INTERREG IVC

INTERREG IVC


Bendrasis programos tikslas: pasitelkiant tarpregioninį bendradarbiavimą, gerinti regionų plėtros politiką inovacijų ir žinių ekonomikos bei aplinkos ir pavojų prevencijos srityse, bei prisidėti prie Europos ekonominio modernizavimo ir didesnio konkurencingumo skatinimo.

Specifiniai programos tikslai:

• Tobulinti regioninę ir vietos politiką inovacijų ir žinių ekonomikos srityse: tyrimų ir plėtros regioninių pajėgumų plėtra, verslumo ir MVĮ rėmimas, verslo plėtros ir inovacijų iniciatyvų rėmimas, IRT naudojimo skatinimas bei užimtumas, žmogiškojo kapitalo vystymo ir švietimo srityse

• Tobulinti regioninę ir vietos politiką aplinkos apsaugos ir pavojų prevencijos srityse, daugiau dėmesio skiriant gamtinių ir technologijų pavojų prevencijai ir valdymui, vandentvarkai ir pakrančių valdymui, atliekų tvarkymui, biologinei įvairovei ir gamtos paveldo išsaugojimui, energijos efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams, švariam ir tvariam visuomeniniam transportui, kultūriniam paveldui

• Sudaryti galimybę įvairių ES šalių regioninio ir vietinio lygmens veikėjams keistis patirtimi ir žiniomis. Suvesti mažiau patirties konkrečios politikos srityje turinčius regionus su labiau patyrusiais, siekiant bendromis pastangomis gerinti regioninio ir vietinio lygmens veikėjų pajėgumus ir žinias.

• Užtikrinti, kad identifikuota tarpregioninio bendradarbiavimo projektų gera praktika taptų prieinama kitiems regioninio ir vietinio lygmens veikėjams ir perkelta į Konvergencijos ir Konkurencingumo programas.

Daugiau informacijos:

http://www.vrm.lt/nrp/index.php?id=188
http://www.interreg4c.net

Projektai

Darnių ekoregionų Europoje vertinamoji apžvalga (PRESERVE) 0180R1

Projekto „Protų nutekėjimas ir žinių perdavimas stiprinant inovacijas pasienio regionuose (BRAIN FLOW)“ paprojektis „STEPForward”

Projekto „Protų nutekėjimas ir žinių perdavimas stiprinant inovacijas pasienio regionuose (BRAIN FLOW)“ paprojektis BordInfo – Pasienio informacijos centras (BF-3-1-3)