Statinių inžinerinės sistemos

Dokumentai

– Ištęstinės (įstojusiems nuo 2016 m.)
– Ištęstinės (įstojusiems nuo 2015 m.)     – Nuolatinės (įstojusiems nuo 2015 m.)
– Ištęstinės (įstojusiems nuo 2014 m.)
– Ištęstinės (įstojusiems nuo 2013 m.)     – Nuolatinės (įstojusiems nuo 2013 m.)
– Ištęstinės (įstojusiems nuo 2012 m.)     – Nuolatinės (įstojusiems nuo 2012 m.)
Ištęstinės (įstojusiems nuo 2011 m.)

STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Vadybos ir inžinerijos fakultetas
Valstybinis kodas: 653H24002
Studijų sritis: Technologijos mokslai
Studijų kryptis ir šaka: H200 Statybos inžinerija, H240 Statinių inžinerinės sistemos
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 EC TS kreditų
Suteikiamas laipsnis: Statinių inžinerinių sistemų profesinis bakalauras
Akredituota: 2013-06-30

Studijų programos paskirtis

Studijų programa skirta statinių inžinerinių sistemų specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams suformuoti, šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis: statinių inžinerinių sistemų projektavimą, jų montavimą, bei statinių inžinerinių sistemų techninės priežiūros bei remonto organizavimą ir vykdymą, verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimą.

Studijų programos tikslas

Rengti statinių inžinerinių sistemų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiuolaikinių statinių inžinerinių sistemų montavimo, priežiūros ir remonto srityse, projektuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo arba vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, taikant energetiškai efektyvias technologijas ir alternatyvius energijos šaltinius, vykdyti verslo įmonės (padalinio) veiklą, formuluojant ir argumentuojant sprendimus statybos inžinerijoje bei ugdyti bendruosius gebėjimus būtinus, sprendžiant įsidarbinimo ir pilietiškumo klausimus, dirbti komandoje, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, analizuojant ir apibendrinant veiklos rezultatus.

 

Numatomi studijų programos rezultatai

Studentas baigęs studijų programą turi gebėti:

1. Žinoti bendruosius gamtos mokslų procesus ir reiškinius, kurie aiškina gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmus, bei matematikos ir inžinerinių mokslų dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti statybos inžinerijos studijų krypties fundamentinius pagrindus;
2. Taikyti bendrąsias inžinerijos mokslų ir statybos inžinerijos žinias, analizuojant ir sprendžiant šiuolaikines statinių inžinerinių sistemų konstrukcines, eksploatacines ir projektines problemas;
3. Vykdyti statinių inžinerinių sistemų srities tyrimus, taikant analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą, apdoroti bandymų ir laboratorinių darbų rezultatus reikalingus statinių inžinerinių sistemų projektavimo ir modernizavimo problemoms spręsti ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas, naudojant informacines technologijas,duomenų bazes, programinę įrangą;
4. Projektuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo arba vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, taikant energetiškai efektyvias technologijas ir alternatyvius energijos šaltinius, vertinti inžinerinės įrangos įtaką pastato statybos projektui ir jo įgyvendinimui bei parengti projektų sąmatinę dokumentaciją;
5. Planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti statinių inžinerinių sistemų atnaujinimo, montavimo, priežiūros ir remonto darbus, savarankiškai parenkant inovatyvias technologines, organizacines, saugumo ir konstrukcines priemones;
6. Suprasti statybinės veiklos organizavimo principus, projektų vykdymo ir valdymo aspektus inžinerinės veiklos lygmenyje bei įvertinti statybos inžinieriaus profesinės veiklos sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkos ir žmogaus saugos požiūriu;
7. Taikyti komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėse bei komandose įgūdžius, pristatyti statybos inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų;
8. Organizuoti ir vykdyti verslo įmonės (padalinio) veiklą, perteikti profesines žinias, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę;
9. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti statybos verslo įmonėse ir viešojo administravimo įstaigose bei statinių inžinerinių sistemų projektavimo ir priežiūros įmonėse
Galima tęsti aukštojo mokslo technologinių mokslų srities Statybos inžinerijos krypties studijas universitetuose.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 15 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorius

Lekt. Bronius Bieliauskas