Studijų programos

Dokumentai


Dokumentai

TRANSPORTO IR LOGISTIKOS VERSLO STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX003
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L01 Verslas
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais:  Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Studijų programa skirta transporto ir logistikos verslo specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams suformuoti, šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis:   transporto ir logistikos veiklos planavimą, organizavimą, valdymą ir kontrolę, transporto ir logistikos verslo įmonės kūrimą ar jos padalinio veiklos plėtojimą bei valdymą.

Studijų programos tikslas

Parengti kvalifikuotus transporto ir logistikos profesinio bakalauro specialistus, turinčius naujausių ir aktualiausių verslo bei vadybos mokslų žinių, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą planuojant, organizuojant, valdant ir kontroliuojant įmonės transporto ir logistikos  veiklos procesus bei kurti, plėtoti bei valdyti transporto ir logistikos verslo įmonę ar jos padalinio veiklą, tinkamai komunikuoti grupėje ir individualiai bendradarbiaujant su partneriais, siekiant užsibrėžtų tikslų, kuriant pozityvią bendravimo aplinką, plėtojant profesinę, asmeninę kompetenciją, verslumą ir kuriant pridėtinę veiklos vertę.

Numatomi studijų programos rezultatai

1. Žinoti ir suvokti pagrindines vadybos, ekonomikos, logistikos ir kitų  mokslų teorijas ir koncepcijas, aiškinančias įmonės socialinius-ekonominius reiškinius ir aplinką,  susijusią su transporto ir logistikos verslo ypatumais.
2. Taikyti įmonių veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo fundamentines žinias ar modelius, nustatant ir sprendžiant aktualias  transporto ir logistikos įmonių veiklos problemas.
3. Nagrinėti kompleksines transporto ir logistinės veiklos problemas, taikyti inovatyvius duomenų ir informacijos rinkimo, apdorojimo ir vertinimo metodus, analizuojant šalies ir tarptautinio verslo aplinką, galimybes ir pokyčius, rengiant pagrįstus siūlymus bei priimant sprendimus.
4. Planuoti, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti transporto ir logistikos  procesus bei su jais susijusią informaciją, parenkant naujausius technologinius, vadybinius ir rinkodaros sprendimus.
5. Vykdyti krovinių vietinius ir tarptautinius vežimus, klientų logistinį aptarnavimą,  sandėlių veiklos organizavimą, atsargų valdymą bei ekspedijavimą, įvertinant ekonominiais ir finansiniais aspektais ir užtikrinant veiklos patikimumą bei atsakingumą.
6. Kurti bei plėtoti transporto ir logistikos verslo įmonės ar jos padalinio veiklą, analizuojant verslo galimybes, įmonės plėtros tendencijas, veiklos efektyvumą ir kokybę.
7. Derinti asmeninius ir įmonės interesus vykdant profesinės veiklos funkcijas vietinėje, tarptautinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti gimtąja ir užsienio kalbomis, dirbti komandoje, vadovautis profesinės etikos principais ir moralės normomis.
8. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Šios studijų programos absolventai galės dirbti stambiose, vidutinėse ir smulkiose transporto, logistinėse įmonėse, gamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, kelių, geležinkelio, jūrų, oro transporto įmonėse (tiekimo ir realizavimo padaliniuose), transporto ekspedicines paslaugas teikiančiose įmonėse.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 9 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Ingrida Brazionienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×