Mikroekonomika

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai.  Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Mikroekonomika – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę susipažinti su pagrindiniais mikroekonominės aplinkos elementais, jų tarpusavio ryšiais, galima vartotojo ir gamintojo elgsena. Labai svarbu, kad pateiktoje medžiagoje bus galimybė analizuoti ir vertinti nuolat besikeičiančią rinką, rinkos veikimo mechanizmą, orientuojantis į vartotojo poreikių tenkinimą, konkurencinę aplinką, įmonės gamybos optimizavimą, kaštų mažinimą. Įgytos žinios svarbios įvairių specialybių studentams siekiant lavinti gebėjimus orientuotis bei veikti konkurencinėmis sąlygomis tiek privačiose, tiek valstybinėse institucijose. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, diskusijų klausimai. Pateikti savitikros klausimai su atsakymais, taip pat aiškinamasis sąvokų žodynėlis.
Kurso tikslai Ugdyti pagrindinių ekonominių sąvokų, ekonominių reiškinių supratimą, ekonominį mąstymą, padedantį analizuoti įvairius realaus pasaulio įvykius, prognozuoti savo ir kitų rinkos dalyvių sprendimų sąveiką ir pasekmes.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurų. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

Kurso turinys

Įvadas
1. Ekonomikos samprata

1.1. Pagrindinės ekonomikos sąvokos
1.2. Ekonomikos politika ir jos tikslai
1.3. Ekonomikos mokslo kryptys
1.4. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė
2. Rinka. Paklausa ir pasiūla
2.1. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje
2.2. Rinkos struktūros ir konkurencija
2.3. Paklausa. Paklausos dėsnis
2.4. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis
3. Paklausos ir pasiūlos elastingumas
3.1. Elastingumo samprata, rūšys, grafinė išraiška
3.2. Paklausos/pasiūlos elastingumą sąlygojantys veiksniai
4. Vartotojo elgsena
4.1. Bendrasis ir ribinis naudingumas
4.2. Vartotojo pusiausvyra
4.3. Vartotojo naudos maksimizavimas
4.4. Gifeno paradoksas
5. Įmonė ir jos išlaidos
5.1. Įmonė. Ūkinės veiklos organizavimo formos
5.2. Išlaidos ir pelnas
5.3. Gamybos funkcijos
5.4. Trumpasis ir ilgasis gamybos produktas
5.5. Pastovios, kintamos ir bendros išlaidos
6. Tobula konkurencija
6.1.Tobulos konkurencijos rinkos modelio ypatumai
6.2. Pelno maksimizavimas/nuostolių minimizavimas
6.3. Konkurencinės rinkos efektyvumas
7. Monopolija
7.1. Monopolijos atsiradimas, rūšys, požymiai
7.2. Rinkos monopolizavimo veiksniai ir pasekmės
7.3. Antimonopolinė politika
8. Netobulos konkurencijos politika
9. Oligopolinė rinka
10. Gamybos veiksnių rinka ir pajamos
10.1. Gamybos veiksnių rinkos ypatumai
10.2. Palūkanos
10.3. Renta
10.4. Verslumas ir ekonominis pelnas
11. Darbo rinka ir darbo užmokestis
12. Vyriausybės vaidmuo rinkos ekonomikoje

Registruotis