Naujienos

Alytaus kolegijoje lankėsi Vita Baltic International gamybos vadovas Dainius Berškys

2015-10-15

2015-10-15 Vadybos ir finansų katedros kvietimu pasidalinti savo sėkmės istorijomis atvyko Vita Baltic International gamybos vadovas Dainius Berškys, kuris yra ver­slo pro­ce­sų val­dy­mo eks­per­tas, in­ter­ne­to pus­la­pio ra­dar.lt au­to­rius ir tie­siog daug idė­jų tu­rin­tis žmo­gus. Dainius įsi­ti­ki­nęs, kad svar­biau­sia yra ne­bi­jo­ti ir sa­vęs ne­nu­ver­tin­ti. Jis pastebėjo, kad yra daug žmonių, ku­riems te­trūks­ta vie­no žings­nio iki sėk­min­gos ir vi­siš­kos sa­vi­re­a­li­za­ci­jos, ta­čiau jie jo ne­žen­gia. Tie­siog dau­ge­lis žmo­nių Lie­tu­vo­je ne­pa­si­ti­ki sa­vo ga­li­my­bė­mis ir ne­drįs­ta pa­ban­dy­ti“, – įsi­ti­ki­nęs D.Berš­kys. Susitikimo pabaigoje Dainius Berškys atsakė į studentų klausimus ir pakvietė studentus, iškilus jiems su verslu susijusiems klausimams ir problemoms, rašyti jam asmeniškai.

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

10 + 13 =

Kitos naujienos

Į viršų