Studijų programos

Dokumentai


MULTIMEDIJA IR VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531BX039
Studijų sritis: Informacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa: Koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų programa skirta rengti specialistą, gebantį taikyti trimačio modeliavimo, skaitmeninio garso ir vaizdo, animacijos, virtualios realybės, programavimo, dizaino technologijas, projektuoti, kurti, integruoti multimedijos produktus, dirbti informacijos technologijų srityse, reklamos ir dizaino agentūrose, leidybos, verslo įmonėse.

Studijų programos tikslas

Parengti multimedijos specialistus, suprantančius kompiuterines sistemas, programavimo ir interneto technologijas, gebančius projektuoti, kurti,  diegti bei tobulinti skaitmeninio turinio (multimedijos) produktus.

Studijų programos rezultatai

Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų programoje įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai gebės:

 • Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais.
 • Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius multimedijos produkto gyvavimo ciklo etapus, kūrimo ir priežiūros metodus.
 • Paaiškinti teisinius reikalavimus, reglamentuojančius multimedijos technologijų veiklas, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, pasirinktų sprendimų etinius, socialinius, ekonominius aspektus, darbo saugos klausimus.
 • Taikyti informatikos inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų žinias, kuriant aktualius ir saugius multimedijos produktus, skirtus informatikos inžinerijos problemoms spręsti.
 • Paaiškinti kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos kūrimo metodus, jos sandarą ir veikimo principus, bei taikymą konkretiems uždaviniams spręsti.
 • Apibūdinti multimedijos technologijų profesinės veiklos problemą, paruošti problemai spręsti reikalingus duomenis ir informaciją iš įvairių šaltinių.
 • Išanalizuoti multimedijos technologijų, profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir sprendimus pagal konkrečius kriterijus, įvertinant duomenis, informaciją bei pagrindžiant sprendimus argumentuotomis išvadomis.
 • Taikyti informatikos ir elektronikos inžinerijos metodus, formuluojant ir sprendžiant multimedijos srities taikomuosius uždavinius.
 • Parinkti programinę ir techninę įrangą, kuriant naujus ar tobulinant multimedijos produktus.
 • Įgyvendinti specializuotą programinę įrangą multimedijos produktams, taikant aktualius standartus, tipinius gyvavimo ciklo etapus ir projektų valdymo metodus.
 • Įvertinti multimedijos produktus pagal saugumo ir patikimumo kriterijus.
 • Tinkamai įgyvendinti multimedijos produktų palaikymą ir plėtrą.
 • Parengti specifikaciją, projektą ar kitą dokumentaciją, reikalingą multimedijos produktui sukurti.
 • Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis, dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
 • Savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo, savarankiškai ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę, demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius ir problemas.

Karjeros galimybės

Baigę studijas asmenys galės dirbti grafinių ir skaitmeninių medijų sektoriuje: grafikos dizaino, reklamos ir žiniasklaidos agentūrose, žiniatinklio, skaitmeninės spaudos, e-leidybos įmonėse, verslo įmonėse, kuriančiose interneto svetaines, interaktyviąsias medijas, rengiančiose ir realizuojančiose multimedijos projektus. Šios srities specialistai galės dirbti multimedijos produktų projektuotojais, programuotojais, virtualios realybės, kompiuterinių žaidimų ir kito skaitmeninio turinio kūrėjais. Baigusieji šią studijų programą turės galimybę kurti savo verslą ir teikti multimedijos produktų kūrimo ir dizaino paslaugas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 12 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Kristina Paičienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×