Studijų programos

Dokumentai


KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas
Valstybinis kodas:6531BX002
Studijų sritis: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Akredituota: iki 2018-12-31

Studijų programos paskirtis

Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius atlikti kompiuterinės technikos priežiūrą, projektuoti, įdiegti ir administruoti vidinius ir išorinius kompiuterių tinklus, administruoti Windows ir Linux OS, suderinti įvairią kompiuterinę įrangą, diagnozuoti ir šalinti įvairius kompiuterių technikos gedimus, užtikrinti sistemos informacijos saugumą, projektuoti informacines sistemas, kurti ir administruoti kompiuterinio tinklo vartotojus, duomenų bazes bei duomenų centrus, internetines svetaines, eksploatuoti ir administruoti verslo informacines sistemas, taikyti integruotas informacines sistemas organizacijų veikloje, valdyti serverius, organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą.

Studentams sudarytos galimybės studijuoti „CiscoSystems” kompiuterių tinklų akademijoje.

Studijų programos tikslas

Parengti kompiuterinių tinklų administravimo specialistus, gebančius projektuoti, diegti bei administruoti kompiuterių tinklus, tarnybines stotis, duomenų centrus arba reorganizuoti ir integruoti esančius, siekiant užtikrinti efektyvų kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių bei duomenų centrų veikimą ir duomenų saugumą įmonėje; įgalinti ir užtikrinti, kad šios studijų programos studentai mokės naudotis informaciniais šaltiniais, atrinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti ir analizuoti, nuolat tobulinti savo kompetencijas, kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

 Numatomi studijų programos rezultatai

1. Gebės taikyti  bendrųjų fundamentinių mokslų  ir informatikos inžinerijos pagrindų žinias, sprendžiant kompiuterinių tinklų, tarnybinių stočių ir duomenų centrų  projektinius, technologinius ir organizacinius uždavinius.
2. Gebės taikyti įvairius tyrimo metodus, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus kompiuterinių tinklų projektavimo ir priežiūros problemoms spręsti.
3. Gebės projektuoti vartotojo poreikius atitinkančius kompiuterių bei kitus silpnų srovių tinklus,  naudoti duomenų apsaugos priemones, pritaikant šiuolaikines informacines technologijas.
4. Gebės diegti, prižiūrėti ir administruoti kompiuterių bei kitus silpnų srovių tinklus,  jų programinę ir techninę įrangą,  diagnozuoti ir šalinti technines ir programinės įrangos problemas, atsižvelgiant į pasirinktų sprendimų etinius, socialinius, ekonominius ir saugos aspektus.
5. Gebės efektyviai komunikuoti su kolegomis, naudotojais bei plačiąja visuomene sprendžiant profesinės veiklos uždavinius bei imantis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą.
6. Gebės savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti, puoselėti žmogiškąsias vertybes ir demokratiškumo principus, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti gimtąja ir užsienio kalbomis, dirbti komandoje, vadovautis profesinės etikos principais ir moralės normomis.

 Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti kompiuterinių tinklų administratoriais ir kompiuterių tinklų įrangos priežiūros specialistais įvairiuose biuruose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kompiuterių tinklų ir sistemų įrangos prekybos atstovais ar vadybininkais, organizuoti kompiuterių tinklų įrangos komponentų tiekimą, garantuoti padalinių aprūpinimą reikalingais ištekliais, užmegzti ir palaikyti naudingus ryšius, bendrauti su klientais ir verslo partneriais, savarankiškai kurti savo verslą IT srityje.

Galima tęsti universitetines studijas pagal aukštojo mokslo technologinių mokslų srities Informatikos inžinerijos krypties programas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 12 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas Informatikos mokslų profesinis bakalauras.

Dvigubas profesinio bakalauro laipsnis

Baigus Kompiuterinių tinklų studijų programą ir siekiant dvigubo profesinio bakalauro laipsnio galima pasirinkti gretutines Verslo vadybos studijų programos (valstybinis kodas 6531LX004) studijas. Baigusiam papildomai suteikiamas Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų programos koordinatorius
Lekt. Gintautas Stonys

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×