
* Utenos kolegija
* Panevėžio kolegija
* Kolpingo kolegija
* Baltijos edukacinių technologijų institutas

Projektas skirtas specialistų rengimo aukštosiose mokyklose problemoms spręsti. Mokymo proceso tobulinimas ir patrauklesnės mokymo(si) aplinkos kūrimas padės spręsti nepakankamo informacinių technologijų naudojimo studijų tikslams, originalių, IT technologijomis grįstų mokymo priemonių stokos, per lėto mokomosios medžiagos atnaujinimo, nepakankamos mokymo metodų įvairovės problemas. Taip bus pagerinta specialistų rengimo kokybė, kuri dar nėra pakankamai aukšta: absolventai stokoja praktinių įgūdžių, nes nėra reikiamo mokymo ir praktikos ryšio, per mažas dėmesys skiriamas bendrųjų gebėjimų (IT naudojimo, užsienio kalbų mokėjimo, savarankiško darbo, verslumo ir kt.) lavinimui.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra kolegijų socialinių mokslų studentai. Projekto rezultatai – mokymo priemonės socialinių mokslų studijoms bei interaktyvus interneto portalas – bus sukurtos naudojant daugialypės terpės elementus, remiantis realiais pavyzdžiais, todėl pagerės studentų mokymo(si) kokybė, jie gaus naujesnių, geriau susistemintų, įdomesnių, lengviau prieinamų ir patogių naudoti mokymo priemonių, kurios, be to, bus nuolat atnaujinamos. Sukurtosios priemonės teiks studentams tekstinę ir vaizdinę informaciją bei leis mokytis savarankiškai atliekant testus ir kitas užduotis, sprendžiant problemas virtualiuose tikrovės modeliuose, dalyvaujant mokomosios imitacinės įmonės internete veikloje, bendraujant interaktyviame interneto portale.

Kitai tikslinei grupei – kolegijų socialinių mokslų dėstytojams – projekto rezultatai leis taikyti inovatyvius mokymo metodus, apskritai gerinti mokymo kokybę, daugiau dėmesio skirti studentų savarankiškų studijų organizavimui ir praktinių įgūdžių ugdymui. Tiek projektą vykdantieji, tiek jo rezultatais besinaudojantys dėstytojai gerins savo IT naudojimo įgūdžius, atnaujins dalyko žinias.

Projektui pasibaigus jo metu sukurtos mokymo priemonės bus pristatomos internete ir platinamos įrašytos į kompaktinius diskus. Tada projekto tiksline grupe taps kitų aukštųjų mokyklų socialinių mokslų studentai ir dėstytojai, kurie taip pat galės naudotis projekto rezultatais.

Projektas bus įgyvendinamas ir kolegijos filialuose bei partnerių mokymo įstaigose, tad jo įgyvendinime dalyvaus, mokymo priemones kurs ir jomis dalinsis 7 Lietuvos miestų aukštosios mokyklos: Klaipėdos, Telšių, Vilniaus, Alytaus, Panevėžio, Kauno, Utenos. Tai leis pasiekti, kad kuo daugiau kolegijų studentų galėtų gauti iš projekto naudos.

PROJEKTAS „3D MOKYMAS: MOKYMO PRIEMONIŲ DAUGIALYPĖJE TERPĖJE KŪRIMAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJOMS” NR. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0177

2006 m. kovo mėn. pradėtas įgyvendinti projektas „3D mokymas: mokymo priemonių daugialypėje terpėje kūrimas socialinių mokslų studijoms”. Pagrindinis projekto tikslas – kurti originalias informacinių technologijų taikymu grįstas mokymo priemones socialinių mokslų studijoms. Projekte dalyvauja 5 Lietuvos kolegijos (Socialinių mokslų kolegija, Alytaus kolegija, Utenos kolegija, Panevėžio kolegija, Kolpingo kolegija) bei Baltijos edukacinių technologijų institutas.

Projekto pradžioje bus atliktas informacinių technologijų panaudojimo studijų procese galimybių tyrimas. Bus apklausti kolegijų studentai, kurie padės išsiaiškinti apie dabar naudojamas mokymo(si) priemones, medžiagą ir taikomus mokymo(si) metodus bei apie tai, kokios medžiagos studentams trūksta, kokia forma pateikta medžiaga geriausiai padėtų jiems mokytis. Pagal gautus duomenis dėstytojai iš projekte dalyvaujančių kolegijų atnaujins savo sukauptą bei kurs naują mokymo medžiagą, kuri labiau atitiks dabartinius darbo rinkos poreikius, bus moderni, nuolat atnaujinama, lengviau prieinama, tinkama naudoti savarankiškam mokymuisi. Mokymo priemonės bus prieinamos interaktyviame interneto portale, kuriame parengta mokymosi medžiaga bus skelbiama. Projekto veiklos leis sukurti ne tik naują mokymo medžiagą, bet ir didins mokymosi prieinamumą, kurs patrauklesnį ir įdomesnį mokymosi procesą, leis studentams įgyti daugiau praktinių įgūdžių, lavins dėstytojų ir studentų informacinių technologijų naudojimo įgūdžius, sudarys sąlygas dėstytojams nuolat atnaujinti dalyko žinias.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti šie inovaciniai produktai:
. 30 elektroninių mokymo priemonių socialinių mokslų studijoms;
. interaktyvus interneto portalas „3D mokymas” su forumu;
. 5 mokomosios imitacinės įmonės internete.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas”. Projektui skirta 623 034 Lt parama.