Studijų programos

Dokumentai


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531BX001
Studijų sritis: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa: Koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis/ profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino
Programos vykdymo kalba: lietuvių, anglų
Stipendija: pirmakursiai gali pretenduoti į įmonės „Teltonika“ 10 mėnesių 300 Eur/mėn. stipendiją. Daugiau informacijos: https://teltonika-high-tech-hill.com/lt/stipendija

Studijų programos paskirtis

Informacinių technologijų (IT) studijų programa skirta rengti informacinių technologijų specialistus, gebančius analizuoti kompiuterių techninės ir programinės įrangos technines charakteristikas, projektuoti, kurti, integruoti ir administruoti kompiuterines sistemas, pritaikyti bei diegti įvairios paskirties programinę ir techninę įrangą įmonės veikloje, siekiant užtikrinti efektyvų informacinių technologijų veikimą įmonėje.

Studijų programos tikslas

Rengti informacinių technologijų specialistus, gebančius analizuoti kompiuterių techninės ir programinės įrangos technines charakteristikas, projektuoti, kurti ir integruoti kompiuterines sistemas įmonės veikloje, siekiant užtikrinti efektyvų informacinių technologijų veikimą įmonėje; įgalinti ir užtikrinti, kad šios studijų programos studentai mokės naudotis informaciniais šaltiniais, atrinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti ir analizuoti, nuolat tobulinti savo kompetencijas, kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

Numatomi studijų programos rezultatai

Informacinių technologijų studijų programoje įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai gebės:

  • Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais.
  • Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus.
  • Paaiškinti teisinius reikalavimus, reglamentuojančius informacinių technologijų veiklas, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, pasirinktų sprendimų etinius, socialinius, ekonominius aspektus, darbo saugos klausimus.
  • Taikyti informacinių technologijų žinias, kuriant saugius ir kitus aktualius kriterijus atitinkančius informatikos taikomuosius sprendimus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
  • Paaiškinti kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos kūrimo metodus, jos sandarą ir veikimo principus, bei taikymą konkretiems uždaviniams spręsti.
  • Apibūdinti ir atlikti skirtingų informacijos šaltinių analizę konkrečiam atvejui, įvertinti jos patikimumą, aprašyti problemą ir jos sprendimą abstrakčiame lygmenyje.
  • Analizuoti šiuolaikines informacines technologijas, vertinti jų charakteristikas, atsižvelgiant į technines ir funkcines galimybes ir įmonių poreikius.
  • Parinkti programinę bei techninę įrangą, taikyti informatikos inžinerijos metodus, formuluojant ir sprendžiant įvairių sričių taikomuosius uždavinius.
  • Įgyvendinti kompiuterines sistemas, jų techninę ir programinę įrangą, projektuoti ir kurti programinę įrangą, taikant aktualius standartus, tipinius gyvavimo ciklo etapus ir projektų valdymo metodus.
  • Įvertinti kompiuterines sistemas pagal našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus bei tinkamai įgyvendinti kompiuterinių sistemų palaikymą ir plėtrą.
  • Parengti specifikaciją, projektą ar kitą dokumentaciją, reikalingą informatikos inžinerijos srities produktui arba paslaugai sukurti.
  • Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis, dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
  • Savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo, savarankiškai ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę, demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius ir problemas.

Karjeros galimybės

Įgijęs Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį asmenys gali dirbti įvairiose Lietuvos ar užsienio kompiuterinių paslaugų, automatinių sistemų arba kitos paskirties kompiuterizuotose įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje šiose profesinės veiklos srityse: kompiuterinių sistemų ir duomenų bazių projektavimas, programavimas, administravimas ir techninis palaikymas, kompiuterinių tinklų administravimas, informacijos valdymas  bei kitose veiklos srityse. Galima tęsti universitetines studijas pagal aukštojo mokslo technologinių mokslų informatikos inžinerijos krypties programas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 12 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Rasa Balynienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×