Akademinės etikos komisija

Akademinės etikos komisijos pirmininkė – Aušrelė Visockienė, Sveikatos mokslų ir technologijų katedros lektorė, el. paštas ausrele.visockiene@akolegija.lt.
Akademinės etikos komisijos sekretorė – Palmira Rodžienė, Vadybos katedros lektorė.

Akademinės etikos komisijos nariai:
Danguolė Leščinskienė, Informacinių technologijų katedros lektorė,
Vilija Zenkevičienė, administracijos deleguota atstovė,
dr. Milita Vienažindienė, Sveikatos  mokslų ir inžinerijos fakulteto deleguota atstovė,
Lina Jaruševičienė, Sveikatos  mokslų ir inžinerijos fakulteto deleguota atstovė,
Irmina Juškaitė, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė.

Akademines etikos kodeksas, priedai
Alytaus kolegijos akademinės etikos komisijos nuostatai

Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu
Objektyvus ir sąžiningas grupinių darbų vertinimas
Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės
Netikrų mokslo renginių atpažinimas
Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose

 

Dėl Akademinės etikos klausimų, prašome kreiptis į pirmininkę el. paštu ausrele.visockiene@akolegija.lt

Akademinės etikos komisijos veikla
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus gauti skundai, pradėti tyrimai, priimti sprendimai