LIETUVA POLSKA 2007 – 2013

LIETUVA POLSKA 2007 – 2013

2007-2013 m. laikotarpiu ties vidinėmis ES sienomis veikiančios INTERREG IIIA programos tampa Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo per sieną programomis. Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionai dalyvauja Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje.

BENDRASIS IR SPECIALIEJI TIKSLAI

Bendrojo strateginio tikslo bus siekiama abiejose sienos pusėse gyvenančius žmones vienijant per įvairią ekonominę, socialinę ir ekologinę veiklą, kad būtų įgyvendinti šie du specialieji Programos tikslai:

1.Sukurti pasaulio ekonomikoje galintį konkuruoti regioną. Ekonomikos augimas yra neabejotina spartesnės ekonominės ir socialinės pasienio regiono sanglaudos, kurios siekiama šioje Programoje, prielaida. Taigi, šis tikslas pabrėžia būtinybę didinti pasienio regiono konkurencingumą ir rinkų prieinamumą abiejose sienos pusėse.

2.Siekti regiono, kuris yra perspektyvus ir patrauklus dėl gyvenimo kokybės, socialinės lygybės, aplinkos ir ryšių kanalų, tvaraus vystymosi. Ilgalaikis tvarus ekonomikos augimas neįmanomas be socialinės ir teritorinės pasienio regiono sanglaudos, o ji pasiekiama tik nuosekliai integruojant vietos, socialinio ir aplinkos vystymo aspektus. Taigi, šis tikslas pabrėžia būtinybę pašalinti fizines kliūtis bendradarbiavimui per sieną, sustiprinti pasienio regiono socialinę sanglaudą, kultūrinį savitumą ir aplinkos kokybę.

PRIORITETAI

Programa finansuoja projektus, padedančius įgyvendinti šias 2 prioritetines sritis bei konkretesnius subprioritetus:

1 prioritetas. Pasienio regiono konkurencingumo ir našumo augimas

• Mažos ekonominės infrastruktūros modernizavimas
• Verslo aplinkos skatinimas
• Tvaraus pasienio regiono abipusio turizmo skatinimas ir kultūros bei istorijos paveldo išsaugojimas

2 prioritetas. Pasienio regiono sanglauda ir geresnė bendra pasienio teritorijos kokybė

• Naujų socialinio ir kultūrinio bendradarbiavimo tinklų kūrimas bei esamų tinklų stiprinimas
• Gyvenamosios aplinkos gerinimas

Kiekvienas projektas turi būti suplanuotas tik vieno subprioriteto tikslams įgyvendinti.

PROGRAMOS VALDYMAS

Šiai programai vadovaujama remiantis nuostatomis, kurios pagal Bendrąjį reglamentą taikomos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos valdymui.

Daugiau apie programą: http://www.lietuva-polska.eu/index.php?3436467440

PROJEKTAI

Technologijų mokslų srities infrastruktūros plėtra Alytaus ir Suvalkų regionuose (SPF/LT/2009/18)
Mokslo ir verslo sanglauda recesijos laikotarpiu Alytaus ir Suvalkų regionuose (SPF/LT/2009/14)