Studijų programos

Dokumentai


STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531EX002
Studijų sritis: Inžinerijos mokslai
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Inžinerijos mokslai, E05 Statybos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 EC TS kreditų
Suteikiamas laipsnis: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Akredituota:iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Studijų programa skirta statinių inžinerinių sistemų specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams suformuoti, šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis: statinių inžinerinių sistemų projektavimą, jų montavimą, bei statinių inžinerinių sistemų techninės priežiūros bei remonto organizavimą ir vykdymą, verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimą.

Studijų programos tikslas

Rengti visapusiškai paruoštus statinių inžinerinių sistemų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiuolaikinių statinių inžinerinių sistemų montavimo, priežiūros ir remonto srityse, projektuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bei vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, taikant energiškai efektyvias technologijas ir naudojant alternatyvius energijos šaltinius, pasiruošusius vykdyti verslo įmonės (padalinio) arba individualią veiklą, formuluoti ir argumentuotai pateikti sprendimus statybos inžinerijos srityje bei ugdyti bendruosius gebėjimus, būtinus, mokytis visą gyvenimą, dirbti komandoje, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

Studijų programos rezultatai

Studijų pakopos studijų rezultatų aprašymas Studijų programos rezultatai
Bendrosios žinios ir gebėjimai 1. Žinoti bendruosius gamtos mokslų  procesus ir reiškinius, paaiškinančius gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmus, bei matematikos ir inžinerinių mokslų dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti statybos inžinerijos studijų krypties fundamentinius pagrindus.
2. Žinoti svarbiausias statybos inžinerijos studijų krypties sąvokas, jų turinį, teisinį reglamentavimą, projektavimo metodikas ir statinio informacinio modeliavimo pagrindus, formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
Gebėjimai atlikti inžinerinę analizę ir taikomuosius tyrimus 3. Taikyti bendrąsias inžinerijos mokslų ir statybos inžinerijos žinias,  analizuojant ir sprendžiant šiuolaikines statinių  inžinerinių sistemų konstrukcines, eksploatacines ir projektines problemas.
4. Vykdyti statinių inžinerinių sistemų srities tyrimus, taikant analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą, apdoroti bandymų ir laboratorinių darbų rezultatus reikalingus statinių inžinerinių sistemų projektavimo ir modernizavimo problemoms spręsti ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas, naudojant informacines technologijas, programinę įrangą, duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius.
Specialieji gebėjimai 5. Projektuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bei vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, taikant energiškai efektyvias technologijas ir alternatyvius energijos šaltinius, vertinti inžinerinės įrangos įtaką pastato statybos projektui ir jo įgyvendinimui bei parengti projektų sąmatinę dokumentaciją
6. Planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti statinių inžinerinių sistemų atnaujinimo, montavimo, valdymo ir priežiūros bei remonto darbus, savarankiškai parenkant inovatyvias technologines, organizacines, saugumo ir konstrukcines priemones, atsižvelgiant į darbų ir gaisrinės saugos reikalavimų principus.
7. Suprasti statybinės veiklos organizavimo principus, projektų vykdymo  ir valdymo aspektus inžinerinės veiklos lygmenyje bei įvertinti statybos inžinieriaus profesinės veiklos sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkos ir žmogaus saugos požiūriu.
Socialiniai gebėjimai 8. Taikyti komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėse bei komandose įgūdžius, argumentuotai pristatyti statybos inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
9. Organizuoti ir vykdyti verslo įmonės (padalinio) veiklą, perteikti profesines žinias, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.
Asmeniniai gebėjimai 10. Visą gyvenimą savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti verslo įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti statybos verslo įmonėse ir viešojo administravimo įstaigose bei statinių inžinerinių sistemų projektavimo ir priežiūros įmonėse
Galima tęsti aukštojo mokslo technologinių mokslų srities Statybos inžinerijos krypties studijas universitetuose.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 15 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Sigita Alavočienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×