Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius

Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja
Romena Šerkšnienė
tel. (8 315) 79 411, mob. tel. (8 612) 79 627
el. p. romena.serksniene@akolegija.lt

Žmogiškųjų išteklių administratorė
Sandra Behrendt
tel. (8 676) 99069
el. p. sandra.behrendt@akolegija.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
Kristina Janulienė
tel. (8 315) 65 014
el. p. kristina.januliene@akolegija.lt

Dokumentų valdymo vedėja
Ona Adomavičienė
tel. (8 315) 79 132, mob. (8 686) 83 634
el. p. ona.adomaviciene@akolegija.lt

Archyvarė
Danutė Matulionienė
tel. (8 315) 65 015
el. p. danute.matulioniene@akolegija.lt

Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kolegijos direktoriaus įsakymais  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, dokumentų valdymą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą ir Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Alytaus kolegijos vidaus tvarkos taisyklės
Alytaus kolegijos konfidencialios informacijos valdymo tvarkos aprašas
Alytaus kolegijos dėstytojų ir kitų darbuotojų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas
Alytaus kolegijos Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Alytaus kolegijos nuotolinio darbo tvarkos aprašas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas
Alytaus kolegijos lygių galimybių politika
Alytaus kolegijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Alytaus kolegijos akademinės etikos kodeksas
priedai
Alytaus kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir veiklos vertinimo principai
Alytaus kolegijos darbuotojo nuosavo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo tvarka
Alytaus kolegijos dėstytojų transporto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, 1 priedas, 2 priedas

Darbuotojų sauga ir sveikata:
Alytaus kolegijos psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių prevencijos taikymo tvarkos aprašas

Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo anketiniai apklausos duomenys. Tyrimą atliko UAB „SDG“.