Studijų programos

Dokumentai


(Baigiamųjų darbų galerija)

MULTIMEDIJA, DIZAINAS IR LEIDYBOS TECHNOLOGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531BX003
Studijų sritis: Informatikosmokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa: Koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų studijų programa skirta rengti specialistą, gebantį projektuoti, maketuoti ir parengti spaudai įvairios paskirties spaudinius, administruoti kompiuterines leidybines sistemas, surasti informaciją elektroninių leidinių pasaulinėse duomenų bazėse, projektuoti ir realizuoti interneto informacines svetaines, projektuoti integruotos reklamos animacinius elementus, kurti trimatę grafiką ir kompiuterinę animaciją, apjungti poligrafijos ir informacinių technologijų galimybes, valdyti lazerinį projektorių, kurti ir transliuoti lazerinę reklamą. Šios srities specialistas gebės aktyviai veikti verslo aplinkoje ir organizuoti leidybinės įmonės veiklą.

Studijų programos tikslas

Rengti multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų specialistus, gebančius projektuoti ir kurti elektroninius ir tradicinius leidinius, multimedijos produktus, organizuoti leidybos procesus, taikant kompiuterines leidybines technologijas, derinti informatikos inžinerijos žinias su verslo pagrindais; įgalinti ir užtikrinti, kad šios studijų programos studentai mokės naudotis informaciniais šaltiniais, atrinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti ir analizuoti, nuolat tobulinti savo kompetencijas, kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

 Studijų programos rezultatai 

 1. Žinoti pagrindinius profesinei veiklai reikalingus matematikos ir informatikos inžinerijos dėsnius, dėsningumus bei sąvokas, informatikos inžinerijos pagrindų principus ir gebėti juos taikyti kuriant spausdintus ir elektroninius leidinius bei multimedijos produktus.
 2. Žinoti spausdintų ir elektroninių leidinių bei multimedijos produktų kūrimo technologijų terminologiją.
 3. Taikyti žinias spausdintų ir elektroninių leidinių bei multimedijos produktų kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms spręsti.
 4. Taikyti žinias spausdintų ir elektroninių leidinių bei multimedijos produktų kūrimo ir gamybos technologiniams procesams analizuoti.
 5. Surinkti, išanalizuoti, susisteminti mokslinę ir profesinę informaciją bei tinkamai ją panaudoti atliekant eksperimentus.
 6. Taikyti tyrimų rezultatus spausdintų ir elektroninių leidinių bei multimedijos produktų kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms spręsti bei inovacijoms kurti.
 7. Projektuoti, kurti įvairių tipų spausdintus ir elektroninius leidinius, jų dizainą  taikant specialias leidybos programines priemones, parengti tekstinę informaciją bei vektorinės ar taškinės grafikos iliustracijas spausdinimui arba publikavimui kitose terpėse, pritaikyti techninio redagavimo reikalavimus bei leidybos standartus.
 8. Parengti ir apdoroti multimedijos produkto kūrimui reikalingą tekstinę, grafinę, vaizdo, garso informaciją, pritaikant grafinio dizaino sprendimus, kūrybiškai projektuoti ir kurti interneto svetaines, interaktyvius multimedijos produktus (vaizdo, garso, dvimatės ir trimatės animacijos), juos testuoti bei publikuoti įvairiose terpėse.
 9. Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, spausdintų ir elektroninių leidinių bei multimedijos produktų kūrėjais, gamintojais bei vartotojais šalyje ir tarptautinėje erdvėje, įvertinti vartotojų poreikius.
 10. Išmanyti pagrindinius leidybos ir  multimedijos projektų valdymo ir verslo aspektus; atsakingai įvertinti leidybos ir  multimedijos projektų etinį, komercinį ir teisinį bei aplinkosauginį poveikį.
 11. Dirbti spausdintų ir elektroninių leidinių bei multimedijos produktų kūrėjų ir/ar gamintojų komandoje arba savarankiškai, naudojant šiuolaikines informacijos ir komunikacijos priemones.
 12. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Įgiję Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį asmenys gali dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, spaustuvėse, internetinių svetainių kūrimo, reklamos ir dizaino firmose, leidybos centruose, bendrose Lietuvos ir užsienio firmose, savarankiškai kurti savo verslą IT srityje. Absolventai gali tęsti universitetines studijas pagal aukštojo mokslo technologinių mokslų srities Informatikos inžinerijos krypties programas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 12 ECTS kreditų.

Dvigubas profesinio bakalauro laipsnis

Baigus Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų studijų programą ir siekiant dvigubo kvalifikacinio laipsnio galima pasirinkti gretutines Verslo vadybos studijų programos (valstybinis kodas 6531LX004) studijas. Baigusiam papildomai suteikiamas Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Danguolė Leščinskienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×