Projektas


Aukštojo mokslo Jungtinių studijų programų poreikis ir perspektyvos Alytaus, Gniezno ir Porto partnerių institucijose Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-015

Projekto koordinatorius: Alytaus kolegija

Projekto trukmė: 2011-05-12 – 2012-05-12

Projekto tikslas – skatinti studijų sistemos tarptautiškumą, numatant perspektyvas Jungtinėms Tarptautinio verslo, Transporto inžinerijos krypčių studijų programoms diegti.

Trumpas projekto aprašymas

Siekdama gerinti studijų kokybę bei didinti tarptautiškumą, Alytaus kolegija ieško galimybių su partneriais rengti bei diegti Jungtines tarptautinio verslo, transporto inžinerijos krypčių studijų programas. Tikslas – apibrėžti studijų programų kryptį, nustatyti jų poreikį ir paklausą, parengti galimybių studiją. Studijoje bus išanalizuotos tarptautinio verslo ir transporto inžinerijos krypčių Jungtinių studijų programų perspektyvos, tikslai, apibrėžtos studijų programos, prognozuojama studentų paklausa šioms programoms, įvertintas būsimų specialistų poreikis darbo rinkoje.

Įgyvendindama projekto veiklas, Alytaus kolegija tobulina studijų programas ir siekia didinti jų tarptautiškumą. Projekto metu parengtoje galimybių studijoje bus suformuota vizija 2 Jungtinėms studijų programoms – tarptautinio verslo, transporto inžinerijos krypčių. Programas bus siekiama priartinti prie Lietuvos ir ES kintančios darbo rinkos poreikių. Nustatant racionaliausias ir paklausiausias galimas rengti Jungtinių studijų programas, o vėliau ir jas diegiant, bus įtraukiami verslo sektoriaus atstovai, užsienio partneriai ir kiti socialiniai dalininkai. Galimos studijų programos orientuojamos į žinių ir gebėjimų vertinimą pagal ECTS reikalavimus, siekiant sudaryti visos Europos Sąjungos studijų integralumą ir jas pagrįsti studento darbo laiku, reikalingu programos tikslams pasiekti.

Novatoriška studijų sistema, inovatyvūs studijų metodai, lanksti studijų organizavimo sistema, atitinkanti Lietuvos piliečių ir žinioms imlių mokslo bei studijų sričių poreikius, sudarys galimybes kokybiškam aukštajam mokslui tapti svarbia eksporto šaka. Jungtinės programos, kurias Alytaus kolegija siekia sukurti projekto metu nustačiusi poreikį ir užmezgusi partnerystę kartu su tarptautiniais aukštojo mokslo institucijų partneriais, taps plačiomis galimybėmis ir alternatyvomis, pasirenkant gyvenimo kelią būsimiems studentams. Jungtinės programos skatins tarptautiškumą, pagerins studijų prieinamumą užsienio ir Lietuvos šalių studentams.

Projekto metu bus plėtojamas bendradarbiavimas tarp partnerinių aukštojo mokslo institucijų, kurį sutvirtins pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija.

Projekto tikslinės grupė: aukštojo mokslo institucijų dėstytojai, kurie dalyvaus stažuotėje, atliks mokslinius tyrimus, studijų programų analizę ir parengs galimybių studiją.

Netiesioginiai naudos gavėjai: aukštojo mokslo institucijų akademinis personalas, kuris, remiantis galimybių studijos išvadomis ir siūlymais, parengs Jungtines studijų programas; studentai, kuriems bus sudarytos galimybės studijuoti Jungtinėse studijų programose trijose ES mokymo institucijose; verslo visuomenė, laukianti būsimų specialistų.

Veiklos:
1. Dėstytojų stažuotės kompetencijai tobulinti, tyrimams ir situacijos analizei dėl JSP atlikti.
2. Galimybių studijos parengimas.
3. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.