Studijų programos

Dokumentai


ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX002
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L02 Vadyba
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Studijų programa skirta rengti administravimo specialistus, turinčius visapusiškas žinias ir gebėjimus įstaigos, įmonės, padalinio administravimo srityje; gebančius planuoti, organizuoti ir kontroliuoti kasdienį įmonės, įstaigos, padalinio darbą; vadovauti raštinės (biuro, kanceliarijos) darbuotojams bei valdyti vidinę ir išorinę informaciją; dokumentuoti įmonės, įstaigos, padalinio veiklą, naudojant inovatyvią organizacinę, komunikacinę techniką, informacines sistemas; atstovauti ir koordinuoti vidinius ir išorinius įmonės, įstaigos, padalinio ryšius su darbuotojais, partneriais, lankytojais, įvairiomis organizacijomis bei žiniasklaida, taisyklingai bendraujant lietuvių ir užsienio kalbomis; kūrybiškai formuoti įmonės, įstaigos, padalinio įvaizdį; ieškoti sprendimų nuolat kintančioje nacionalinėje ir pasaulio darbo rinkos erdvėje; įgyti būtinų mokymosi įgūdžių, reikalingų tolimesnėms studijoms.

Studijų programos tikslas

Rengti kvalifikuotus administravimo specialistus, gebančius valdyti įstaigos, įmonės (padalinio) veiklą ir informacijos srautus; rengti dokumentus, valdyti dokumentų sistemas; administruoti darbo santykius; asistuoti organizacijos administracijai ir reprezentuoti savo organizaciją; spręsti projektų valdymo problemas; nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

Numatomi studijų programos rezultatai

1. Žinoti ir taikyti įstaigos, įmonės (padalinio) veiklą reglamentuojančius teisės aktus; išmanyti valdymo funkcijas, esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, reikalingus administratoriaus veiklos problemoms spręsti.
2. Taikyti įvairius tyrimo metodus, užduočių delegavimo principus, rinkti ir analizuoti duomenis, priimti sprendimus, susijusius su įstaigos, įmonės (padalinio) veikla.
3. Administruoti įstaigos, įmonės (padalinio) veiklą, naudojant inovatyvias organizacines, komunikacines ir informacines technologijas; reprezentuoti savo organizaciją, asistuoti organizacijos administracijai; administruoti viešuosius ryšius, vadovaujantis etikos normomis ir etiketo reikalavimais.
4. Valdyti įstaigos, įmonės (padalinio) dokumentus, vidinės ir išorinės informacijos srautus; žinoti pagrindinius apskaitos principus.
5. Spręsti projektų valdymo problemas, susijusias su projektų inicijavimu, planavimu, įgyvendinimu, kontrole ir stebėsena.
6. Administruoti darbo santykius pagal žmogiškųjų išteklių valdymo reikalavimus bei efektyvaus personalo valdymo sistemų elementus.
7. Gebėti bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis sprendžiant profesinės veiklos uždavinius. Imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
8. Komunikuoti gimtąja ir užsienio kalba žodžiu ir raštu, taikyti informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes, komandinio darbo bei profesinės etikos principus, analizuojant ir apibendrinant veiklos rezultatus.

Karjeros galimybės

Absolventas galės dirbti padalinio vadovu, vadovo asistentu, vadybininku, personalo, archyvo specialistu, sekretoriumi – referentu, pramogų organizatoriumi, tvarkyti dokumentavimą, valdyti informacinę veiklą įvairiose valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse bei organizacijose. Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 12 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Palmira Rodžienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×