Neįgaliesiems

FINANSINĖ PARAMA NEĮGALIESIEMS


INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2019 M. ALYTAUS KOLEGIJOJE

Alytaus kolegija, vykdydama finansinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarką, per 2019 metus išmokėjo 6007,90  Eur finansinės paramos išmokų specialiesiems poreikiams tenkinti bei studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis. Per praėjusius metus Alytaus kolegijoje studijavo 8 studentai su negalia, kurie gavo finansinę pagalbą.

Neįgalieji, studijuojantys Alytaus kolegijoje, be finansinės pagalbos, skiriamos Neįgaliųjų reikalų departamento, turi galimybę kiekvieną mėnesį gauti 156 Eur tikslines išmokas. Ši parama skiriama pagal Valstybinio studijų fondo įgyvendinamą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“.


2017 m. sausio 12 d. Vilniuje ir sausio 19 d. Kaune buvo surengti Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) vykdomo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ aukštųjų mokyklų darbuotojų V modulio mokymai – „Negalią turinčių studentų studijų individualizavimas“.
Balandžio mėnesį Fondas gavo Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos ir Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrijos PAGAVA parengtas oficialias rekomendacijas dėl studijų aplinkos pritaikymo pagal individualius klausos negalią turinčių studentų poreikius.
Rekomendacijos sudarytos remiantis asmenine klausos negalią turinčių studentų patirtimi studijuojant aukštosiose mokyklose ir susitikimų su dėstytojais patirtimi bei situacijomis, kurias teko padėti spręsti minėtų organizacijų atstovams.
Rekomendacijos


VSF_projekto_baneris

PROJEKTAS „STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“   

Europos socialinio fondo agentūra ir Valstybinis studijų fondas 2016 m. birželio 22 d. pasirašė projekto „Studijų prieinamumo didinimas” sutartį. Projekto trukmė –  nuo 2015 m. rugsėjo 1  iki 2021 m. balandžio 22 dienos.

Šiuo projektu numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais. Šiam tikslui pasiekti projekto vykdytojas gerins studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų sąlygas: kiekvieną mėnesį teiks tikslinę išmoką, kurios dydis nustatytas Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kontroliuos šį procesą, informuos bei konsultuos išmokos gavimo ir panaudojimo klausimais, vertins, kaip aukštųjų mokyklų informacinė ir fizinė aplinka yra pritaikyta prie studentų specialiųjų poreikių, ir ieškos būdų jai gerinti, skleis informaciją apie studijų prieinamumui didinti skirtas priemones bei sukurs sąlygas ją gauti greičiau ir patogiau. Siekiant studijų kokybės gerinimo, numatoma organizuoti aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymus, susitikimus, diskusijas studijų prieinamumo didinimo klausimais, analizuoti, kokios aukštųjų mokyklų darbuotojų dalykinės kompetencijos turėtų būti ugdomos. Projekte numatytomis veiklomis bus siekiama visuotinai prieinamos studijų aplinkos sukūrimo, kuri paskatins asmenis, turinčius specialiųjų poreikių, siekti aukštojo mokslo.

Daugiau informacijos apie projektą rasite nuorodoje: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/studiju-prieinamumo-didinimas

Kontaktinis asmuo

Neįgaliųjų koordinatorė
Vilma Slavickienė
Seirijų g. 2, 103 kab.
tel. (8-687) 80 574
el. p. vilma.slavickiene@akolegija.lt


Didinamas studijų prieinamumas judėjimo negalią turintiems studentams

2014 m. gruodžio 15 d. Alytaus kolegija pasipildė dar vienu labai būtinu ir svarbiu įrenginiu – mobiliuoju kopikliu laiptais YACK N 912, skirtu judėjimo negalią turintiems studentams. Kopiklis skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais aukštyn ir žemyn. Kopiklis sukomplektuotas su specialia platforma, kuri leidžia transportuoti praktiškai visus vežimėlius, nereikalaujant papildomos įrangos pritvirtintos prie paties vežimėlio. Šis prietaisas bus eksploatuojamas kolegijos pagrindiniame pastate, Studentų g. 17.

Kopiklis

Kopiklis gautas iš Valstybinio studijų fondo įgyvendinant projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams”.


Galiudirbti.lt – portalas, skirtas padėti žmonėms su negalia surasti sau tinkamą darbą

Mielas studente, pasinaudok galimybe publikuoti savo CV specializuotame portale galiudirbti.lt ir tapk matomas darbdaviams.
Portalas http://www.galiudirbti.lt, skirtas padėti žmonėms su negalia surasti sau tinkamą darbą, o darbdaviams surasti tinkamą darbuotoją. Žmonės su negalia pateikia savo gyvenimo aprašymą ir gali kandidatuoti į portale esančius darbo pasiūlymus. Darbdaviai įkelia darbo pasiūlymus ir gali pasiūlyti juos neįgaliems darbuotojams.

Portalas sukurtas įgyvendinant „Neįgalių socialinių įmonių konkurencingumo didinimas”. Projektą vykdomas nuo 2010 gruodžio 1 d. Všį „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga” kartu su partneriais iš Latvijos, asociacija „Baltā māja” bei sąjunga „Apmācību Projekti”, pagal 2007-2013 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Pagrindinis šio projekto tikslas – projekto teritorijoje (dalis Lietuvos ir Latvijos) didinti neįgaliųjų socialinių įmonių konkurencingumą, kuris nulemtų didesnį įdarbinamų neįgaliųjų skaičių.
Projekto tikslinės grupės yra neįgaliųjų socialinės įmonės, neįgalieji, valstybinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos.


Informacija apie studijas
Jeigu Jums reikia informacijos apie studijas, studijų programas, specializacijas, sesijų laikotarpius, reikia pažymos dėl studijų, turite klausimų arba problemų, Jums informaciją suteiks ir atsakys į klausimus fakultetų dekanai bei sekretorės, katedrų vedėjai, grupės kurotorius arba Studentų atstovybė (AKSA).


Neįgaliųjų studentų karjeros konsultavimo ir planavimo schema