JAUNIMAS

JAUNIMAS


Europos Sąjungos programa „Jaunimas” skirta visiems jauniems žmonėms nuo 15 iki 25 metų. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, gyvenančių pažinimui ir tobulėjimui nepalankiomis sąlygomis, o taip pat jaunimo organizacijoms ir jaunimo grupėms, veikiančioms mažose vietinėse bendruomenėse, esančiose toli nuo kultūros ir švietimo centrų, dalyvavimui bei iniciatyvoms.

Svarbiausias programos jaunimui tikslas – ugdyti atsakingą, iniciatyvią ir aktyvią asmenybę, padedant jauniems žmonėms įgyti reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijos, užtikrinant lygias dalyvavimo galimybes. Kiti šios programos uždaviniai:

• Skatinti jaunus žmones dalyvauti daugiakultūrės Europos kūrime, ugdant pagrindinių Europos vertybių suvokimą, pagarbą žmogaus teisėms, užkertant kelią rasizmo, antisemitizmo, ksenofobijos apraiškoms – sudarant jiems palankias sąlygas dalyvauti tarptautinių jaunimo mainų projektuose;
• Stiprinti jaunų žmonių solidarumo jausmą – sudarant jiems palankias sąlygas dalyvauti tarptautinės savanoriškos tarnybos projektuose, vykstančiuose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose šalyse;
• Skatinti jaunų žmonių saviugdą, iniciatyvą, kūrybiškumą, verslumą, ruošiant juos aktyviam ir prasmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime;
• Stiprinti bendradarbiavimą jaunimo srityje, skatinant keitimąsi informacija ir patirtimi, jaunimo darbuotojų, jaunimo vadovų rengimą bei ugdymą – sudarant palankias sąlygas naujų veiklos formų atsiradimui.
Programa „Jaunimas” taip pat remiasi bendraisiais Europos Sąjungos politikos tikslais.

Veiklos sritys – paprogramės:

Paprogramė I: Jaunimas Europai (jaunimo mainai)
Paprogramė II: Europos savanoriškoji tarnyba
Paprogramė III: Jaunimo iniciatyvos
Paprogramė IV: Jungtiniai projektai
Paprogramė V: Parama kitose paprogramėse numatytai veiklai

Paprogramės numato įgyvendinti bei finansiškai remti tokią veiklą:

• tarptautiniai jaunimo mobilumo projektai
• naudojimąsi šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis skatinantys ir populiarinantys projektai
• bendradarbiavimo tinklų kūrimo projektai
• kalbinių įgūdžių tobulinimo ir įvairių kultūrų supratimą skatinantys projektai
• projektai, skatinantys naują jaunimo darbo kokybę

Europos lygio jaunimo veiklos kriterijus atitinkantys, naujus jaunimo darbo metodus bei jaunimo politikos raidą, įgytos patirties skleidimo būdus skatinantys projektai.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra: http://www.jtba.lt/

Daugiau apie programą: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2000_2006/documents/guide05_lt.pdf

PROJEKTAI

• SECRET of Democracy
• APPETIZER