Filosofija

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai.  Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Filosofija – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę suvokti pagrindinius filosofijos principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kurse pateikta Europos filosofinio mąstymo vystymosi raida, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai bei svarba dabartinei filosofinei mąstysenai. Nagrinėjamos būties problemos, dorovinio etinio ugdymo problemos, individo vieta postmodernios visuomenės kontekste. Filosofijos kursas skirtas bendram ugdymui, akcentuojant dėmesį bendražmogiškų vertybių formavimui, bendrųjų problemų suvokimui. Kurse taip pat pateiktos užduotys, diskusijų klausimai, savitikros klausimai, sąvokų žodynėlis.
Kurso tikslai Žinoti filosofijos pagrindines sąvokas bei principus, formuoti humanistinį suvokimą į bendražmogiškąsias vertybes, išryškinti filosofijos santykį su kultūra, su visuomeninio gyvenimo problemomis ir normomis.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

Kurso turinys

1. Filosofija kaip pažinimo būdas
1.1.Kas yra filosofija
1.2. Filosofijos tikslas ir sritys
1.3. Filosofijos ir mokslo orientacijos istorijos eigoje
1.4. Filosofijos funkcijos ir reikšmė
2. Būties pažinimo kelias
2.1. Senovės mąstytojų būties aiškinimai
2.2. Viduramžių filosofai apie būtį
2.3. Pasaulio pažinimo siekiai. Naujasis požiūris
2.4. Žmogaus individuali patirtis – tikrasis būties pagrindas
3. Dorovinis etinis ugdymas
3.1. Dorovinis ugdymas Antikos filosofijoje
3.2. Viduramžių filosofijos dorovinio ugdymo esminiai aspektai
3.3. Naujieji amžiai ir dorovinis ugdymas
3.4. Modernizmas ir žmoniškumo ugdymo galimybės
4. Postmodernizmas ir asmens problema
4.1. Esminiai šiuolaikinio žmogaus pasaulio bruožai
4.2. Postmodernios visuomenės išraiškos
4.3. Naujojo žmogaus vizija šiuolaikinės filosofijos tekste

Registruotis