Informacija dėstytojams ir personalui

Informacija dėstytojams ir personalui

Atranka

Alytaus kolegija vykdo individualią atranką remiantis patvirtintomis dėstymo/mokymo programomis bei atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  • Dalykinė kompetencija
  • Užsienio kalbos įgūdžiai
  • Dalyvavimas Alytaus kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose

Pirmenybė skiriama:

  • darbuotojams, kurie einamaisiais mokslo metais mobilume dalyvauja pirmą kartą
  • darbuotojams, kurie mobilumo metu rengia naują mokomąją medžiagą
  • darbuotojų vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai ir parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai

Darbuotojai apie Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui ir mokymams atrankos rezultatus informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

Už mobilumo laikotarpio užsienyje kokybę atsakinga tiek siunčianti,tiek priimanti institucija arba įmonė.

 Dalyviai

 Lietuvos ir Programos šalių MSI dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai.

Prieš išvykstant

 Prieš išvykimą siunčianti MSI arba įmonė ir priimanti MSI arba įmonė oficialiai susitaria dėl mobilumo programos:

  • vykstant dėstyti – siunčianti ir priimanti institucijos patvirtina dėstymo programą, kurioje turi būti nurodyta iš anksto suderinta paskaitų, kurias skaitys dėstytojas, programa, rengiami susitikimai su kitais dėstytojais ir pan.;
  • vykstant į mokymus – siunčianti ir priimanti institucijos patvirtina mokymų programą, kurioje turi būti nurodyti vizito tikslai ir užduotys, numatomi planuojamos veiklos rezultatai ir mokymosi laikotarpio programa.

Darbuotojas su jį siunčiančia institucija pasirašodotacijos sutartį, kurioje numatomas vizito laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Dotacija darbuotojams

Darbuotojų mobilumo finansavimo taisyklės yra vienodos nepriklausomai nuo vizito pobūdžio. Dotacija padeda padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas dėstymo ar mokymo užsienyje laikotarpiu. Mobilumo veikloje leidžiama dalyvauti ir nulinę dotaciją gaunantiems darbuotojams.

  1. Kelionės išlaidos skaičiuojamos ne daugiau negu 2 dienom, pagal atstumo skaičiuoklę ir nustatytas normas atitinkamam atstumui. Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.
  2. Pragyvenimo išlaidos skaičiuojamos pagal vizito trukmę, pagal nustatytas normas.

Darbuotojų mobilumo finansavimas 2021 m. projekte KA131

Darbuotojų kelionei nustatytos normos

Kelionės atstumas Suma Ekologiškos kelionės suma
Nuo 10 iki 99 km 23 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui 210 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui 320 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui 410 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui 610 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

Atstumų skaičiuoklė: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Darbuotojų mobilumui nustatytos pragyvenimo išlaidų normos 

Aukštųjų mokyklų darbuotojų mobilumas Programos šalyse
Priimanti šalis Suma dienai, EUR
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 160
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 140
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 120

Pastaba.   Suma dienai skaičiuojama tokiu būdu:

iki 14-os veiklos dienos imtinai: suma vienam dalyviui dienai, kaip nurodyta aukščiau pateiktose lentelėse;
nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% anksčiau lentelėje nurodytos sumos vienam dalyviui dienai.

 

Darbuotojų mobilumo finansavimas 2022 m. projekte KA131

Darbuotojų kelionei nustatytos normos

Kelionės atstumas Suma Ekologiškos kelionės suma
Nuo 10 iki 99 km 23 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui 210 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui 320 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui 410 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui 610 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

Atstumų skaičiuoklė: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Darbuotojų mobilumui nustatytos pragyvenimo išlaidų normos 

Priimanti šalis Darbuotojų mobilumas iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių, suma dienai, EUR

Darbuotojų mobilumas iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, suma dienai, EUR

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 180 180
Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 14 regionas – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė 180 Netaikoma
Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija 160 160
Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 13 regionas – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė 160 Netaikoma
Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija 140 140
Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 1 – 12 regionai 180 Netaikoma

Fiksuoti dydžiai yra patvirtinti Nacionalinės agentūros ir taikomi visam projekto laikotarpiui.

Pastaba: suma dienai skaičiuojama tokiu būdu:

iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui dienai, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje; + nuo 15-os veiklos dienos: 70% lentelėje nurodytos sumos per dieną vienam dalyviui.

 

Veiklos trukmė 

Darbuotojo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų).
Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 dėstymo valandas per savaitę.

Po vizito

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti darbuotojui ir jį siunčiančiai institucijai pažymą, patvirtinančią vizito laikotarpį (trukmę) bei sutartos programos įvykdymą.

Darbuotojai privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą. Iš ataskaitos nepateikusių darbuotojų juos siuntusi institucija gali pareikalauti grąžinti dalį gautos dotacijos arba ją visą. Grąžinti dotacijos nereikalaujama tuo atveju, jeigu darbuotojas planuotos veiklos užsienyje negalėjo užbaigti dėl force-majeure aplinkybių. Darbuotojas privalo apie tokius atvejus pranešti siunčiančiai institucijai nedelsiant.