Akademinės etikos komisija

Akademinės etikos komisijos sudėtis:
Pirmininkė – Lina Jaruševičienė, Sveikatos mokslų ir technologijų katedros lektorė,
Sekretorė – Edita Griškėnienė, Informacinių technologijų katedros lektorė.

Komisijos nariai:
Kristina Burdulienė, Inžinerijos katedros lektorė,
Greta Liublinskaitė, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė,
Jūratė Patackaitė, Vadybos katedros lektorė,
Aušra Stravinskienė, Informacinių technologijų katedros lektorė,
dr. Dalia Šablevičienė, Sveikatos mokslų ir technologijų katedros docentė.

Akademines etikos kodeksas, priedai
Alytaus kolegijos akademinės etikos komisijos nuostatai

Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu
Objektyvus ir sąžiningas grupinių darbų vertinimas
Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės
Netikrų mokslo renginių atpažinimas
Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose

 

Dėl Akademinės etikos klausimų, prašome kreiptis į pirmininką el. paštu lina.jaruseviciene@akolegija.lt

Akademinės etikos komisijos veikla
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus gauti skundai, pradėti tyrimai, priimti sprendimai