Studijų programos

Dokumentai


MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultetas
Valstybinis kodas:6531FX001
Studijų sritis: Technologijos mokslai
Studijų kryptis ir šaka: E400 Maisto technologijos
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais:180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Maisto technologijų profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Maisto produktų technologijos studijų programa skirta rengti maisto technologijų specialistus, gebančius kurti savo verslą, susijusį su maisto produktų gamyba, tiekimu ir prekyba, parengti įmonės ar padalinio verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką, atlikti sąmatų, produkcijos išeigų ir prekių savikainos bei pelno skaičiavimus, savarankiškai dirbti bei siekti karjeros vietinėje ir tarptautinėje darbo rinkoje, suformuoti būtinus profesinius įgūdžius.

Studijų programos tikslai

Parengti specialistą, gebantį projektuoti ir organizuoti maisto tvarkymo įmonių technologinę veiklą, valdyti technologinius procesus užtikrinant kokybę ir maisto saugą, įmonės gamybinius išteklius, vadovaujantis sveikatai palankios technologijos, mitybos, tvarios plėtros principais bei rinkos poreikiais.

Numatomi studijų programos rezultatai Studentas baigęs studijų programą turi gebėti:

  1. Žinoti ir suprasti gamtos, inžinerijos bei maisto technologijų mokslų pagrindus bei žaliavų ir medžiagų savybes,  esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, taip pat esmines sąvokas sprendžiant praktinius maisto technologijų uždavinius visoje maisto grandinėje.
  2. Išanalizavus reikiamą profesinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose, naudojantis bazine programine įranga technologijoms modeliuoti ir imituoti, parinkti žaliavas, technologinę įrangą ir maisto technologijų fizikinių, cheminių ir biocheminių procesų ir metodų pagrindu atlikti reikiamus eksperimentus, apdorojant jų duomenis ir pateikiant išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybinius ir saugos rodiklius.
  3. Projektuoti maisto technologinį procesą taikant priešakinius mokslo pasiekimus, naujausius maisto technologijų analitinius ir modeliavimo metodus bei pažangiausias technologijų projektavimo, procesų skaitmeninimo ir duomenų valdymo metodikas.
  4. Išmanant žaliavų ir medžiagų savybes, panaudojant teorines ir taikomąsias žinias technologinėms problemoms spręsti, organizuoti maisto tvarkymo įmonės (padalinio) veiklą, vykdyti ir vertinti maisto technologinį procesą vadovaujantis etiniais, teisiniais, aplinkos ir darbo saugos, komerciniais bei technologinio darbo organizavimo principais.
  5. Taikant savo žinias ir supratimą technologiniams procesams ir gamybos sistemoms vertinti, atpažinti technologines problemas bei nustatyti technologinių procesų ir technologinės įrangos suderinamumą, atsižvelgiant į saugos reikalavimus ir technologijų poveikį žmogui ir aplinkai.
  6. Suvokiant mokymosi visą gyvenimą svarbą, savarankiškai mokytis, komunikuoti gimtąja ir užsienio kalba su profesine bendruomene ir plačiąja visuomene, taikyti informacinių technologijų teikiamas galimybes, projektinio ir komandinio darbo bei profesinės etikos ir technologinės inžinerinės veiklos principus analizuojant ir apibendrinant veiklos rezultatus bei pasekmes visuomenei ir aplinkai.

 Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti įvairiose maisto gamybos ir prekybos su gamybiniais padaliniais įmonėse, vadovauti maisto pramonės produkcijos gamybos technologiniam procesui, organizuoti verslo įmonės ar jos padalinio veiklą.

Absolventai gali tęsti aukštojo mokslo socialinių mokslų srities maisto technologijos krypties studijas universitetuose.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriami 9 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorius
Lekt. Sigitas Naruševičius

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×