Studijų programos

Dokumentai


TARPTAUTINIO VERSLO STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX114
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L01 Verslas
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki 2019-06-30

Studijų programos paskirtis

Tarptautinio verslo studijų programa skirta verslo specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams suformuoti, šiuolaikinėje tarptautinėje darbo rinkos aplinkoje.

Studijų programos tikslas

Rengti kvalifikuotus tarptautinio verslo specialistus, gebančius planuoti, organizuoti, vadovauti, kontroliuoti prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo – logistinius procesus daugiakultūrinėje ir daugiakalbėje aplinkoje, vertinant vykstančius pokyčius ir priimant pagrįstus sprendimus; įgalinti ir užtikrinti, kad specialistai naudos informacinius šaltinius, gebės dirbti komandoje, kūrybiškai vadovaus ir kritiškai vertins įmonės veiklos rezultatus, tobulins savo kompetencijas, bus socialiai atsakingi, motyvuoti lyderystei.

Numatomi studijų programos rezultatai

1. Žinoti pagrindines vadybos bei ekonomikos mokslų koncepcijas, Lietuvos ir tarptautinio verslo bendrąsias tendencijas, taikyti pagrindinius apskaitos principus, atskaitomybės reikalavimus, susijusius su tarptautinio verslo įmonės veikla.
2. Nagrinėti kompleksines veiklos problemas, taikyti įvairius tyrimo metodus, analizuojant tarptautinio verslo aplinką, galimybes ir pokyčius, rengiant pagrįstus siūlymus bei priimant sprendimus.
3. Planuoti tarptautinio verslo įmonės ar jos padalinio veiklą, įgyvendinti veiklos strategijas, organizuoti ir kontroliuoti prekių/paslaugų pirkimą ir pardavimą, taikyti efektyvius valdymo metodus ir technologijas, logistikos principus, rinkodaros priemones, užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
4. Rengti darbo procese reikalingus dokumentus pagal reglamentų, konvencijų bei susitarimų sąlygas, taikant pagrindinius tarptautinį verslą reglamentuojančius teisės aktus.
5. Vesti derybas, komunikuoti su verslo partneriais ir konkurentais gimtąja bei užsienio kalbomis žodžiu ir raštu, bendraujant ir bendradarbiaujant tarpkultūrinėje erdvėje.
6. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti Lietuvos arba tarptautinio verslo įmonėse, prekybos, gamybos ar paslaugų įmonėse bei organizacijose jų ar padaliniuose.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra savarankiškas tiriamojo pobūdžio darbas. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 9 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Aurelija Goravičienė

 

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×