Projektas

Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, apimančios dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo Lietuvos kolegijų studijų tarptautinimo (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-058).

Projekto pavadinimas: Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, apimančios dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo Lietuvos kolegijų studijų tarptautinimo (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-058).

Projekto vykdytojas: Vilniaus kooperacijos kolegija.

Projekto partneriai: Klaipėdos verslo aukštoji mokykla, Šiaulių valstybinė kolegija, Panevėžio kolegija, Alytaus kolegija, Utenos kolegija, Marijampolės kolegija.

Projekto tikslas: Didinti Lietuvos kolegijų dėstytojų kvalifikaciją, per neformalųjį švietimą prisidedant prie kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų dirbti atviroje, tarptautinėje / tarpkultūrinėje aukštojo mokslo erdvėje.
Projekto esmė: Lietuvos kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų, susijusių su tarpkultūrine dimensija sisteminis ir inovatyvus ugdymas / tobulinimas, parengiant dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos neformalaus mokymosi programą, kurios analogų Lietuvos kolegijų sektoriuje nėra, pasikviečiant užsienio lektorius ir vykstant į užsienį stažuotėms. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų suformavimo veikti tarptautinėje / tarpkultūrinėje atviroje aukštojo mokslo erdvėje, įnešant kiekvieno jų indėlį į kolegijų konkurencingumo plėtojimą, gebant rengti ir vykdyti studijas užsienio kalbomis, pritraukiant užsienio šalių studentus dalinėms ar pilnoms studijoms į Lietuvą. Projektu siekiama sudaryti bazines prielaidas studijų internacionalizavimo, kokybės ir inovacijų kolegijų sektoriuje plėtrai.

Projekto tikslinės grupės:
• 35 kolegijų dėstytojai, turėję tarptautinės / tarpkultūrinės darbo patirties.
• 70 kolegijų dėstytojų, neturėjusių tarptautinės / tarpkultūrinės darbo patirties.

Projekto veiklos:
– Kolegijų dėstytojams, reikalingos tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo/si, plėtotės ir palaikymo programos ir priemonių parengimas

Veiklos tikslas – parengti tarpkultūrinių kompetencijų, sudarančių prielaidas efektyviai dirbti tarptautinėje aplinkoje, ugdymo/si ir plėtotės metodologiją, savo tarpkultūrinės kompetencijos įsivertinimo instrumentą bei modulius, kurie sudarytų prielaidas sisteminiam kolegijų dėstytojų tarpkultūrinių kompetencijų, apimančių bendruosius ir specialiuosius profesinius gebėjimus, ugdymui/si ir plėtotei.
Šios veiklos įgyvendinimo metu parengta neformaliojo švietimo programa, susidedanti iš tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo/si metodologijos, savęs vertinimo apie turimą tarpkultūrinę kompetenciją instrumento ir bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų ugdymo/si modulių.
– Mokymų kolegijų dėstytojų tarpkultūrinėms kompetencijoms ugdyti ir plėtoti vykdymas
Veiklos tikslas – tobulinti kolegijų dėstytojų bendruosius visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimus ir specialiuosius gebėjimus, sudarant bazines prielaidas studijų tarptautinimo, kokybės ir inovacijų kolegijų sektoriuje plėtrai.
Šios veiklos įgyvendinimo metu mokysis 105 kolegijų dėstytojai.
– Stažuočių kolegijų dėstytojų tarpkultūrinėms kompetencijoms ugdyti ir plėtoti vykdymas
Veiklos tikslas – tobulinti kolegijų dėstytojų bendruosius visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimus ir specialiuosius gebėjimus, sudarant bazines prielaidas studijų tarptautinimo, kokybės ir inovacijų kolegijų sektoriuje plėtrai.
Šiame projekto etape tarpkultūrinės kompetencijos ugdymasis vyks patirtiniu būdu per bendrą akademinę ir neformaliąją pažintinę veiklą su užsienio šalių aukštųjų mokyklų akademiniu ir kitu personalu, skirtingų šalių Erasmus studentais užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Iš 105 dėstytojų, dalyvavusių mokymuose, pagal bendravimo užsienio kalba gebėjimų ir motyvacijos ugdytis tarpkultūrinę kompetenciją kriterijus bus atrinkta 10 dėstytojų, turėjusių tarptautinės / tarpkultūrinės darbo patirties ir 20 dėstytojų, neturėjusių tarptautinės / tarpkultūrinės darbo patirties. 30 atrinktų dėstytojų bus suskirstyti į 10 grupių po 3 žmones, iš kurių kiekvienoje grupėje 1 dėstytojas bus turėjęs ir 2 neturėję tarptautinės / tarpkultūrinės darbo patirties. Šios veiklos visų etapų pabaigoje bus: įvykdyta 10 stažuočių ir parengta 30 stažuočių ataskaitų.