Studijų programos

Dokumentai


VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX004
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L02 Vadyba
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Verslo vadybos studijų programa skirta rengti specialistus,  gebančius įkurti verslo įmonę, priimti sprendimus, parengti veiklos vystymo planą, parinkti ir motyvuoti darbuotojus, organizuoti įmonės veiklą, įvertinti pokyčius ir juos valdyti, užtikrinti veiklos kokybę, išnagrinėti esamą įmonės padėtį, numatyti ateities perspektyvas. (Nuo 2012-09-01 studijos vykdomos ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba).

Studijų programos tikslas

Parengti kvalifikuotus verslo vadybos profesinio bakalauro specialistus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą planuojant, organizuojant, valdant ir kontroliuojant įmonės veiklos procesus bei kurti, plėtoti ir valdyti verslo įmonę ar jos padalinio veiklą, tinkamai komunikuoti komandoje ir individualiai bendraujant su partneriais, siekiant užsibrėžtų tikslų, gilinant profesinę, asmeninę kompetenciją, verslumą.

Numatomi studijų programos rezultatai

  1. Žinoti ir suvokti pagrindines vadybos, ekonomikos ir kitų mokslų teorijas ir koncepcijas, aiškinančias įmonės socialinius-ekonominius reiškinius ir aplinką, susijusią su įmonės verslo ypatumais.
  2. Taikyti įmonių veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo organizavimo fundamentines žinias nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.
  3. Nagrinėti įmonės veiklą, taikyti inovatyvius duomenų ir informacijos rinkimo, apdorojimo ir vertinimo metodus, analizuojant įmonėje vykstančius procesus ir rengiant pagrįstus siūlymus bei priimant sprendimus.
  4. Planuoti, organizuoti, valdyti, kontroliuoti įmonės veiklas ir su jomis susijusią informaciją, parenkant naujausius vadybinius ir rinkodaros principus, koncepcijas, vartotojų elgseną lemiančius veiksnius bei taikant finansų ir kitų išteklių apskaitos ir valdymo metodus.
  5. Kurti ir plėtoti verslo įmonės ar jos padalinio veiklą, analizuojant verslo galimybes, įmonės plėtros tendencijas, veiklos efektyvumą  ir kokybę.
  6. Parengti įmonės marketingo planą, organizuoti jo įgyvendinimą, formuoti integruotosios marketingo komunikacijos politiką, įvertinant skirtingų rinkų ypatumus.
  7. Taikyti tradicinius sporto organizacijos veiklų (sporto ir e-sporto, žaidybinės-varžybinės, sporto renginių, reklamos) vadybos principus, kurti organizacijos įvaizdį, veiksmingai taikyti jį socialinei ir komercinei veiklai.
  8. Taikyti inovacijomis grindžiamas rekreacijos ir turizmo verslo žinias ir įgūdžius profesinėje veikloje, kuriant ir teikiant paslaugas.
  9. Vykdyti profesinės veiklos funkcijas  nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje, bendrauti ir bendradarbiauti gimtąja ir užsienio kalbomis, dirbti komandoje, vadovautis profesinės etikos principais ir moralės normomis.
  10. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, naudotis šiuolaikinėmis informacinių technologijų, sistemų, duomenų bazių teikiamomis galimybėmis, kritiškai, kūrybiškai mąstyti, priimti vadybinius sprendimus, tobulinti verslumo įgūdžius. puoselėti žmogiškąsias vertybes, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti Lietuvos arba tarptautinio verslo įmonėse, prekybos, gamybos ar paslaugų įmonėse bei organizacijose jų ar padaliniuose.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 9 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×