Studijų kainos kompensavimas

 • Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama studentams, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose.
 • Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina, kompensuojama asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:
 • pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos)
  ir (arba)
 •  trečiuosius studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – pabaigus antrąją pusę studijų programos).

Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėta kaina kompensuojama asmenims, kurie atitinkamą studijų laikotarpį baigė nuo praėjusių metų spalio 16 d. iki einamųjų metų spalio 15 dienos.

Vadovaujantis Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 nuostatomis, fondo valdyba nustato:

 • didžiausią galimą bendrą skaičių valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina;
 • didžiausią galimą skaičių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, kiekvienoje aukštojoje mokykloje;
 • didžiausią galimą skaičių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, konkrečioje aukštosios mokyklos studijų kryptyje.

Fondo valdybos nustatyti skaičiai paskelbiami fondo interneto svetainėje iki einamųjų metų lapkričio 2 dienos.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla, todėl rekomenduojame pasirūpinti, kad aukštoji mokykla turėtų Jūsų reguliariai tikrinamo elektorinio pašto adresą. Siūlome taip pat tikrinti brukalo (SPAM) dėžutę.

Asmuo, kuriam skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, per nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie IS PARAMA . Atkreipiame dėmesį, kad tik tie asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, gali prisijungti prie IS PARAMA ir pateikti prašymą.

Teisės į studijų kainos kompensavimą neturi:

 • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;
 • asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 • užsieniečiai, išskyrus išeivius ir lietuvių kilmės užsieniečius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
 • kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.

Norminė kaina – tai lėšų suma, arba maksimalus studijų krepšelis, kurią valstybė numato per metus skirti vieno studento studijoms. Aukštosios mokyklos gali nustatyti didesnę arba mažesnę studijų kainą nei norminė. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu kiekvienais metais patvirtinamos naujos norminės kainos.

Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi asmuo, kuris, aukštajai mokyklai sudarant valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, atitinka šiuos kriterijus:

 • neturi akademinių skolų;
 • studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

 Daugiau informacijos galite rasti: