Naujienos

Aukštojo mokslo diplomai – 19-ajai Alytaus kolegijos absolventų laidai

2021-06-23

Birželio 23 die­ną Aly­taus ko­le­gi­jo­je vy­ko aukštojo mokslo di­plo­mų įtei­ki­mo ceremonija. Šiais me­tais stu­di­jas Aly­taus ko­le­gi­jo­je bai­gė 111 ab­sol­ven­tų, iš jų: 5 su pa­gy­ri­mu, 44 ga­vo pa­dė­kas už pui­kius stu­di­jų re­zul­ta­tus, aktyvią studentišką, sportinę, visuomeninę studentišką veiklą bei sėkmingą reprezentavimą tarptautinėse aukštojo mokslo studijų institucijose pagal Erasmus+ programą.

Ab­sol­ven­tams diplomus įteikėme du kar­tus: balandžio mėn. bu­vo įteik­ti aukštojo mokslo di­plo­mai 36 antrosios Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mos lai­dos ab­sol­ven­tams, o šven­tės me­tu – dar 85 ki­tų stu­di­jų pro­gra­mų stu­den­tams.

Aly­taus ko­le­gi­ja – sėkmingai akredituota vienintelė Pietų Lietuvoje aukštoji mokykla, kurioje realizuojama 14 inovatyvių, grindžiamų profesionalia praktika, populiarių darbo rinkoje Sveikatos, Informatikos, Inžinerijos ir Technologijų bei Verslo ir viešosios vadybos mokslų srities studijų programų (dėstoma lietuvių ir anglų kalbomis).

Šiais me­tais Aly­taus ko­le­gi­ja sėk­min­gai iš­lei­do jau antrąją gau­sią Svei­ka­tos moks­lų kryp­čių gru­pei pri­klau­san­čio­je Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mo­s ab­sol­ven­tų lai­dą. Naujausia Alytaus ko­le­gi­jos stu­di­jų pro­gra­ma, su­lau­kian­ti di­de­lio sto­jan­čių­jų dė­me­sio, yra Ki­ne­zi­te­ra­pi­ja.

In­ži­ne­ri­nių ir tech­no­lo­gi­nių stu­di­jų pro­gra­mų (Au­to­mo­bi­lių trans­por­to in­ži­ne­ri­ja, Sta­ti­nių inžinerinės sis­te­mos) stu­den­tų prak­ti­nis mo­ky­mas vyks­ta Aly­taus ko­le­gi­jos įkur­ta­me Re­gio­ni­nia­me tech­no­lo­gi­jų cen­tre, ku­ris vei­kia pa­sy­vaus pa­sta­to prin­ci­pu ir rep­re­zen­tuo­ja po­pu­lia­riau­sius alternaty­vio­sios ener­gi­jos šal­ti­nius. Cen­tras tal­pi­na 7 mo­der­nias la­bo­ra­to­ri­jas, pra­tur­tin­tas 200 nau­jau­sios įran­gos kom­plek­tų. Maisto produktų technologijos studijų programos studentai nuo rugsėjo mėn. praktinius užsiėmimus galės atlikti naujo Aly­taus re­gio­ni­nis gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos ir kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mo STE­AM (angl. Scien­ce, Tech­no­lo­gy, En­gi­ne­e­ring, Art and Mat­he­ma­tics) centro laboratorijose.

Įgy­ven­di­nus 2 svar­bius, ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­tus pro­jek­tus, Aly­taus ko­le­gi­jo­je įsteig­tas In­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­tas, ku­ria­me re­a­li­zuo­ja­mos Mul­ti­me­di­jos ir vi­zu­a­li­nės komu­ni­ka­ci­jos ir In­for­ma­ci­jos sis­te­mų tech­no­lo­gi­jų stu­di­jų pro­gra­mos. Da­bar vyk­do­mas reikšmingas šio fa­kul­te­to mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tas, fi­nan­suo­ja­mas ES struk­tū­ri­nių fon­dų, pa­gal kurį bus at­nau­jin­ta vi­sa Informacinių technologijų ir vadybos fa­kul­te­to stu­di­jų in­fra­struk­tū­ra. Projekto veiklose įrengti universalias ir daugiafunkcines laboratorijas bei studentų iniciatyvoms realizuoti reikalingas patalpas, įsigyti interaktyvią studijų organizavimo įrangą.

Taip pat kolegijoje studentai gali studijuoti Verslo ir viešosios vadybos studijų pro­gra­mas – Bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, Ver­slo va­dy­bą, Transporto ir logistikos verslą bei Įmo­nių ad­mi­nist­ra­vi­mą.

Jau 9 me­tai, kaip Aly­taus ko­le­gi­jo­je stu­di­juo­ja už­sie­nio stu­den­tai iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių, o bai­gę stu­di­jas gar­si­na Aly­taus ko­le­gi­jos var­dą, stu­di­juo­da­mi ma­gist­ran­tū­ro­je, dok­to­ran­tū­ro­je ar­ba ei­da­mi at­sa­kin­gas pa­rei­gas įvai­rio­se pa­sau­lio ša­lių ver­slo ir vie­šo­jo sek­to­riaus struk­tū­ro­se.

Aly­taus ko­le­gi­jai su­teik­ta Eras­mus aukš­to­jo moks­lo char­ti­ja (ECHE) už­tik­ri­na ko­ky­biš­ką Eras­mus+ veik­lų įgy­ven­di­ni­mą ko­le­gi­jo­je. Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tai ir per­so­na­las įgy­ja tarp­tau­ti­nės pa­tir­ties ir kom­pe­ten­ci­jų da­ly­vau­da­mi sta­žuo­tė­se, stu­di­jo­se už­sie­ny­je, dės­ty­da­mi ir įgy­ven­din­da­mi pro­jek­tus su 49 pa­sau­lio aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis bei 19 už­sie­nio ša­lių ver­slo įmo­nių pa­gal Eras­mus+ pro­gra­mą.

Tarp­tau­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas taip pat vyks­ta ir su 25 part­ne­rių aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis pa­sau­ly­je pa­gal dvi­ša­lio ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tams dės­ty­ti kvie­čia­mi aukš­čiau­sio ly­gio dės­ty­to­jai iš JAV, Nor­ve­gi­jos, Pran­cū­zi­jos, Bel­gi­jos ir ki­tų vals­ty­bių aukš­tus rei­tin­gus tu­rin­čių ins­ti­tu­ci­jų.

Aly­taus ko­le­gi­ja yra iš­skir­ti­nė aukš­to­ji mo­kyk­la, jau 10 me­tų ben­dra­dar­biau­jan­ti su JAV ir 5 me­tus su Ja­po­ni­jos uni­ver­si­te­tais stu­den­tų ir dės­ty­to­jų mai­nų sri­ty­je.

Per aukš­to­sios mo­kyk­los gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį Aly­taus ko­le­gi­ja įgy­ven­di­no per 148 na­cio­na­li­nius ir tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, ku­rie įga­li­no su­kur­ti stu­den­tams stu­di­jų ir moks­lo tai­ko­mų­jų ty­ri­mų ba­zę, to­bu­lin­ti aka­de­mi­nio per­so­na­lo kom­pe­ten­ci­jas, su­kur­ti ko­ky­bės va­dy­bos sis­te­mą.

Aly­taus ko­le­gi­ja, kas­met pa­si­ra­šy­da­ma per 300 ko­mer­ci­nių ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čių dėl moks­lo tai­ko­mo­sios veik­los, kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo bei per­kva­li­fi­ka­vi­mo pa­slau­gų, glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su ver­slo, vie­šo­jo sek­to­riaus įmo­nė­mis bei įstai­go­mis, fi­zi­niais as­me­ni­mis, teik­da­ma vi­suo­me­nei pa­slau­gas, ku­rios stip­ri­na tiek in­te­lek­ti­ne, tiek eko­no­mi­ne pras­me jo­je da­ly­vau­jan­čias ša­lis. Ko­le­gi­jos tei­kia­mo­mis moks­lo tai­ko­mo­sios veik­los pa­slau­go­mis kas­met pa­si­nau­do­ja per 2500 pa­slau­gų ga­vė­jų.

Jau 5 me­tai kaip Aly­taus ko­le­gi­jo­je vei­kia ak­re­di­tuo­tas Švie­ti­mo dar­buo­to­jų to­bu­li­ni­mo/si padalinys, sėk­min­gai tei­kian­tis kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gas švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jams. Kas­met suor­ga­ni­zuo­ja­ma apie 120 kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ren­gi­nių, kuriuose vi­du­ti­niš­kai da­ly­vau­ja per 2300 da­ly­vių.

Aly­taus ko­le­gi­ja, re­a­guo­da­ma į ne­to­ly­gų moks­lei­vių pa­si­ren­gi­mą bū­si­moms stu­di­joms bei pa­žan­gių moks­lo ino­va­ci­jų plėt­rą IT sri­ty­je, di­de­lę per­spek­ty­vą ir ypa­tin­gą nau­dą ma­to sėk­min­gai jau 8 me­tus vyk­dy­da­ma Jau­nų­jų in­for­ma­ti­kų aka­de­mi­jos veik­lą.

Aka­de­mi­ja vei­kia Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­ne ir kas­met jo­je mo­ko­si per 500 mo­ki­nių, juos la­vi­na aukščiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jai ir Aly­taus ko­le­gi­jos dės­ty­to­jai, ku­rie pa­ren­gė 71 ak­re­di­tuo­tą IT mo­ky­mo pro­gra­mą.

Kaip har­mo­nin­ga šio pro­jek­to tą­sa yra Aly­taus re­gio­ni­nis gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­tema­ti­kos ir kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mo (STEAM) cen­tras, ku­ris jau 2021 m. at­vers du­ris ir pa­kvies į inova­ty­vias la­bo­ra­to­ri­jas Aly­taus re­gio­no jau­ni­mą.

Šiuo­lai­ki­nis uni­ka­lus STE­AM cen­tras, ku­ria­me veiks mo­der­nios la­bo­ra­to­ri­jos, ga­ran­tuos moks­lei­vių su­si­do­mė­ji­mą gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos sri­ties moks­lais. Čia nuo dar­že­lio iki uni­ver­si­te­to bus for­muo­ja­ma nau­ja ino­va­ci­jų kul­tū­ra, au­gi­na­mi bū­si­mie­ji ty­rė­jai.

Dabar Alytaus kolegija vykdo APVA finansuojamą projektą „Saulės jėgainės įrengimas Alytaus kolegijoje“, pagal kurį diegiama 90 kW galios saulės elektrinė. Sta­ti­nių in­ži­ne­ri­nės sis­te­mos studijų programos studentai galės naudotis stebėsenos sistema, analizuoti duomenis mokslo taikomajai veiklai.

Kon­struk­ty­viai ben­dra­dar­biau­da­ma su dau­gy­be Aly­taus re­gio­no įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­cijų, su ša­lies uni­ver­si­te­tais, ko­le­gi­jo­mis ir pro­fe­si­nė­mis mo­kyk­lo­mis, Aly­taus ko­le­gi­ja sie­kia kon­struk­ty­vios kon­so­li­da­ci­jos moks­lo ir stu­di­jų sri­ty­je vi­suo­me­nės švie­ti­mo veik­lą orien­tuo­jant re­gio­nų ir visos ša­lies dar­naus vys­ty­mo­si lin­kme.

Jau daugiau nei 60 me­tų kas­dien kū­ry­bi­nė­je at­mo­sfe­roje, pa­ti­riant pa­ži­ni­mo džiaugs­mą, šio­je Al­ma Ma­ter vyks­ta sėk­min­gas stu­di­jų pro­ce­sas. Aly­taus ko­le­gi­jo­je pa­reng­ti spe­cia­lis­tai di­džiuo­ja­si Alytaus ko­le­gi­jo­je stu­di­jų me­tais su­tik­tais dės­ty­to­jais bei at­ras­tais drau­gais.

Ins­ti­tu­ci­jos ver­tę ir in­dė­lį de­monst­ruo­ja pui­kias kar­je­ras pa­da­rę ab­sol­ven­tai – „Alum­nus“ klu­bo nariai: jie ver­slo įmo­nių va­do­vai, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai, me­rai, vi­ce­me­rai, vals­ty­bės tarnauto­jai, ban­ki­nin­kai, dės­ty­to­jai, ži­niask­lai­dos at­sto­vai, įmo­nių bei tarp­tau­ti­nių kom­pa­ni­jų vadybi­nin­kai, bu­hal­te­riai, in­ži­nie­riai, tech­no­lo­gai, IT spe­cia­lis­tai.

Šie­met pri­ėmi­mas į Aly­taus ko­le­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mas vyks­ta sklan­džiai. Jau pa­teik­ta 276 pageida­vi­mai stu­di­juo­ti, iš jų – 150 į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų pro­gra­mas, 126 – į vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų pro­gra­mas.

Šiais me­tais lau­kia­me di­des­nio su­si­do­mė­ji­mo iš įmo­nė­se, įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se dir­ban­čių asme­nų, ku­riems su­da­ro­mos pui­kios ga­li­my­bės de­rin­ti dar­bą su stu­di­jo­mis. Mo­ky­mo­si vi­są gyvenimą prin­ci­pas Aly­taus ko­le­gi­jo­je yra pui­kiai jiems pri­tai­ko­mas.

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

five × three =

Kitos naujienos

Į viršų