Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius

Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja
Romena Šerkšnienė
tel. (8 315) 79 411, mob. tel. (8 612) 79 627
el. p. romena.serksniene@akolegija.lt

Žmogiškųjų išteklių administratorė
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
Diana Kriukelienė
tel. (8 315) 79 411
el. p. diana.kriukeliene@akolegija.lt

Dokumentų valdymo vedėja
Ona Adomavičienė
tel. (8 315) 79 132, mob. (8 686) 83 634
el. p. ona.adomaviciene@akolegija.lt

Archyvo vedėja
Danutė Matulionienė
tel. (8 315) 65 015, mob. (8 614) 76 430
el. p. danute.matulioniene@akolegija.lt

Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kolegijos direktoriaus įsakymais  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, dokumentų valdymą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą ir Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Alytaus kolegijos vidaus tvarkos taisyklės
Alytaus kolegijos konfidencialios informacijos valdymo tvarkos aprašas
Alytaus kolegijos dėstytojų ir kitų darbuotojų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas
Alytaus kolegijos Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka
Alytaus kolegijos nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Alytaus kolegijos lygių galimybių politika
Alytaus kolegijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Alytaus kolegijos akademinės etikos kodeksas
priedai
Alytaus kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir veiklos vertinimo principai

Darbuotojų sauga ir sveikata:
Alytaus kolegijos psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių prevencijos taikymo tvarkos aprašas

Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo anketiniai apklausos duomenys. Tyrimą atliko UAB „SDG“.