Studijų programos

Dokumentai


VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX004
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L02 Vadyba
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Studijų programa skirta rengti specialistus,  gebančius žinias apie verslo įmonių (organizacijų) valdymą ir vystymą taikyti, projektuojant ir tobulinant veiklos procesus bei steigti ir (arba) plėtoti savo įmones (organizacijas), kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, analizuoti bei spręsti veiklos problemas, atsižvelgiant į kompleksinę, dinamišką išorinę ir vidinę aplinką, būti pasirengus nuolat tobulėti, mokantis visą gyvenimą. (Nuo 2012-09-01 studijos vykdomos ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba).

Studijų programos tikslas

Suteikti galimybę studentams įgyti žinių apie verslo įmonių (organizacijų) valdymą ir vystymą bei įgūdžių, leidžiančių konstruktyviai taikyti šias žinias projektuojant ir tobulinant veiklos procesus bei steigti ir (arba) plėtoti savo įmones (organizacijas), kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, analizuoti bei spręsti veiklos problemas, atsižvelgiant į kompleksinę, dinamišką išorinę ir vidinę aplinką, būti pasirengus nuolat tobulėti, mokantis visą gyvenimą.

Numatomi studijų programos rezultatai

Žinios ir jų taikymas 1. Išmanyti pagrindines vadybos teorijas ir funkcijas, gebėti jas taikyti planuojant, organizuojant ir tobulinant vadybinius procesus, atsižvelgiant į įmonės (organizacijos) išorinę ir vidinę aplinką.
2. Išmanyti finansinės apskaitos, rinkodaros, žmonių išteklių vadybos, procesų valdymo pagrindus, gebėti juos taikyti praktinėje veikloje, vadovaujantis socialinės atsakomybės ir etikos principais.
Gebėjimai vykdyti tyrimus 3. Vykdyti taikomuosius empirinius tyrimus, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, formuluoti išvadas, kryptingai panaudojant sukauptą informaciją darnios įmonės (organizacijos) veiklos procesams tobulinti.
Specialieji gebėjimai 4. Rinkti, struktūruoti, analizuoti ir  kritiškai vertinti įmonės (organizacijos) veiklos duomenis ir vadybos funkcijų atlikimo rezultatus, naudojant šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas, sprendžiant praktines vadybos problemas.
5. Formuluoti argumentuotas įžvalgas ir teikti siūlymus įmonės (organizacijos) veiklos tobulinimo klausimais, priimti pagrįstus ir socialiai atsakingus sprendimus, laikytis profesinės etikos principų.
6. Parengti įmonės marketingo planą, organizuoti jo įgyvendinimą, planuoti integruotos marketingo komunikacijos priemones, panaudojant  skaitmeninio marketingo galimybes ir įvertinant  skirtingų rinkų ypatumus.
7. Planuoti ir organizuoti rekreacijos ir svetingumo paslaugas turizmo įmonėje, sudaryti turizmo paslaugų rinkinius, atsižvelgiant į turizmo infrastruktūrą ir įvertinant skirtingus turistų poreikius.
Socialiniai gebėjimai 8. Bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais ir grupių atstovais, dirbti individualiai bei komandoje daugiakultūrėje darbo aplinkoje.
9. Sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje.
 Asmeniniai gebėjimai 10. Komunikuoti raštu ir žodžiu, analitiškai mąstyti, suprasti save visuomeniniame kontekste, nuolat mokytis ir tobulėti profesinės veiklos srityje.

Karjeros galimybės

Baigę studijas ir įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti įvairių vadybos sričių specialistais pramonės, prekybos, paslaugų įmonėse ar viešajame sektoriuje, steigti ir (arba) plėtoti savo įmones ir organizacijas.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 9 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Neringa Vismolekienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×