Studijų programos

Dokumentai


KINEZITERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531GX047
Studijų sritis: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis ir šaka:  Reabilitacija (G06)
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metų
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Rengti aukštos kvalifikacijos kineziterapeutus, gebančius teikti šiuolaikiniais moksliniais tyrimais grįstas kineziterapijos paslaugas, apimančias paciento klinikinės būklės ištyrimą ir vertinimą, kineziterapijos poreikio ir kineziterapinės diagnozės nustatymą, procedūrų planavimą, vykdymą ir efektyvumo vertinimą, sveikos gyvensenos propagavimą ir mokymą, suvokiančius mokymosi visą gyvenimą svarbą, dirbant savarankiškai ir reabilitacijos specialistų komandoje.

Studijų programos tikslai

Parengti aukštos kvalifikacijos specialistą – kineziterapeutą, gebantį įvairių lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, reabilitacijos centruose, sanatorijose teikti kineziterapijos paslaugas, apimančias paciento klinikinės būklės ištyrimą ir vertinimą, kineziterapijos poreikio ir kineziterapinės diagnozės nustatymą, procedūrų planavimą, vykdymą ir efektyvumo vertinimą, sveikos gyvensenos propagavimą ir mokymą. Gebantį bei demonstruojantį savarankiškumą, atsakingumą, suvokiantį mokymosi visą gyvenimą svarbą bei gebantį dirbti individualiai ir komandoje, vykdantį mokslu pagrįstą praktinę veiklą.

Numatomi studijų programos rezultatai

Studentas baigęs studijų programą:

 1. Žino nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas.
 2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės ir administravimo aktų bei profesinės etikos nuostatas kineziterapijos praktikoje, konsultuoja profesinės kompetencijos ribose.
 3. Išmano ir taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, sistemiškai vertindamas asmens augimo ir vystymosi, amžiaus ir lyties kineziterapijos poveikio žmogaus organizmui bei fizinių veiksnių ir ergonomikos ypatumus.
 4. Vadovaujantis tyrimų etikos principais, geba planuoti ir atlikti mokslo taikomuosius kineziterapijos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti, pristatyti tyrimų rezultatus ir juos taikyti kineziterapijos problemoms (klausimams) spręsti.
 5. Geba vertinti asmens sveikatos ir funkcinę būklę, fizinio aktyvumo lygį, nustatyti funkcinius sutrikimus, suvokimą ir motyvaciją, savarankiškumą.
 6. Geba taikyti ir (ar) atlikti gydymą padėtimi, gydomuosius pratimus, masažą, fizikinius veiksnius, hidroterapiją, kompresinę terapiją ir naudoti gravitacinius prietaisus. Parinkti ir pritaikyti judėjimo, ortopedijos technines priemones.
 7. Vadovaudamasis informacija apie asmens sveikatos būklę, geba planuoti ir atlikti kineziterapinį tyrimą, nustatyti kineziterapinę diagnozę ir prognozę, sudaryti kineziterapijos planą (programą), koreguoti, vertinti kineziterapijos efektyvumą, savarankiškai ir saugiai atlikti kineziterapijos procedūras, savo sprendimus grįsti moksliniais įrodymais, teikti pirmąją medicinos pagalbą.
 8. Geba ugdyti asmens sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos principus bei įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, pagal sveikatos mokymosi poreikius konsultuoti.
 9. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su asmenimis ir jų artimaisiais, sprendžiant asmens sveikatos problemas, dirbti reabilitacijos komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais.
 10. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalbomis, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
 11. Geba kritiškai vertinti kineziterapijos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį kineziterapijos praktikinėse situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.
 12. Geba rinkti ir sisteminti su asmens sveikatos būkle susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas kineziterapijos praktikoje, tinkamai elgtis su asmeniu susijusia konfidencialia informacija bei laikytis etikos ir deontologijos principų.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti įvairių lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ambulatorijose, poliklinikose, slaugos ligoninėse, sanatorijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, šeimos sveikatos klinikose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių centruose, karo tarnybose.

AK studentai gavę diplomą galės tęsti studijas Vilniaus universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Klaipėdos universitete, Lietuvos edukologijos universitete arba užsienio aukštosiose mokyklose. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriami 12 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorius
Lekt. Lina Jaruševičienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×