Studijų programos

Dokumentai


MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultetas
Valstybinis kodas:6531FX001
Studijų sritis: Technologijos mokslai
Studijų kryptis ir šaka: E400 Maisto technologijos
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais:180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Maisto technologijų profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Maisto produktų technologijos studijų programa skirta rengti maisto technologijų specialistus, gebančius kurti savo verslą, susijusį su maisto produktų gamyba, tiekimu ir prekyba, parengti įmonės ar padalinio verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką, atlikti sąmatų, produkcijos išeigų ir prekių savikainos bei pelno skaičiavimus, savarankiškai dirbti bei siekti karjeros vietinėje ir tarptautinėje darbo rinkoje, suformuoti būtinus profesinius įgūdžius.

Studijų programos tikslai

Parengti specialistą, gebantį: projektuoti maisto gamybos įmonių technologinę veiklą; organizuoti maisto produktų gamybą įmonėje; valdyti technologinius procesus užtikrinant kokybės ir saugos rodiklius, įmonės gamybinius išteklius vadovaujantis sveikatai palankios technologijos principais ir rinkos poreikiais; naudotis informaciniais šaltiniais; atrinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti ir analizuoti; nuolat tobulinti savo kompetencijas; dirbti komandoje; kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

Numatomi studijų programos rezultatai Studentas baigęs studijų programą turi gebėti:

  • taikyti gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos bei maisto technologijų esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas sprendžiant praktinius maisto technologijų uždavinius visoje maisto grandinėje;
  • parinkti žaliavas, technologinę įrangą ir maisto technologijų fizikinių, cheminių ir biocheminių procesų ir metodų pagrindu atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybės ir saugos rodiklius;
  • projektuoti maisto technologinį procesą taikant naujausius maisto technologijų analitinius ir modeliavimo metodus;
  • organizuoti maisto gamybos įmonės (padalinio) veiklą, vykdyti ir vertinti maisto technologinį procesą vadovaujantis etiniais, teisiniais, aplinkosaugos, komerciniais, technologinio darbo organizavimo bei sveikatai palankių technologijų principais;
  • bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene, mitybos, maisto saugos specialistais bei plačiąja visuomene sprendžiant profesinės veiklos uždavinius bei imantis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę;
  • savarankiškai mokytis, komunikuoti gimtąja ir užsienio kalba, taikyti informacinių technologijų teikiamas galimybes, komandinio darbo bei profesinės etikos principus analizuojant ir apibendrinant veiklos rezultatus.

 Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti įvairiose maisto gamybos ir prekybos su gamybiniais padaliniais įmonėse, vadovauti maisto pramonės produkcijos gamybos technologiniam procesui, organizuoti verslo įmonės ar jos padalinio veiklą.

Absolventai gali tęsti aukštojo mokslo socialinių mokslų srities maisto technologijos krypties studijas universitetuose.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriami 9 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorius
Lekt. Sigitas Naruševičius

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×