Studijų programos

Dokumentai


AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO INŽINERIJOS (ATI) STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531EX001
Studijų sritis: Inžinerijos mokslai
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Inžinerijos mokslai, E12 Transporto inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Studijų programa skirta automobilių transporto inžinieriaus specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams formuoti, šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis: automobilių techninės priežiūros, diagnostikos bei remonto procesų projektavimą, organizavimą, vykdymą ir kontrolę bei verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimą.

Studijų programos tikslai

ATI studijų programos tikslas – Rengti automobilių transporto inžinerijos specialistus, suteikiant inžinerijos mokslo žinių būtinų automobilių techninės priežiūros, diagnostikos bei remonto veiklų valdymui, inžinerinių sprendimų įtakos ir svarbos patikimumo bei funkcionalumo suvokimui,  sudarant sąlygas nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus.

Numatomi studijų programos rezultatai

Studijų rezultatų struktūriniai elementai Studijų programoje numatyti studijų rezultatai
Žinios, jų taikymas 1. Žinoti bendruosius gamtos mokslų  procesus ir reiškinius,  kurie aiškina gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmus, bei matematikos ir inžinerinių mokslų dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti transporto inžinerijos studijų krypties fundamentinius pagrindus.
2. Atlikti inžinerinę analizę, taikant žinias ir supratimą analizuojant transporto inžinerijos krypties uždavinius ir parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei technologinę įrangą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus 3. Vykdyti automobilių inžinerijos srities tyrimus, taikant analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą, apdoroti bandymų ir laboratorinių darbų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas, naudojant informacines technologijas, duomenų bazes, programinę įrangą.
Specialieji gebėjimai 4. Parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingus projektuojant, organizuojant, vykdant ir kontroliuojant automobilių transporto priemonių įrenginių ir valdymo sistemų diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto technologinius procesus.
5. Turėti darbo su technologine įranga, naudojama automobilių diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbams, įgūdžius.
6. Atlikti darbų kokybės kontrolę ir įvertinti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus profesinės veiklos sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkos ir žmogaus saugos požiūriu.
Socialiniai gebėjimai 7. Taikyti komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėse bei komandose įgūdžius, pristatyti automobilių transporto inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
8. Organizuoti ir vykdyti verslo įmonės (padalinio) veiklą, perteikti profesines žinias, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę
Asmeniniai gebėjimai 9. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti automobilių transporto inžinerijos inžinieriais įvairiose lengvųjų automobilių ir sunkvežimių servisuose, stambiose autotransporto įmonėse, automobilių techninio eksploatavimo technologijų ir įrangos projektavimo biuruose. Galima tęsti aukštojo mokslo technologinių mokslų srities sausumos transporto inžinerijos krypties studijas universitetuose.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Studento gebėjimas susieti atskirus studijų dalykus, sisteminti įgytas žinias, formuoti tiriamojo darbo įgūdžius, taikant juos praktikoje, ir specialiųjų, socialinių bei asmeninių gebėjimų konkrečios profesinės veiklos srityje demonstravimas, tikrinami ir vertinami viešai ginant baigiamąjį darbą. Baigiamasis darbas – tai studento savarankiškai parengtas mokslinio tiriamojo arba projektinio pobūdžio kvalifikacinis studijų rezultatų vertinimo darbas, nagrinėjantis aktualią automobilių transporto inžinerijos srities temą.

Studijų programos koordinatorius
Doc. dr. Povilas Šaulys

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×