Projektas

 

Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

Projekto vykdytojas: Valstybinis studijų fondas
Projekto pradžia – 2012 m. balandžio mėn.
Projekto pabaiga – 2015 m. balandžio mėn.

Projekto partneriai: Alytaus kolegija, ASU, VšĮ Europos Humanitarinis Universitetas, Kauno kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno technikos kolegija, KTU, Klaipėdos valstybinė kolegija, KU, VšĮ Kolpingo kolegija, LEU, LKKA, LMTA, LSMU, Marijampolės kolegija, MRU, Panevėžio kolegija, VšĮ Socialinių mokslų kolegija, ŠU, Šiaulių valstybinė kolegija, TTVAM, Utenos kolegija, V.A. Graičiūno AVM, VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija, VDA, Vilniaus dizaino kolegija, VGTU, Vilniaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, VU, VšĮ VU TVM, VšĮ Vilniaus verslo kolegija, UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas, VDU, Žemaitijos kolegija.

Projekto tikslas:didinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias studijų sąlygas užtikrinant aukštosios mokyklos paslaugų kokybę, būtiną specialiųjų poreikių turinčių studentų studijoms.

Trumpas projekto aprašymas: Specialiųjų poreikių studentai (neįgalieji) Lietuvos aukštosiose mokyklose 2010 m. sudarė mažiau nei 1 proc. visų studijuojančių skaičiaus. Pagal Projekto partnerių 2011 m. pateiktą informaciją – 831 studentas. Šiuo projektu numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šiam tikslui pasiekti projekto vykdytojas sukurs palankias studijų sąlygas būtinas specialiųjų poreikių turintiems studentams: kiekvieną mėnesį teiks finansinę pagalbą neįgaliesiems studentams, kuri bus panaudota pagal kiekvieno studento specialiuosius poreikius studijų prieinamumui didinti; aukštosiose mokyklose bus sukuriamos optimalios darbo vietos neįgaliųjų studentų studijoms, pritaikyta fizinė ir informacinė aplinka, bus perkama speciali programinė ir techninė įranga, specializuoti ergonominiai baldai. Projekte didelis dėmesys skiriamas švietimo pagalbos specialistų/darbuotojų (įskaitant mentorius) kvalifikacijos kėlimui. Tobulės aukštųjų mokyklų specialistų kompetencija, daugiau neįgaliųjų galės siekti aukštojo mokslo. Aukštosios mokyklos, netapusios partnerėmis, turės galimybę susipažinti su projekto veikla.

Projekto uždaviniai:
• Palankių studijų sąlygų sukūrimas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę

Projekto veiklos:
• Tikslinių išmokų studijų prieinamumui didinti teikimas, informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šia veikla siekiama sukurti palankią studijų aplinką specialiųjų poreikių turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Projekto tikslinei grupei (t.y. socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriantys asmenys (Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys neįgalieji) bus taikoma finansinės pagalbos priemonė (tikslinė išmoka) – 520 litų per mėnesį, kurią kiekvienas studentas panaudos pagal savo specialiuosius poreikius studijų prieinamumui didinti. Finansinės pagalbos priemonė ženkliai palengvins specialiųjų poreikių turinčių studentų lygiavertį dalyvavimą studijų procese, iš dalies kompensuos papildomas išlaidas, susidarančias dėl specifinės kiekvieno studento negalios, išskirtinių poreikių studijų proceso kokybei užtikrinti.
• Švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdant šią veiklą bus organizuojami mokymai, skirti aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistams/darbuotojams (įskaitant mentorius). Mokymai apie studijų proceso, ugdymo turinio individualizavimo galimybes, atsiskaitymo formų specifiškumą skirtingais specialiųjų poreikių atvejais, užduočių ir atsiskaitymo formų (įskaitų, egzaminų) pritaikymą yra prioritetiniai ugdant specialiųjų poreikių turinčius studentus.