Naujienos

Viešasis konkursas Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms eiti

2020-06-16

Vadovaudamasi viešojo konkurso Alytaus kolegijos (toliau – Kolegija) direktoriaus pareigoms eiti organizavimo, direktoriaus rinkimų ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus kolegijos Tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. V3-27, Alytaus kolegijos Taryba skelbia viešąjį konkursą (toliau – Konkursas) Kolegijos direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Pretendentui į Kolegijos direktoriaus pareigas keliami šie reikalavimai:

 1. Išsilavinimas – magistro ar jam prilygintas kvalifikacinis laipsnis.
 2. Ne mažesnė kaip 10 metų vadybinio darbo patirtis.
 3. Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtis aukštojoje mokykloje.
 4. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus.
 5. Anglų kalbos mokėjimas ne mažesnis kaip B2 lygis. Kitų užsienio kalbų mokėjimas – privalumas.
 6. Nepriekaištinga reputacija. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo I skyriaus 5 straipsnio suformuluotomis nuostatomis, kuriose teigiama, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardintus kriterijus:
  • Jo elgesys atitinka Kolegijos akademinės etikos kodekso normas.
  • Nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką.
  • Nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai.
  • Nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.
 7. Kandidato į Kolegijos direktoriaus pareigas vykdyta veikla turi demonstruoti, kad jis suvokia aukštojo mokslo specifiką, išmano teisinę įstatyminę bazę, reglamentuojančią aukštųjų mokyklų veiklą, žino Kolegijos misiją. Kandidatas turi įrodyti, kad yra motyvuotas rūpintis Kolegijos veiklos kokybe, plėtoti institucinius ryšius tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, turi patirties bei gebėjimų įstaigų strateginiame, finansiniame, turto valdyme bei įgijęs pasitikėjimą visuomenėje.
 8. Pretenduoti į direktoriaus pareigas negali asmuo, kuris yra Tarybos narys, Rinkimų komisijos narys, dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėjo Alytaus kolegijos direktoriaus pareigas. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo direktoriumi buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų), išskyrus laikiną direktoriaus pareigų ėjimą.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi iki 2020 m. birželio 30 d. 16.00 val. įskaitytinai asmeniškai arba per kurjerių tarnybą adresu: Alytaus kolegijos Taryba, Studentų g. 17, Alytus, 206 kabinetas, pateikti šiuos pareiškinius dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti viešajame Konkurse direktoriaus pareigoms eiti (Aprašo 2 priedas).
 2. Sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) naudoti viešai, organizuojant ir vykdant direktoriaus rinkimus (Aprašo 3 priedas).
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Atitiktį keliamiems išsilavinimo kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą (CV) (Aprašo 4 priedas).
 6. Vadybinę ir pedagoginę patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Anglų kalbos mokėjimo lygį įrodančių dokumentų kopijas.
 • Pretendento veiklos, jį išrinkus Kolegijos direktoriumi, programą 5 metams (apimtis – iki 4 A4 formato puslapių, viengubi tarpai tarp eilučių, šrifto dydis – 12 pt, paraštės – 2 cm). Programa pateikiama atskirame užklijuotame voke, kuris įdedamas į bendrą voką kartu su pareiškiniais dokumentais.
 1. Pretendento į Kolegijos direktoriaus pareigas nepriekaištingos reputacijos ir sąžiningumo deklaraciją (Aprašo 5 priedas).
 2. Aprašo 8.3, 8.4, 8.6, 8.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba įgalioto Alytaus kolegijos asmens (Personalo skyriaus vedėjo).
 3. Dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai arba registruoti paštu Alytaus kolegijos Personalo skyriui adresu: Studentų g. 17, 206 kabinetas, Alytus. Pateikiamus asmeniškai arba siunčiamus dokumentus Pretendentai turi adresuoti Alytaus kolegijos Direktoriaus rinkimų komisijai. Visi dokumentai tiek asmeniškai, tiek registruoti paštu turi būti pateikiami viename užklijuotame voke. Pretendentas negali pateikti dokumentų dalimis, pakeisti pateiktų dokumentų kitais, papildyti dokumentų ar jų dalies.
 4. Registruojami tik tie dokumentai, kurie yra gauti ar pristatyti iki skelbime nurodytos datos bei valandos (įskaitytinai). Pristatyti laiku visus reikalingus dokumentus yra Pretendentų atsakomybė. Pavėluotai gauti Pretendentų dokumentai nepriimami.
 5. Gauti vokai su pareiškiniais dokumentais registruojami Personalo skyriuje, ant jų nurodoma gavimo data ir laikas.
 6. Dokumentų pateikimui suteikiamas ne trumpesnis nei 10 darbo dienų laikotarpis.

Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis el. paštu: romena.serksniene@akolegija.lt, tel. +370 612 79627.

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

17 − fourteen =

Kitos naujienos

Į viršų