Studijų stipendijos

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

Studijų stipendijas gali gauti asmenys nuo 2012-2013 studijų metų įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su mokslo ir studijų institucija:

  • pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programose, kurie surinko aukščiausius konkursinius balus pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą;
  • antrosios pakopos (magistro) ar doktorantūros studijų programose, kurių konkursinis balas dešimtbalėje sistemoje ar konvertuotas į dešimtbalę sistemą mokslo ir studijų institucijos nustatyta tvarka yra ne mažesnis nei 8 balai.

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

  • priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;
  • neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį;
  • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

Fondo direktoriaus patvirtintos formos pasirašyti prašymai studijų stipendijai išmokėti teikiami:

  • pirmosios pakopos ar vientisosiose studijose – Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos. Prašymus siųsti adresu: Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto g. 12-306, 01108 Vilnius;
  • antrosios pakopos ir doktorantūros studijose – mokslo ir studijų institucijoms jų nustatyta tvarka.Studijų stipendijos skiriamos visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijų mokėjimas nutraukiamas arba sustabdomas.

Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

  • jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis mažesnis už jo kurso studentų studijų rezultatų vidurkį;
  • kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos jos nustatyta tvarka;
  • atsiradus ar paaiškėjus aplinkybėms, kad studentas neturėjo teisės gauti studijų stipendijos.

Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

Jeigu studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos jos nustatyta tvarka, gautos studijų stipendijos jam grąžinti nereikės. Jeigu studentui studijų stipendijos mokėjimas turi būti nutraukiamas dėl to, kad jo vidurkis yra mažesnis už kurso vidurkį, išeina akademinių atostogų, pakeičia studijų programą, bet per 5 darbo dienas raštu apie tai neinformuoja fondo, permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas privalo grąžinti Valstybiniam studijų fondui.

Studijų stipendijų mokėjimas

Fondas, studentui skirtą studijų stipendiją, perveda į jo prašyme nurodytą studento asmeninę sąskaitą arba į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą, už studijas mokamai kainai padengti, kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kai studentas prašyme pažymi, kad studijų stipendija turėtų būti pervedama mokslo ir studijų institucijai – nurodyti mokslo ir studijų institucijos sąskaitos nereikia.

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų nustatyta tvarka už pirmąjį rudens semestro mėnesį, studijų stipendija pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos (doktorantūros atveju už laikotarpį nuo studijų semestro pradžios, gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos).

Daugiau informacijos galite rasti: