Projektas

Sisteminis kolegijų dėstytojų kompetencijų ugdymas taikant inovatyviusmokymo(si) būdus ir priemones Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-025

Projekto vykdytojas:Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
Projekto partneriai:Alytaus kolegija; Vilniaus dizaino kolegija
Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 1 d.
Projekto pabaiga– 2012 m. kovo 31 d.

Trumpas projekto aprašymas:Projektu siekiama gerinti dėstytojų mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę, tobulinti jų pedagoginį meistriškumą bei užtikrinti sistemišką kompetencijų tobulinimą. Tikslui įgyvendinti iškelti uždaviniai siejami su inovatyvių metodų naudojimu: nauji mokymosi būdai, aktyvaus mokymosi objektai, socialinio bendravimo internete žinios ir gebėjimai sudarys sąlygas dėstytojams tobulėti tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant, o institucijoms – kooperuotis organizuojant dėstytojų mokymą. Tikslinės grupės – TTVAM, AK, VDK dėstytojai. Projektu bus padėtas pagrindas sisteminiam ir nuolatiniam dėstytojų kompetencijų tobulinimui. Mokymo metodai, naudojant IT, skatins dėstytojų aktyvų mokymąsi. Naujas požiūris į dėstytojų kompetencijų tobulinimą, kai inovatyvios priemonės (aktyvaus mokymosi objektai) sudaro sąlygas mokytis savarankiškai, atvers galimybes kompetenciją tobulinti ir tiems dėstytojams, kurie nedalyvavo projekte. Kita inovacija – socialinio bendravimo internete priemonių taikymas kompetencijų tobulinimui. Dėstytojai bus skatinami dalintis patirtimi, aptarti gerosios patirties pavyzdžius bei kitaip bendradarbiauti.