EUROPOS SOCIALINIS FONDAS (ESF)

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS (ESF) yra pagrindinė Europos priemonė, skatinanti užimtumą, padedanti žmonėms gauti geresnį darbą ir užtikrinanti visiems ES piliečiams sąžiningesnes galimybes įsidarbinti. Fondas investuoja į Europos žmogiškąjį kapitalą – darbuotojus, jaunimą ir darbo ieškančius asmenis. ESF skiriami 10 milijardų eurų per metus gerina milijonų Europos gyventojų darbo perspektyvas, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, kuriems sunkiau įsidarbinti.
ESF projektai skiriasi pobūdžiu, dydžiu bei tikslais ir tenkina įvairių tikslinių grupių poreikius.

DAUGIAU INFORMACIJOS

TARPTAUTINIAI ESF PROJEKTAI

Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas, atnaujinant Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programas (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-037)

Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Alytaus kolegijoje (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-018)

Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų, grįstų mokymo(si) inovacijomis tobulinimas stažuotėse (SFMIS) (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-020)

Aukštojo mokslo Jungtinių studijų programų poreikis ir perspektyvos Alytaus, Gniezno ir Porto partnerių institucijose (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-015)

Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, apimančios dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo Lietuvos kolegijų studijų tarptautinimo (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-058)

Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas atnaujinant studijų programas kintančios darbo rinkos kontekste (STUGER) (Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-003)

Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos kolegijų dėstytojų kompetencijų tobulinimas gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą(Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-004)