Studijų programos

Dokumentai


VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX004
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L02 Vadyba
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Verslo vadybos studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius įkurti verslo įmonę, priimti sprendimus, parengti veiklos vystymo planą, parinkti ir motyvuoti darbuotojus, organizuoti įmonės veiklą, įvertinti pokyčius ir juos valdyti, užtikrinti veiklos kokybę, išnagrinėti esamą įmonės padėtį, numatyti ateities perspektyvas. (Nuo 2012-09-01 studijos vykdomos ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba).

Studijų programos tikslas

Suteikti žinių ir išugdyti gebėjimus, reikalingus savarankiškų sprendimų priėmimui planuojant, organizuojant, valdant ir kontroliuojant įmonės žmogiškuosius, finansinius, materialiuosius bei informacinius išteklius, vertinant jų bei įmonės veiklos efektyvumą, reaguojant į verslo aplinkos bei darbo rinkos reikalavimų pokyčius bei įgalinti ir užtikrinti naudotis informaciniais šaltiniais, rinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti ir analizuoti, nuolat tobulinti kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

Numatomi studijų programos rezultatai

1. Taikyti įmonių veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus bei vadybos fundamentines žinias ar modelius, nustatant ir sprendžiant kompleksines įmonės veiklos problemas.
2. Taikyti tyrimo metodus, leidžiančius rinkti bei analizuoti duomenis, reikalingus įmonės, verslo aplinkos ir joje vykstančių procesų vertinimui, siūlymų rengimui ir sprendimų priėmimui.
3. Planuoti, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti įmonės veiklas, jos žmogiškuosius, finansinius, materialiuosius, informacinius išteklius, teikti siūlymus racionaliam išteklių naudojimui, analizuoti verslo aplinką, verslo kūrimo / plėtros galimybes, savarankiškai parenkant tinkamiausias priemones veiklos kokybei pasiekti.
4. Valdyti įmonės finansinius išteklius bei investicinius projektus, planuoti finansus, sudaryti įmonės finansavimo strategiją, parengti įmonės investicinį-finansinį planą, parinkti tinkamas tarptautinio kredito formas ir taikyti jas konkrečioje situacijoje.
5. Kurti ir plėtoti tarptautinį verslą, analizuoti tarptautinio verslo aplinką ir įmonės plėtros tendencijas, įvertinant tarptautinės veiklos specifiškumą.
6. Parengti įmonės marketingo planą, organizuoti jo įgyvendinimą, formuoti integruotosios marketingo komunikacijos politiką, įvertinant skirtingų rinkų ypatumus.
7. Derinti asmeninius ir įmonės interesus vykdant profesinės veiklos funkcijas vietinėje, tarptautinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti gimtąja ir užsienio kalbomis, dirbti komandoje, vadovautis profesinės etikos principais ir moralės normomis.
8. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, naudotis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis, kūrybiškai, kritiškai mąstyti, puoselėti žmogiškąsias vertybes ir demokratiškumo principus.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti Lietuvos arba tarptautinio verslo įmonėse, prekybos, gamybos ar paslaugų įmonėse bei organizacijose jų ar padaliniuose.
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra savarankiškas tiriamojo pobūdžio darbas. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 9 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×