Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija siekiama stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakinga Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Romena Šerkšnienė, el. p. korupcijosprevencija@akolegija.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, pateikiamas pareigybių sąrašas, į kurias prieš skiriant (nuolat ar laikinai) ar teikiant skirti asmenį turi būti teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) informacijai surinkti:
· Direktorius
· Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai
· Direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms
· Fakultetų dekanai
· Vyriausiasis finansininkas
· Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas

NAUDINGA INFORMACIJA
· Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
· Nacionalinė kovos su korupcija programa
· Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
· Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo    įgyvendinimo“
· Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
· Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo tvarkos aprašas
· Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

Alytaus kolegijos pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:
· Direktorius
· Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai
· Direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms
· Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakulteto dekanas
· Informacinių technologijų ir vadybos fakulteto dekanas
· Informacinių technologijų katedros vedėjas
· Vadybos katedros vedėjas
· Inžinerijos katedros vedėjas
· Sveikatos mokslų ir technologijų katedros vedėjas
· Studijų centro vedėjas
· Informacijos ir savarankiškų studijų centro vedėjas
· Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centro vadovas
· Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinio vedėjas
· Regioninio technologijų centro vedėjas
· Alytaus STEAM atviros prieigos centro vedėjas
· Jaunųjų informatikos akademijos vedėjas
· Marketingo centro vadovas
· Tarptautinių ryšių ir projektų centro vadovas
· Europe Direct Alytus centro vadovas
· Skaitmeninių technologijų skyriaus vedėjas
· Bendrabučio valdytojas
· Kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjas
· Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas
· Vyriausiasis finansininkas
· Ūkio valdymo ir aprūpinimo skyriaus vedėjas
· Maitinimo komplekso vedėjas
· Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, viešųjų pirkimų iniciatoriai, organizatorius, specialistas
· Alytaus kolegijos Tarybos pirmininkas ir nariai
· Alytaus kolegijos Akademinės tarybos pirmininkas ir nariai

DAUGIAU APIE KORUPCIJOS PREVENCIJĄ
Privačių interesų deklaracijos pildomos, tikslinamos ir teikiamos elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG): https://pinreg.vtek.lt/app/ Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto svetainės www.vtek.lt, nustatant deklaruojančio asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Ką reikia deklaruoti: https://vtek.lt/privaciu-interesu-deklaravimas/ka-reikia-deklaruoti/

Iškilus klausimams, konsultuotis su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovais: https://vtek.lt/kontaktai/
Kolegijoje kreiptis: romena.serksniene@akolegija.lt